Ruimte

De provincie als gebiedsregisseur in ruimtelijke ordening

D66 wil dat Brabant zich ontwikkelt tot een sterke regio waar met innovatief en duurzaam beleid een aangenaam werk- en leefklimaat wordt gecreëerd. De provincie vervult ook een regierol wanneer het intergemeentelijk beleid moet worden afgestemd en belangen conflicteren. D66 pleit voor het voortzetten van de huidige werkwijze in Brabant, waarin sprake is van nauwe samenwerking tussen provincie en gemeenten.

D66 Noord-Brabant wil voor bedrijventerreinen:

– Focus op duurzame herontwikkeling en revitalisering met forse energiebesparing, inpassing in het landschap, bereikbaarheid per fiets, OV, poolen;
– Prioriteit bij revitalisering van toekomstgerichte bedrijventerreinen;
– Ketenvestiging stimuleren zodat reststromen onderling benut kunnen worden;
– Meervoudig grondgebruik en stapeling ook op bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Zo wil D66 omgaan met bevolkingskrimp:

– Dorpsschooltjes en -winkeltjes niet met provinciale subsidie tegen beter weten in openhouden maar samen met de inwoners een vrijwillige taxibusdienst helpen opzetten naar de dichtstbijzijnde school of winkel;
– Regionale afspraken maken over scholen die open blijven, over het schrappen van woningbouwplannen en over de vervanging van buslijnen door vrijwilligersdiensten;
– De vrijkomende ruimte benutten voor toerisme, recreatie, natuurontwikkeling, biologische landbouw en veeteelt en innovaties in zorg en welzijn.

D66 vindt het de hoogste tijd dat de provincie samen met de gemeenten plannen voor krimpgebieden gaat ontwikkelen. D66 kiest voor toekomstbestendige oplossingen waarin ouderen makkelijker zelfstandig kunnen blijven wonen. In krimpgebieden staan voorzieningen onder druk. D66 kiest voor focus op kwaliteit en bereikbaarheid, niet voor kwantiteit. De verbinding van krimpgebieden met vitale groeigebieden is daarmee essentieel. Daarom wil D66 investeren in innovatieve vervoersoplossingen en vervoer op maat.

Er is in Brabant sprake van leegstand op bedrijventerreinen, bij kantoren, winkels en agrarische gebouwen. Sloop lijkt onvermijdelijk daar waar grootschalige leegstand van gebouwen, winkels, stallen en ander zakelijk vastgoed zich in grote mate voordoet. Slopen is niet destructief maar biedt juist kansen om ruimte en kwaliteit toe te voegen in de omgeving van het te slopen project. D66 positieve prikkels creëren om de huidige leegstand te beperken. Dit kan door nieuwbouw slim te koppelen aan sloop.

Niet alleen de ruimte boven de grond moet goed worden ingedeeld, ook de ondergrond heeft ordening nodig. We halen immers drinkwater, aardwarmte, gas, zand en grind uit de grond en slaan warmte, koude en water in de bodem op. D66 wil dat de provincie haar beleid voor de ondergrond meer in detail uitwerkt in een concrete structuurvisie.

D66 kiest voor herbestemmen en bouwen binnen de steden en dorpen (inbreiding). Hiermee versterken we de ruimtelijke kwaliteit. D66 kiest voor vereenvoudiging van wijziging van bestemmingsplannen voor het herbestemmen van bestaand vastgoed.

D66 Noord-Brabant vindt dat goede woningen:

– Rekening houden met verzilvering: geen drempels, brede deuren, slimme zorg, domotica;
– Rekening houden met het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens;
– Evenveel energie opwekken als deze gebruiken en dus een forse besparing op de energierekening geven.