Verslag raadsvergadering dinsdag 20 september 2022

Installatie nieuwe fractievertegenwoordiger
Onze eigen Mauk Koch is geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger van D66.

Vaststellen definitief ontwerp bouwvenen
De gehele gemeenteraad heeft ingestemd met het definitieve ontwerp bouwvenen. Veel partijen hebben zich uitgesproken over het positieve participatietraject. De wethouder houdt deze communicatie met de inwoners van de bouwvenen open.

Actualisatie speelruimteplan 2022-2030
De actualisatie speelruimteplan is door de gehele gemeenteraad aangenomen. Deze actualisatie is noodzakelijk en met omwonenden en betrokkenen van de verschillende speelruimten wordt verder uitgewerkt hoe elke speelruimte er uit komt te zien. Een motie voor een extra sportieve speellocatie voor oudere jeugd is unaniem aangenomen en hier gaat de wethouder mee aan de slag. D66 heeft duidelijk ingebracht dat het echt noodzakelijk is om iets te doen voor de oudere jeugd. Op dit moment zijn van de 49 speelruimten in Blaricum 78 procent geschikt voor de leeftijdscategorie van 0 tot 5 jaar, 78 procent geschikt voor de leeftijdscategorie van 5 tot 10 jaar, 39 procent geschikt voor de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar en slechts 24 procent van de speelruimten is geschikt voor de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar. Dat moet beter, niet in een hangplek maar juist in een actieve locatie waar jongeren kunnen sporten en bewegen. D66 heeft daarom de motie voor een sportieve speellocatie van harte ondersteund.

Aanpassen van de nota van randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het Tergooi terrein
De gemeenteraad heeft ingestemd met dat het college opnieuw mag onderhandelen over de nota van randvoorwaarden voor het Tergooi terrein. De projectontwikkelaar Rosewood Group wil het Tergooi complex laten slopen terwijl in de huidige nota van randwoorden staat dat het complex herontwikkeld moet worden. Het college zal onderhandelingen met de Rosewood Group aan gaan en daar zelf ook een aantal wensen mee nemen. Mochten beide partijen er samen niet uit komen dan blijft de huidige nota van randvoorwaarden overeind staan waarin staat dat het huidige complex herontwikkeld moet worden.

De gemeenteraad heeft het college met de volgende aandachtspunten op pad gestuurd:
– Op het terrein van 8,1 ha, moet voor Natuur & Groen 60% (is nu 51%) worden ingeruimd, Totale footprint nieuwe volumes maximaal 25% (is 15%) en de resterende 15% (is 34%) voor parkeren/openbare ruimten en infrastructuur;
– Aantal te realiseren m2 BVO mag maximaal 55.000 m2 zijn met een marge van 10%;
– Ring rondom groen & natuur + natuurbrug respecteren en bebouwing uit zicht houden;
– Wens is ca. 40% BVO werken/kantoren/bedrijvigheid/zorg (cure & care) in brede zin, waarvan ca. 15% Zorg (cure & care) en 25% voor overige werken/kantoren/bedrijvigheid. Wens is 60% BVO wonen en zorgwonen, waarvan maximaal 25% zorgwonen en minimaal 35% Wonen;
– Het hele gebied is erf en geldt een maximum toegestane snelheid van 15 km/u (is 30 km/u) op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;
– Geen uitgang naar Prins Hendriklaan toestaan, anders dan voor hulpdiensten;
– De 1/3 – 1/3 – 1/3 verdeling bij woningen is onderhandelbaar ten voordele van midden huur/koop. Blaricum moet goed gemotiveerd kunnen afwijken van dit regionaal streven. Streven dient gericht te zijn op 25% sociaal; 45% midden en 30% duur (van die 35% BVO).
– motie D66 aangenomen: zwaarwegend streven om de toetsbare duurzaamheidsnormen in het ’Convenant Toekomstbestendige Woningbouw MRA’ op te nemen en dat dit document zeer serieus genomen dient te worden in de onderhandelingen en de brede groene ring, zoals nu aanwezig op het terrein, minimaal te handhaven en waar mogelijk te verbreden.
– motie VVD aangenomen: in de onderhandeling met de projectontwikkelaar minimaal aan te sturen op het verplicht inschakelen van WoningNet bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Bestuursopdracht omgevingsvisie
Unaniem aangenomen door de raad.

Zomernota 2022
Unaniem aangenomen door de raad. Een amendement van DBP om 1 miljoen van het begrotingsoverschot toe te voegen aan het fonds fysieke leefomgeving ten behoeve van de projecten Bijvanck en Bouwvenen is verworpen.

Motie vreemd aan de orde
Motie HvB aangenomen: Motie om bij toekomstige mogelijke verlenging(en) van de opvang op de Woensberg na 2 jaar van gewijzigde bestemming de raad tijdig in positie te brengen om daarover te kunnen adviseren. En om de raad periodiek (minimaal jaarlijks) te rapporteren over in- en uitstroom van bewoners en inzet van capaciteit en besteding en financiële dekking van middelen. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.