D66 Blaricum wil betere informatievoorziening inwoners en meer controle gemeenteraad

Beeld: D66 Blaricum

Op dinsdag 11 oktober heeft Mauk Koch namens D66 Blaricum aan het college gevraagd de informatie voorziening te verbeteren en te structureren. Deze vraag is tweeledig, gericht op de inwoners van Blaricum en gericht op de gemeenteraadsleden van Blaricum.

Inwoners van Blaricum
Er lopen veel projecten in Blaricum, waarvan enkele hele grote projecten zoals bijvoorbeeld de renovatie van de Bijvanck. D66 Blaricum vindt het belangrijk dat inwoners precies weten waar ze aan toe zijn bij projecten in hun wijk, buurt of straat. Deze informatie voorziening is de verantwoordelijkheid van de gemeente Blaricum. Bij verschillende projecten kan dit uitbesteed worden aan een uitvoerder maar de gemeente blijft nog steeds altijd eindverantwoordelijk. In de ogen van D66 Blaricum moet deze informatie voorziening beter en gemakkelijker bereikbaar zijn voor alle inwoners, zodat eenvoudig achterhaald kan worden hoe projecten lopen, op een laagdrempelige manier en in begrijpelijke taal voor iedereen.

Gemeenteraad van Blaricum
Maar ook voor de gemeenteraadsleden van Blaricum is het belangrijk dat er meer informatie komt over lopende projecten. De raad heeft een controle functie en kan deze functie alleen uitvoeren als zij regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken. Op deze manier kan sneller duidelijk worden waar problemen, aanpassingen of andere zaken aan de orde zijn of dat alles misschien juist verloopt volgens plan en planning. Alleen op deze manier kan de raad pas echt controle houden op langlopende projecten.

Proactieve rapportage
D66 Blaricum vraagt het college om de gemeenteraadsleden maandelijks, of regelmatig periodiek, kort bij te praten over lopende projecten zodat de gemeenteraad kan volgen hoe deze projecten verlopen. Een proactieve rapportage zou zelfs tijd kunnen schelen voor ambtenaren omdat er dan mogelijk minder vragen komen over hoe het staat met projecten. Het proactief informeren van inwoners kan mogelijk leiden tot een grotere betrokkenheid en participatie van inwoners. Het is belangrijk inwoners juist dichter bij het gemeentebestuur te krijgen en daar kan de politiek een grote rol in spelen.

Er zijn ook voorbeelden waar de gemeenteraad zeer goed geïnformeerd wordt door het college, bijvoorbeeld over de voortgang van de opvang van Oekraïners. Dit is in de ogen van D66 Blaricum een goed voorbeeld hoe communicatie naar en informeren van de gemeenteraad ook kan.

Regelmatig periodieke verslaggeving door middel van updates, tekst en foto’s zou een normale routine moeten zijn in het bestuur van Blaricum. D66 Blaricum stelt voor dit bij elke eerste rondetafelgesprek van een nieuwe ronde standaard toe te voegen. Inwoners weten dan ook dat ze dit blokje van de RTG altijd online mee kunnen luisteren voor de laatste informatie over lopende projecten. D66 Blaricum zal zich hier de komende tijd hard voor blijven maken en hier zelf ook een steentje aan bijdragen door veel politieke informatie te geven via onze website van D66 Blaricum.