Kwaliteit landelijk gebied

Beeld: Adobe Stock

Beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats

Voor D66 staat het beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats. Bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om gezondheidsrisico’s van bedrijven in besluitvorming mee te nemen. D66 ziet mestverwerking als een industriële activiteit die alleen op (agrarische) bedrijventerreinen kan plaatsvinden.

Hierbij wil D66 bedrijven stimuleren die reststromen het meest optimaal weer als grondstoffen weten in te zetten (sluiten van kringlopen). 
Om de verbinding tussen inwoners en agrariërs verder te versterken, moet de provincie voldoende ruimte bieden voor boerderijwinkels, zorgboerderijen, voedselcoöperaties en kleinschalige recreatie. Brabant is een provincie met een lange traditie in de productie van voedsel. D66 is daar trots op en wil dat die traditie meer uitgedragen wordt.

D66 wil naast sloop het herbestemmen van agrarische bedrijven en stallen eenvoudiger maken, mits de functies passen in het buitengebied. Vertrouwen is de basis voor een leefbaar buitengebied. De dialoog tussen agrariërs, omgeving en gemeente biedt kansen. De provincie moet hiertoe heldere kaders stellen voor initiatieven, transparante afwegingen maken en een goede dialoog ondersteunen.

Dumpingen van afval van synthetische drugs zijn een bedreiging voor bodem, riolering en oppervlaktewater. Het is een vorm van criminaliteit die veel politie- en opsporingscapaciteit vraagt. Opruimen kost veel geld. Aanpak van de productie is effectiever. D66 wil de wietteelt zo snel mogelijk legaliseren. Noord-Brabant kan hiervoor een experimenteerzone zijn, bijvoorbeeld in een deel van de vrijkomende stallen in het buitengebied. Zodra deze teelt uit het criminele circuit wordt getrokken is er meer politiecapaciteit voor bestrijding van synthetische drugs.

D66 kiest voor een hoogspanningstracé dat kan rekenen op zoveel mogelijk draagvlak in de regio. Een tracé met zo min mogelijk schade voor natuur, landschap en omwonenden heeft onze voorkeur. D66 Noord-Brabant vindt dat de provincie een belangrijke rol heeft om het Rijk te overtuigen het tracé met het meeste draagvlak te kiezen. Minister Henk Kamp heeft toegezegd om in 2015 geen “onomkeerbare” beslissingen te nemen; daar zal D66 de Minister aan houden.

D66 maakt zich zorgen over het groeiende aantal verouderde en lege stallen in het Brabants buitengebied. D66 wil naast sloop het herbestemmen van agrarische bedrijven en stallen eenvoudiger maken, mits de functies passen in het buitengebied. De provincie moet een rol pakken door innovaties op dit gebied te stimuleren. Verder wil D66 positieve prikkels creëren om de huidige leegstand te beperken. Dit kan door nieuwbouw slim te koppelen aan sloop.