Water

Veilig water van goede kwaliteit: niet te veel, niet te weinig

D66 wil dat de provincie in gesprek gaat met bedrijven die drinkwater onttrekken over bijdragen aan het behoud van de waterkwaliteit. D66 vraagt de provincie om als aandeelhouder haar waterleidingbedrijf aan te sporen tot adequate voorlichting over zuinig gebruik van drinkwater. 

D66 wil wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen door water bovenstrooms, dus bij de bron, vast te houden en door beken natuurlijk in te richten. D66 wil dat de provincie buffers aanwijst rondom verdroogde gebieden waar maatregelen genomen worden om de verdroging terug te dringen.

D66 wil in het Deltaprogramma zo veel mogelijk inzetten op gedeelde voordelen met natuurprojecten en op alternatieven voor dijkverhogingen. En we willen dat Brabant zich aanpast aan situaties met te veel (hevige regenval) en te weinig water (langdurige droogte). D66 kiest voor afstemming van de (economische) functie van een gebied op de mogelijkheden van het watersysteem.

D66 wil beter inspelen op veel en weinig regen. Dit betekent bijvoorbeeld:
Regenwater zo lang mogelijk vasthouden bij de bron;
Op de hoge, droge zandgronden teelten die tegen wat droogte kunnen;
Bij locatie en inrichting van nieuwe stedelijke gebieden rekening houden met hevige buien.

De waterschappen en de provincie hebben een gezamenlijke verantwoordelijk voor het herstel en behoud van waterafhankelijke natuur. D66 wil dat de provincie en de waterschappen de taakverdeling en afspraken duidelijk blijven vastleggen in overeenkomsten, zodat elke partij zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.