Financiële paragraaf

Voor D66 is het belangrijk om naar de relatieve verhoudingen te kijken. Dat geeft aan waar we als gemeente de prioritering leggen en via deze percentages kunnen we ook het resultaat van investeringen monitoren en meten.

Onze standpunten in hoofdlijnen binnen onze financiële paragraaf:

  • Volledige transparantie in cijfers.
  • Financiën vanuit actieve betrokkenheid.
  • Structureel maximaal 2% OZB verhoging.

Volledige transparantie in cijfers.

Transparantie in cijfers van de gemeentelijke organisatie (minder grote boekwerken en meer grafieken en dashboards) en meer inzicht in de kosten van de organisatie op zich en waar mogelijk kosten besparen door duurzame keuzes te durven maken. Voor D66 hoort daar het kritisch onder de loep nemen van de lumpsum systematiek bij.

Financiën vanuit actieve betrokkenheid.

Actieve betrokkenheid van bedrijven en overkoepelende overlegorganen bij het opstellen van plannen en begrotingen, ter bevordering van transparantie, betrokkenheid en mogelijkheid om van het netwerk gebruik te kunnen maken.

Structureel maximaal 2% OZB verhoging.

Voor ons moet dat het uitgangspunt zijn. Natuurlijk kan hier incidenteel van afgeweken worden, maar niet voordat alle mogelijkheden van bezuinigingen binnen andere taakvelden zijn bekeken. Het mag niet bij voorbaat afgewend worden op de inwoner. Waarom stellen we geen grens aan de lokale OZB-opbrengst? Door een micro-norm te hanteren, zeggen we als gemeente dat de lasten niet harder mogen stijgen dan met het inflatiepercentage. Een principe dat fair is voor inwoners en zeker ook voor ondernemers. In meer dan 60 gemeenten zijn de OZB-lasten voor ondernemers maar liefst 6 tot zelfs 52,5 procent hoger dan vorig jaar. Welk signaal zenden we hiermee uit als gemeente, zeker in coronatijden? Het voelt voor D66 als een morele taak om de lastenontwikkeling in Zundert veel meer in bedwang te houden en niet als sluitpost in te zetten. Brede maatschappelijke lasten moeten ook breed worden gedragen. 


De afgelopen jaren zien we dat wettelijke taken het grootste gedeelte van de begroting opslurpen, juist daar moet iets aan gedaan worden. Met de bezuinigingen van afgelopen jaren zien wij de leefbaarheid van onze dorpskernen verder afbrokkelen, juist in een tijd waarin we tezamen voor grote maatschappelijke uitgaven staan en dus extra of slimmere investeringen nodig zijn. Het verder afwentelen van tekortkomingen in het centrale overheidsbeleid op de gemeenten, en daarmee op onze inwoners via de OZB of andere belastingen raakt de inwoners direct, voelt als sluitpost van de begroting en dat is voor ons een no-go