Stop stilstand.
Stem vooruit

Kiezen met lef

D66 maakt keuzes voor de toekomst, ook voor de Gooi en Vechtstreek. Ook als die moeilijk zijn. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Noord-Holland verdient beter. Het maken van echte keuzes stopt stilstand en brengt de Gooi en Vechtstreek vooruit. D66 gaat voor meer groene energie, meer betaalbare woningen, betere bereikbaarheid en schonere lucht. Kies voor een partij die denkt aan de volgende generatie.

Stop stilstand. Stem vooruit. Stem D66.

Stem klimaat vooruit.

De energietransitie gaat te langzaam. Onze planeet warmt snel op. D66 kiest voor duurzaam en zet klimaat op 1. We zetten in op schone energie én besparing. Alleen zo houden we de gooi en Vechtstreek nu en in de toekomst bewoonbaar.

Stem bereikbaarheid vooruit.

Het verkeer in de Gooi en Vechtstreek loopt vast. De bereikbaarheid in de hele regio staat onder druk. D66 kiest er voor om fors te investeren in de mobiliteit en infra in de regio. De OV-verbindingen moeten worden verbeterd, zodat we een volwaardig en groen alternatief bieden, dat bovendien sneller is dan de auto. zo zorgen wij er voor dat alle kernen in de Gooi en Vechtstreek bereikbaar blijven.

D66 zet zich oa in voor de HOV-verbinding van Almere naar Utrecht (via het Gooi), een verbeterde samenwerking tussen de vervoerregio’s Amsterdam en Utrecht bij de bereikbaarheid van de Gooi- en Vechtstreek. Ook willen we graag een studie naar een lightrailverbinding tussen Amsterdam, Huizen en Hilversum.
Bij ieder infrastructureel project dient een landschapsplan en een compensatieplan te worden gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan de inpassing en de invloed op natuur, cultureel erfgoed, landschap, de uitvoerbaarheid van natuurcompensatie, en de leefbaarheid van de omgeving en gezondheidsrisico’s (geluidsoverlast en uitstoot).

Stem natuur vooruit.

De stikstofuitstoot is te hoog. Onze biodiversiteit wordt ernstig bedreigd. D66 vertelt het eerlijke verhaal. We moeten drastisch inzetten op natuurinclusieve landbouw en de eerlijke productie van beter voedsel. Zo kunnen we in de Gooi en Vechtstreek blijven genieten van onze bossen, heide en plassen.

Door de stikstofcrisis staat de natuur onder druk en stagneert de bouw van woningen en infrastructuur. We moeten scherpe keuzes maken om Noord-Holland weer van het slot te halen. Bij de reductie van de stikstof moeten alle sectoren (landbouw, verkeer en industrie) evenredig bijdragen.

Een gemiddelde maaltijd reist duizenden km voordat het bij ons op het bord ligt, terwijl in Noord-Holland prachtige en voedzame producten geteeld worden. D66 bevordert daarom de consumptie uit de korte keten, zowel bij (primaire) producenten als bij andere betrokkenen in de keten, zoals supermarkten en consumenten.
We moeten meer investeren in biodiversiteit, bodemkwaliteit, schoon water en natuur. D66 wil dat boeren natuurinclusief en diervriendelijker gaan produceren.

De toenemende druk op recreatie heeft negatieve effecten op de natuur. In sommige  natuurgebieden – zoals de Noordzeekust, het Goois Natuur Reservaat (GNR) en het Enkhuizerstrand  is het te druk en komt de biodiversiteit in het gedrang. D66 wil dat (dag)recreatie en natuur beter worden ontsloten met routestructuren (wandelen, fietsen, varen) en Toeristische Overstappunten (TOPs).

Uiteenlopende vogelsoorten komen naar het Eemmeer en het Gooimeer om te broeden of te  foerageren. Samen met de provincies Flevoland en Utrecht en de betreffende gemeenten wordt het beheer van dit Natura 2000-gebied afgestemd. Voldoende rust is van cruciaal belang om het gebied voor vogels aantrekkelijk te houden. Dit botst met de behoefte aan recreatie in deze regio. D66 wil dat de maatregelen voor natuurherstel prioriteit krijgen en er alternatieven komen voor verstorende recreatie.

Stem de volgende generatie vooruit.

Wij willen Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren, Laren, Blaricum, Huizen en de rest van de provincie vooruit brengen! We staan in Noord-Holland voor grote uitdagingen. Steeds vaker zorgen deze opgaven voor verdeeldheid in de samenleving. Wij willen keuzes maken met lef en een positief geluid laten horen. 

Betrouwbaar besturen

De Provincie heeft als middenbestuur met name kerntaken op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu, water en landschap, verkeer en vervoer, regionale economie en toezicht op gemeenten en waterschappen. Het gaat voor D66 allemaal om de inwoner. Daar doen we het voor! Die moet centraal staan in alles wat we doen. Daarom gaat D66 o.a. voor participatie aan het begin van processen die de inwoner raken. 

D66 is voor een breed instrumentarium, zoals burgerfora en burgerberaden en referenda. Jongeren moeten daar uitdrukkelijk bij worden betrokken. Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. De Provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten. D66 wil een permanente dialoog tussen Provincie en gemeenten,  op gelijkwaardige basis, over de bestuurskracht van gemeenten.
D66 is géén voorstander van gemeentelijke fusies die zich beperken tot het ambtelijke niveau. Bij schaalvergroting moet er veel aandacht zijn voor inwonersbetrokkenheid bij het bestuur op wijk- en dorpsniveau.

Arbeidsmarkt

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Alleen al voor de energietransitie zijn er duizenden mensen extra per jaar nodig in Noord-Holland. Vooral het vinden van technisch personeel is lastig maar alle sectoren kampen met personeelsgebrek. D66 streeft naar een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt. D66 wil dat er structureel geld wordt vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid.

De Provincie moet hier (gezamenlijk met gemeenten,  UWV, werkgevers & werknemers en kennis- en onderwijsinstellingen) een regisserende rol pakken, maar wel gekoppeld aan de eigen doelen zoals de energietransitie en de woningbouwopgave.

Wonen

Het woningtekort raakt alle Noord-Hollanders. Teveel mensen in onze Provincie kunnen geen passende woning vinden. Daarom wil D66 dat de Provincie meer regie naar zich toe trekt en de  woningbouw versnelt. Daarnaast staat voor D66 de kwaliteit van wonen voorop. Zowel in een duurzame woning als een fijne leefomgeving met bijvoorbeeld groen dichtbij huis. Goede ontsluiting van woningbouw is essentieel voor de aantrekkingskracht van nieuwe woonlocaties. Hierbij staat voor D66 voorop dat de Provincie duurzaam vervoer prioriteit geeft. Er wordt ruimte ingecalculeerd voor OV verbindingen en fietsverbindingen specifiek in snelfietsroutes.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.