Toekomstvisie Stationsstraat

De Stationsstraat verslechtert met het jaar. Inmiddels is het al 5 jaar (!!) geleden dat de Stichting Toekomst Stationsstraat een ontwerp maakte voor herinrichting. Maar nog steeds is er geen concreet zicht op uitvoering. D66 is benieuwd welke visie de gemeente op het gebied rond de Stationsstraat heeft en wanneer er zicht komt op uitvoering. Daarom stelden we vragen:

Veranderingen

Het gebied rond de Stationsstraat ondergaat de komende jaren een grote transformatie. In de mix van werken, retail en wonen krijgt wonen een steeds belangrijkere en zichtbare plek. Denk aan projecten die in uitvoering zijn zoals de transformatie van sportschool naar appartementen in de Ark in de Prins Bernhardstraat, de transformatie van winkel naar woningen aan de Stationsstraat 43 in Boxtel. Maar ook toekomstige ontwikkelingen op de plek van het voormalige Rabobank pand en mogelijk het pand waar nu Feestwinkel XXL is gevestigd. Samen met de herinrichting van de Stationsstraat zal dit gebied er over een aantal jaren heel anders uitzien.

Visie

Als belangrijke verbinding tussen het station en het centrum is dit een belangrijke locatie waar grote kansen liggen voor verbetering. Daarom is het belangrijk dat de gemeente regie neemt in de ontwikkeling van dit gebied. Een goede stedenbouwkundige visie kan helpen bij het begeleiden en stimuleren van nieuwe initiatieven.
Daarnaast is een integrale visie op de uitstraling en het functioneren van het gebied noodzakelijk om een goed ontwerp te maken voor de herinrichting van de Stationsstraat.

Vragen

·         Bent u het met ons eens dat Boxtel meer de regie moet nemen en een voortrekkersrol kan spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen door een goede stedenbouwkundige visie op te stellen?

·         Heeft u een stedenbouwkundige visie op voornoemd gebied? Zo ja, kunt u ons hier meer over vertellen? Zo nee, bent u bereid deze op te stellen?
 
Het project herinrichting Stationsstraat is begin dit jaar opnieuw opgestart. Vanuit belanghebbenden is er sterke behoefte naar inzicht in planning, proces en mogelijke uitvoering.

·         Kunt u indicatief aangeven wanneer welke stappen genomen worden om tot een uitvoeringsgereed ontwerp te komen?

·         Wanneer kunnen we het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Stationsstraat verwachten?

Vergroening

Zoals u bekend, pleit D66 al langere tijd voor het voortvarend oppakken van klimaatadaptatie. Zeker omdat ruimtelijke ontwikkelingen een grote tijdspanne betreffen is het zaak om geen dag langer te wachten. De Stationsstraat is erg versteend vanaf de Prins Hendrikstraat tot de van Leeuwenstraat. Wij hebben dit in onze groene kansenkaart dan ook aangeduid als vergroeningskans.

·         Voor het eerste deel van de Stationsstraat tussen de Prins Hendrikstraat en Prins Bernhardstraat gaan wij ervan uit dat klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel is van de herinrichting. Klopt dit?

·         Wordt de in uitwerking zijnde visie klimaatadaptatie al als leidraad aangenomen?

·         Bent u bereid te onderzoeken op welke wijze de rest van de Stationsstraat tussen de Prins Bernhardstraat en van Leeuwenstraat vergroend kan worden, het liefst met bomen? Als entree naar het centrum is dit een belangrijke connectie tussen het station en het centrum.