Leefbare kernen

De dorpen in de gemeente Bladel zijn continue in beweging, niet in de laatste plaats door externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan corona. D66 wil dat burgers meedenken en -werken aan de vormgeving van hun leefomgeving.

Plein

Pleintje woonomgeving Beeld: D66 Bladel

Wijk ontwikkelplannen

Veel wijken in de gemeente zijn gebouwd in een periode waar andere prioriteiten golden. Digitalisering, bevolkingsgroei, milieuproblemen, andere vormen van vervoer en corona hebben het leven inmiddels sterk veranderd. D66 wil daarom op wijkniveau plannen maken om te bekijken hoe deze wijken weer toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. De aanleg van glasvezel, het aardgasvrij maken van woningen en ruimte voor meer groen en openbaar- en deelvervoer zijn hier cruciaal in. Ook de woonbehoefte is inmiddels veranderd. De vergrijzing vraagt om andere woningen en een ander straatbeeld. D66 wil een duidelijke visie per wijk om deze transitie de komende jaren vorm te geven.

Bladel

D66 heeft de afgelopen raadsperiode ingestemd met het centrumplan. D66 wil dan ook verder met de ontwikkeling van het nieuwe gemeenschapshuis aan de Markt. Daarnaast wil D66 het gebied rond de Markt versterken door een derde supermarkt toe te staan in de Posthof, zodat ook daar de ontwikkelingen door kunnen. Hierbij moet sterk ingezet worden op ondergronds parkeren en een goede doorgang richting parkeerplaatsen op de Varkensmarkt, zodat parkeren op de Markt zelf overbodig wordt en deze ruimte prettig om te verblijven wordt.

Verder is D66 van mening dat de winkelstraat autoluw of autovrij moet worden. Deze kan dan groener en gastvrijer voor winkelend publiek gemaakt worden. Hierbij moet het ook mogelijk worden om terrassen toe te voegen.

Voor het wonen zijn er op korte termijn een drietal grote projecten. D66 wil in alle gevallen sterk inzetten op kleine woningen, en schuwt daarbij niet om de hoogte in te gaan. In het aangekochte gebied aan de Lange Trekken zetten we in op een mix van sociale huurwoningen en CPO.  De vrijkomende locaties van den Herd en den Tref (Hapert) zien wij als ideale locaties voor bouw voor senioren. 

Bij Kempenland ziet D66 de mogelijkheid om verdiepingen toe te voegen en daarmee het vloeroppervlak van de gebouwen te verkleinen. Dit biedt extra ruimte voor groen en doorgangen voor voetgangers en fietsers richting Egyptische Poort. Een langzaamverkeersbrug (of tunnel) over de N284 in die richting zien we als een absolute noodzaak.

Ook op de Egyptische Poort zien we de mogelijkheid voor woningbouw. Een viertal appartementencomplexen van zo’n vijftig kleine eenpersoonswoningen brengt de acute woningnood in Bladel sterk terug. Daarnaast vindt D66 het belangrijk om het zwembad te behouden, en de aanwezige (sport)verenigingen in het gebied te versterken. Een recreatieplas ziet D66 niet als een reële optie.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Hapert

Hapert staat de komende jaren in het teken van behoorlijke veranderingen. De start van de bouw van het MFA brengt de eerste grote verandering met zich mee in het centrum waarna ook de rest van het centrum wordt aangepast conform het nieuwe centrumplan. D66 is van mening dat hier een verkeerd besluit door de raad is genomen. D66 wil dan ook graag, in lijn met het advies van het GBOH, kiezen voor het doortrekken van de markt richting Oude Provinciale weg in plaats van het creëren van twee onlogisch gesitueerde pleinen.

De vrijkomende locaties van de Tref en de school ziet D66 ingevuld worden met woningbouw voor senioren en starters in  appartementen. Ook een gezondheidscentrum is een logische invulling voor deze locatie. Er ontstaat ruimte voor groen, maar ook voor parkeren net buiten het centrum. Hierbij hoort in onze ogen ook een goed verkeersplan waarbij er in eerste instantie aandacht moet zijn voor de bezoekers van het centrum en de kinderen van de basisschool. Voor het zware verkeer dat winkels, horeca en zeker supermarkten gaat bevoorraden moet een duidelijke, veilige route gekozen worden. De plannen van de Lidl om uit te breiden en de aanvoerroutes te verleggen passen hier goed bij. De aantrekkingskracht voor bezoekers van beide supermarkten in het centrum van Hapert is essentieel voor het behoud van levendigheid in het centrum. Het centrum moet een aangenaam, veilig verblijfsgebied worden voor alle gebruikers en bezoekers.

De aanpak van de N284 is ook een belangrijk punt voor de komende jaren. Niet alleen het kruispunt bij Van Mossel dient de volle aandacht te krijgen, ook het kruispunt van De Weijer is een belangrijk knooppunt. Doorstroming en veiligheid zijn belangrijke verbeterpunten in dit project. Evenals bij het kruispunt bij van Mossel passeren ook hier elke dag veel scholieren dit kruispunt richting het Rythovius College in Eersel. Het plan om tussen de Flex Campus en de kern nog 90 wooneenheden te realiseren voor doelgroepen kan op steun van D66 rekenen. Hierbij moet wel goed naar de verkeerssituatie gekeken worden. Verder zien wij graag vlotte voortgang in ontwikkeling van Hapert Zuid en een CPO project aan de Ganzestraat.

