Opgroeien en kansen krijgen in West

Prettig samenleven vraagt om wederzijds respect en tolerantie. D66 West staat pal voor diversiteit en tolerantie voor iedereen, ongeacht genderidentiteit, afkomst, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele voorkeur. LHBTIQ+ acceptatie is helaas nog altijd niet vanzelfsprekend in West. Samen met lokale belangenverenigingen willen we activiteiten organiseren die discriminatie tegengaan en
de dialoog in West bevorderen, bijvoorbeeld tijdens herdenkingen, buurtmanifestaties, spreekuren, buurtoverleg en/of via buurtmedia.

Gezond en in vrijheid opgroeien

D66 West streeft naar een stadsdeel waar kinderen het beste onderwijs krijgen, ongeacht de buurt of hun achtergrond, waar kinderen gezond opgroeien met genoeg (rookvrije) speelplekken en ze volop kansen krijgen. D66 West zet in op de volgende punten:

  • Scholen met grote uitdagingen in de aandachtswijken in West moeten ondersteund worden. Denk aan (financiële) ondersteuning van taalonderwijs, talentonwikkeling en extra activiteiten na schooltijd;
  • Ook moet er aandacht zijn voor andere vormen van onderwijs voor kinderen die moeite hebben met klassiek leren, al dan niet op nieuwe huiswerkplekken;
  • We zetten in op fietsonderwijs om daarmee het fietsgebruik op jonge leeftijd te stimuleren;
  • We behouden de inspraakmogelijkheden voor kinderen via de Kinderwijkraad, en jongeren via de Jongerenraad. Kinderen en jongeren kunnen zo helpen beslissen welke activiteiten
  • goed zijn voor hun buurt en komen zij in aanraking met de (lokale) democratie.

Toegang tot sociale voorzieningen verbeteren

D66 West wil graag dat iedere bewoner toegang heeft tot een goede geestelijke gezondheidzorg (ggz), jeugdzorg en sociale voorzieningen op buurtniveau, om zo het welzijn van het stadsdeel te
vergroten. We zetten in op:

  • Actieve informatievoorziening via verschillende (digitale) media over programma’s, projecten en sociale voorzieningen zoals ggz zorg, financiële ondersteuning van ZZP’ers en schuldhulpverlening. Dit zorgt voor meer kennis bij bewoners waar men terecht kan voor
  • ondersteuning;
  • Inzet van lokale instrumenten om de lange wachtlijsten in de ggz en jeugdzorg terug te dringen;
  • De samenwerking tussen de zorginstellingen te stimuleren om zo de toegankelijkheid van de zorg te bevorderen;
  • Ondersteuning van verschillende armoede bestrijdingsprojecten in West, zoals voedselbanken, projecten voor dakloze personen en speelgoedbanken.