Veilig verkeer in Amsterdam West

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp op de agenda van D66 West. De fractie vraagt dan ook regelmatig aandacht voor verschillende aspecten en maatregelen die het verkeer in het stadsdeel veiliger maken. Eind september behandelde stadsdeelcommissie (SDC) West het beleidsvoornemen ’30 km/u in de stad’, oftewel het plan om voor wegen binnen de bebouwde kom in stedelijk gebied een maximumsnelheid van 30 km/u te hanteren. Deze snelheidsverlaging draagt bij aan verkeersveiligheid, geluidsreductie, minder autoverplaatsingen en een betere afstemming van verschillende voertuigen die gebruikmaken van de stedelijke verkeersinfrastructuur. D66 West is om deze redenen voorstander van het plan.

Echter, de fractie maakt zich zorgen over de voorgestelde uitzondering voor taxiverkeer op een deel van de vrijliggende OV-banen. Waar taxi’s op de betreffende OV-banen mogen rijden en snelheidsdifferentiatie van toepassing is (in veel gevallen 50 km/u versus 30 km/u), zouden taxi’s even hard mogen rijden als het OV. De snelheidsverschillen van taxi’s met o.a. fietsers en andere verkeersdeelnemers op de naastgelegen weggedeelten leiden nu al tot gevaarlijke verkeerssituaties. Bovendien komen hardrijdende taxi’s de oversteekbaarheid van straten niet ten goede, wat directe impact heeft op de veiligheid van fietsers en voetgangers. Aangezien het aandeel taxiverkeer op de trambanen relatief fors is, vindt D66 West het belangrijk om ook daar de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/u. Juist ook op de trambanen waar nu een uitzondering wordt voorgesteld. Dit komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Amsterdam West ten goede. Bovendien kan hiermee worden voorkomen dat er meer taxiverkeer over deze trambanen gaat rijden waar een uitzondering op de maximale snelheid zal gelden. De negatieve effecten op doorstroming van het OV en taxiverkeer achten de D66-fractieleden overall bezien gering.

Naar aanleiding van dit ongevraagde advies van D66 West is nu de gezamenlijke oproep van de SDC én Dagelijks Bestuur van West om het taxiverkeer te verplaatsen van de trambanen naar de rijbaan. “Het is goed als het college hiernaar gaat kijken om de kans op verkeersongevallen te beperken. Ook met het oog op de vele fietsende scholieren in West. Verkeersveiligheid is echt veel belangrijker dan een iets langere reistijd!’’, aldus Stadsdeelcommissielid Hans Mol.