Bestuur en Financiën

Samen met onze inwoners

D66 Zwijndrecht heeft zich altijd ingezet om inwoners mee te laten beslissen en dat blijven we doen. De gemeente moet inwoners betrekken vanaf het moment dat er sprake is verandering in hun leefomgeving. Ook steunen wij de dorpsraad in Heerjansdam, de wijkplatforms in Zwijndrecht, de seniorenraad en de inwonersadviesraad sociaal domein. De komende jaren wordt nog sterker ingezet op digitale inwonersbijeenkomsten en enquêtes via sociale media. Wat ons betreft wordt digitale burgerparticipatie een volwaardige wijze van participeren in de gemeente. Daarnaast willen we de jongerenraad verder versterken en zorgen voor continuïteit. Zij krijgen de positie om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad en het college.

Regie op eigen beleid, samenwerken als het kan

In Zwijndrecht houden we regie op ons beleid, zodat het beleid zo dicht mogelijk op de uitvoering wordt vormgegeven. Samenwerken met andere gemeenten doen we wanneer we daar een helder gezamenlijk belang bij hebben. In dat geval zoeken we actief de samenwerking op. Dit betekent ook dat een fusie tot een Drechtstad niet aan de orde is.

Gezonde en eerlijke gemeentefinanciën

We streven naar een gezonde financiële positie voor Zwijndrecht. Daar hoort bij dat we slim investeren en alleen meedoen aan projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare gemeente. Een goed onderbouwd en deskundig opgesteld plan hoort hier bij. Daarnaast willen we een eerlijke verdeling van de lasten, waarbij je betaalt naar gebruik. Lastenverhoging is alleen toelaatbaar wanneer dit leidt tot waarneembaar betere voorzieningen voor de inwoners.

Inzicht in de begroting

De begroting en verantwoording moeten helder inzicht geven in de financiële situatie van de gemeente Zwijndrecht en begrijpelijk zijn opgesteld. Kosten worden geboekt op de posten waar ze thuishoren. Als taken uitbesteed worden aan bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen, moet inzichtelijk zijn wat daarvan de kosten en opbrengsten zijn. Alleen dan kan de gemeenteraad haar controlerende functie goed uitoefenen.

Regionale Energie Strategie (RES)

D66 Zwijndrecht ondersteunt de doelen van de RES, maar wil meer daadkracht. Dus minder praten en vooral meer doen. Het tempo moet omhoog, omdat anders de doelen niet gehaald worden. Wij willen vooral inzetten op Zon op Dak. Ieder geschikt dak in onze gemeente moet gebruikt worden voor zonnepanelen. Het aanleggen van zonneparken heeft niet onze voorkeur, omdat we de beperkte ruimte beter kunnen benutten voor woningbouw of natuur. Wij willen absoluut geen windmolens in de gemeente.

Duurzaamheidsplatform

Het verduurzamen van de gemeente doen we samen. Daarom is het belangrijk om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen. Samen komen we tot de beste ideeën en kunnen we het best mogelijke resultaat bereiken. De gemeente moet het initiatief nemen voor een duurzaamheidsplatform, waar ondernemingsverenigingen, woningcorporaties, de jongerenraad, wijkplatforms en andere maatschappelijke organisaties samenkomen.