Ontwikkeling terrein Tergooi

De ontwikkeling van het Tergooi terrein is een langlopend traject in Blaricum. Hieronder zullen we de laatste ontwikkelingen bijhouden.

update dinsdag 20 september 2022

Bij de raadsvergadering op dinsdag 20 september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met dat het college opnieuw mag onderhandelen over de nota van randvoorwaarden voor het Tergooi terrein. De projectontwikkelaar Rosewood Group wil het Tergooi complex laten slopen terwijl in de huidige nota van randwoorden staat dat het complex herontwikkeld moet worden. Het college zal onderhandelingen met de Rosewood Group aan gaan en daar zelf ook een aantal wensen mee nemen. Mochten beide partijen er samen niet uit komen dan blijft de huidige nota van randvoorwaarden overeind staan waarin staat dat het huidige complex herontwikkeld moet worden.

De gemeenteraad heeft het college met de volgende aandachtspunten op pad gestuurd:
– Op het terrein van 8,1 ha, moet voor Natuur & Groen 60% (is nu 51%) worden ingeruimd, Totale footprint nieuwe volumes maximaal 25% (is 15%) en de resterende 15% (is 34%) voor parkeren/openbare ruimten en infrastructuur;
– Aantal te realiseren m2 BVO mag maximaal 55.000 m2 zijn met een marge van 10%;
– Ring rondom groen & natuur + natuurbrug respecteren en bebouwing uit zicht houden;
– Wens is ca. 40% BVO werken/kantoren/bedrijvigheid/zorg (cure & care) in brede zin, waarvan ca. 15% Zorg (cure & care) en 25% voor overige werken/kantoren/bedrijvigheid. Wens is 60% BVO wonen en zorgwonen, waarvan maximaal 25% zorgwonen en minimaal 35% Wonen;
– Het hele gebied is erf en geldt een maximum toegestane snelheid van 15 km/u (is 30 km/u) op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;
– Geen uitgang naar Prins Hendriklaan toestaan, anders dan voor hulpdiensten;
– De 1/3 – 1/3 – 1/3 verdeling bij woningen is onderhandelbaar ten voordele van midden huur/koop. Blaricum moet goed gemotiveerd kunnen afwijken van dit regionaal streven. Streven dient gericht te zijn op 25% sociaal; 45% midden en 30% duur (van die 35% BVO).
motie D66: zwaarwegend streven om de toetsbare duurzaamheidsnormen in het ’Convenant Toekomstbestendige Woningbouw MRA’ op te nemen en dat dit document zeer serieus genomen dient te worden in de onderhandelingen en de brede groene ring, zoals nu aanwezig op het terrein, minimaal te handhaven en waar mogelijk te verbreden.
motie VVD: in de onderhandeling met de projectontwikkelaar minimaal aan te sturen op het verplicht inschakelen van WoningNet bij de toewijzing van sociale huurwoningen.