Dweilen met de afvalkraan open

Het zal inmiddels duidelijk zijn: Amsterdam kent een afvalprobleem. In nagenoeg elk
stadsdeel zijn er stadsdeelcommissieleden en, belangrijker nog, Amsterdammers die zich
ergeren aan de grote hoeveelheid afval naast de containers en op straat. Zo ook in West.
Daarom is er in de afgelopen SDC-vergadering van 20 april hopelijk een stap gezet naar
een schonere stad.

Op initiatief van Ruud van Buren, ons eigen SDC-lid, is er in de SDC-vergadering van 20
april jl. gesproken over het ongevraagde advies ter verbetering van de aanpak
afvalproblematiek in stadsdeel West. Dit advies is gericht aan het college van
B&W Amsterdam en vraagt om extra en inzet en opschaling van de capaciteit en is unaniem aangenomen.

Een belangrijke stap, want het ophalen van en communiceren over het afval kan en moet echt
beter. De afvalstofheffing in Amsterdam stijgt nagenoeg elk jaar zonder dat daar zichtbare
resultaten mee worden gehaald. In andere woorden: de Amsterdammer betaalt steeds meer
voor hetzelfde. Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Wethouder Ivens heeft aangegeven
dat de afvalstofheffing is gestegen om het ophalen en verwerken hiervan kostendekkend te
maken. Een stijgende heffing kan de oplossing zijn echter mag de Amsterdammer bij een
stijgende heffing wel betere dienstverlening verwachten dan wat er op dit moment gegeven
wordt.

Wij hopen dat het afvaladvies uit West ook navolging krijgt van de stadsdeelcommissies in de
andere stadsdelen. Het advies is inmiddels naar de D66-fracties verstuurd. Eensgezind dit
advies aannemen zal een duidelijk signaal zijn vanuit de stadsdelen naar de Stopera. Het is
tijd voor verandering. Tijd voor verbetering. Tijd voor schonere buurten.