Onderwijs

Beeld: Beeldbank D66

Beter onderwijs in en voor Brabant

D66 vindt het essentieel dat Brabanders goed zijn opgeleid voor het werk dat al in Brabant is of nog kan komen. In een snel veranderende wereld is het kennis- en vaardigheidsniveau van groot belang. 

D66 wil dat de provincie overleg start om de opleidingen op alle niveaus beter op elkaar en beter op de behoefte van de arbeidsmarkt af te stemmen. De provincie moet blijven inzetten op slimme ambachtelijkheid, meer maakindustrie en een klimaat voor innovatie en start-ups.

D66 kiest voor afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door opleidingen die vakgericht zijn, door stimulering van permanente opleiding en door om- en bijscholing. Het onderwijs zal namelijk altijd rekening moeten houden met een steeds veranderende vraag van de arbeidsmarkt en de behoefte aan werknemers die hun leven lang blijven leren.

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Alle niveaus van onderwijs zijn daarom even belangrijk. D66 wil kansen voor de combinatie van onderwijs, innovatie en banen meer benutten. De provincie moet MBO-opleidingen en bedrijven samenbrengen om de gewenste vaardigheden en voorzieningen als stages, leerwerkplaatsen en banen op elkaar af te stemmen.

Er is een groot tekort aan stageplaatsen, vooral in het beroepsonderwijs. D66 wil dat de provincie in het ‘Triple helix’-overleg (tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs) nadrukkelijk wijst op de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven hierin. Ook willen we het bieden van stageplaatsen opnemen in de criteria om in aanmerking te komen voor subsidies of leningen uit de provinciale fondsen.