Onderwijs, bewegen en ontwikkeling

Onderwijs is het begin van alles. De gemeente heeft formeel weinig bevoegdheden waar het gaat om onderwijs maar de lokale bevolking heeft wel een groot belang bij goed onderwijs voor hun kinderen. Vanuit dat belang moet de gemeente de samenwerking zoeken met verschillende partijen en kan de gemeente het overleg coördineren tussen scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, sportverenigingen en andere betrokken partijen. Voor kinderen in ons dorp dient er voldoende opvang- en onderwijscapaciteit aanwezig te zijn in de eigen gemeente of in de nabijheid. Door de geboorte en komst van veel jonge kinderen in de Blaricummermeent is er aandacht nodig voor de onderwijsvoorzieningen in het eigen dorp. D66 Blaricum wil deze raadsperiode in overleg met de schoolbesturen komen tot een passende huisvesting voor het groeiend aantal leerplichtige kinderen in het dorp.

D66 Blaricum wil

  • dat mensen zich kunnen ontwikkelen, weerbaar worden en vorm kunnen geven aan hun eigen leven en daarmee bijdragen aan hun geluk. D66 Blaricum ziet investeringen in onderwijs, gezond opgroeien, sport, cultuur en welzijn als investeringen in dit geluk.

  • in alle dorpswijken toegang tot speelruimte, sport en cultuur voor elk kind en wil daarom extra aandacht voor speelplaatsen, trapveldjes en gymzalen.

  • meer aandacht voor de toegankelijkheid van het aanwezige aanbod voor mensen met een beperking of mensen met minder financiële draagkracht.

Beeld: D66 Blaricum