De brandweerkazerne ziet D66 graag verhuizen naar het KBP om de verkeersbelasting op de straten in de Hapertse woonkern te verminderen. Het KBP biedt tevens ruimte aan een behandelruimte voor brandende elektrische voertuigen. De brandweer zit dan meteen aan de A67 voor de calamiteiten op deze weg die regelmatig voorkomen. Een verbindingsweg voor hulpdiensten vanuit het KBP richting Dalem maakt dat uitrukoverlast in het dorp afneemt. De vrijkomende ruimte acht D66 geschikt voor woningbouw of het gezondheidscentrum.

Verder ziet D66 kansen om de ecozone ten zuiden van Hapert door te trekken langs het Dalems stroompje naar de A67. Met de aanleg van een zonne-energie opwekkende geluidswal worden twee vliegen in één klap geslagen in het verduurzamen van de gemeente en het verbeteren van het woongenot.

VijverDierenwaaike

Vijver bij Dierenwaaike in Hapert Beeld: D66 Bladel

Casteren

Casteren is een kern met een sterke sociale cohesie. Dit komt tot uitdrukking in de vele initiatieven die het dorp rijk is, zoals de website casteren.net, Casters vervoer, Aordètig eten of de klussendienst. D66 ondersteunt dit soort initiatieven van harte. De dorpsraad en de MFA den Aord zijn erg waardevol voor de gemeenschap.

Met de realisatie van het inbreidingsplan d’n Tip is er weer een stukje woningbouw gerealiseerd. De Hemelrijken kan nu dan ook een voetpad krijgen. De inrichting van de Hemelrijken, Dorpstraat, Kranenberg en Hoogeind is voor D66 een aandachtspunt. Enerzijds wil D66 het sluipverkeer weren, anderzijds willen we fietsverkeer tussen Netersel en Hoogeloon verder bevorderen.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn voor de economie en leefbaarheid voor wonen en recreëren van belang. Het gebied tussen Casteren en Netersel en Middelbeers is een mooi gebied met heide, akkers en bossen. De Biezengoren vormt een toegang tot dit gebied. Ter bescherming en behoud van dit stuk natuur zou D66 de weg af willen sluiten door een sluis te plaatsen. Lokale agrarische activiteiten moeten mogelijk blijven en het gebied moet toegankelijk blijven voor recreatie.

D66 wil ook aandacht voor het sportpark. Een nishut voor verenigingsactiviteiten moet mogelijk gemaakt worden. De sportvelden dienen verantwoord onderhouden te worden en van een goede kwaliteit te zijn. Wanneer sportverenigingen willen samenwerken dan vindt D66 daar plaats op sportpark de Lemelvelden. De Wagenbroeken moet een veilige toegangsweg worden voor de sporters die hier gebruik van maken.

KerkCasteren

Kerk en Parochiehuis Casteren Beeld: D66 Bladel

Hoogeloon

In Hoogeloon staat de verbouwing van Gooskens Hout aan de Breestraat op het programma. D66 vindt het een logische locatie voor woningbouw in de vorm van CPO. Ook hier geldt dat woningbouw op de doelgroepen starters en senioren moet worden afgestemd.

Koning Kyrië is een mooi lokaal verhaal dat verder kan worden ingezet als het gezicht van Hoogeloon.

Samenwerking met sportverenigingen uit andere dorpen zal ook in Hoogeloon de komende jaren nodig zijn. Goede verlichte fietspaden naar het sportpark van dienst is dan een absolute must om de jeugd veilig op bestemming te krijgen, maar ook om volwassenen aan te sporen de auto te laten staan.

De kruisingen bij Hoogcasteren zijn al jaren gevaarlijke punten. Deze moeten aangepakt worden om fietsers, maar ook auto’s veilig van deze wegen gebruik te laten maken.

Ook dient de gemeente zijn plaats aan tafel in het overleg over Eindhoven Airport op te eisen om de overlast van vliegtuigen voor onze inwoners terug te dringen.

MuziekkioskHoogeloon

Muziekkiosk Hoogeloon Beeld: D66 Bladel

Netersel

Ook Netersel is een kern met een sterke sociale cohesie waarbij de bereidheid bestaat om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. De gemeente moet aandacht hebben voor deze onderling zorg en dit faciliteren. Dit past in de opvatting van D66 om initiatieven die afkomstig zijn uit de gemeenschap zelf kunnen rekenen op de ondersteuning van de gemeente.

Woningbouw dient op de doelgroepen starters en senioren gericht te zijn. Het dorp Netersel is een zaligheid die vooral behouden moet blijven, inclusief de voorzieningen die er nu nog zijn.

Het versterken van natuur en recreatie in het buitengebied van Netersel is een wens. Goede voorbeelden zijn de ontwikkeling van de MTB-route en wandelroutes in de Neterselse Heide en de Grijze Steen.

MuziekkioskNetersel

Muziekkiosk Netersel Beeld: D66 Bladel