Interim Omgevingsverordening

Besluitvorming

Brabant moet open blijven

Voorzitter,

Op 16 december jongstleden opende ik mijn betoog met de kernvraag: hoe houden we Brabant open en geven we toch perspectief? Aan de boeren, de natuur en aan alle andere sectoren in Brabant.

In die vergadering werd de motie aangenomen om te komen tot wijziging van de Interim Omgevingsverordening. Hierdoor krijgen agrarische ondernemers een half jaar langer de tijd om hun verouderde stalsystemen aan te passen.

Dank dus aan de gedeputeerde dat vandaag die wijziging ter besluitvorming voorligt.

In diezelfde motie werd tevens een heel aantal zaken genoemd die moeten bevorderen dat de vergunningverlening ook zo snel en soepel mogelijk verloopt. En er is een heel stel maatregelen genoemd die moeten leiden tot verdere emissiereductie. In de Statenmededeling van 14 februari jongstleden gaf uw college aan wat de stand van zaken is en dat er hard gewerkt is om ervoor te zorgen dat de aanvragen zo goed en snel mogelijk beoordeeld worden.

D66 Brabant wil sneller tot stikstofreductie komen

Voorzitter,

In de themavergadering van half februari heb ik namens D66 al uitgesproken dat we blij zijn met de voortgang die u gemaakt heeft. Maar, dat we wel zorg hadden over het tempo waarop dat gebeurt en over de voortvarendheid die het college toont.

Brabant heeft steeds laten zien dat zij voorop wil lopen om sneller tot stikstofreductie te komen en dat zij hiervoor de nodige innovaties wil inzetten qua regelgeving en technische innovaties. Daar zijn wij trots op.

Stilstand is geen optie

We zullen dus maatregelen moeten nemen die direct – en wel zo snel mogelijk – tot stikstofruimte leiden. Op 16 december gaf ik al aan dat pijnlijke keuzes niet meer uit de weg gegaan kunnen worden en dat bestuurlijke lef getoond moet worden en dat tempo maken van belang is. Stilstand is geen optie!

D66 is ervan overtuigd dat het verkleinen van de veestapel een maatregel is die direct tot een vermindering van de stikstofreductie leidt. Maar, ook het benutten van de latente ruimte en innemen van lege vergunningen kan tot meer stikstofruimte leiden. In uw plan van aanpak geeft u aan hieraan te werken maar dat levert op korte termijn nog niets op.

Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal

Het stikstofprobleem wordt wellicht teveel gezien als een probleem van de boeren, maar steeds duidelijker wordt – lees de Statenmededeling van Van Gruijthuijsen erop na – dat het een probleem is voor ons allemaal. En dat geldt ook voor de oplossing.

Wij wensen uw college dan ook alle wijsheid en bestuurlijke lef toe om snel tot effectieve maatregelen te komen.

Tot zover voorzitter