Passend woningaanbod

De zorg aan ouderen valt goed te organiseren, wanneer zij in appartementengebouwen wonen, waarbij thuiszorg inpandig wordt aangeboden. Mantelzorgers kunnen elkaar dan ook beter bijstaan. In Wassenaar is een tekort aan appartementen met zorgaanbod. D66 wil op de geplande ontwikkelingslocaties Den Deijl, Gemeentewerf en Kerkehout ruimte zeker stellen voor appartementen voor ouderen en onderzoeken op welke locaties deze nog meer zijn te realiseren, in combinatie met het realiseren van ontmoetingsruimtes voor ouderen.

  • Splitsing van woningen: in Wassenaar staan veel woningen leeg of wonen ouderen alleen in een relatief grote woning. Om het woningaanbod te vergroten, wil D66 het mogelijk maken om grote woningen in appartementen op te splitsen en dit met de daarbij behorende voorzieningen inpasbaar maken.
  • Extra aanbod dementerenden: het aantal dementerenden met een intensieve zorgvraag zal de komende jaren toenemen. Wassenaar moet het aanbod aan verpleeghuizen aan de vraag aanpassen. D66 wil dat de gemeente mogelijke locaties in beeld brengt en deze in ontwikkeling brengt.
  • Meer betaalbare woningen: Er zijn in Wassenaar te weinig betaalbare woningen voor de middengroep. D66 wil dat de gemeente actief inzet op het realiseren van meer aanbod aan de middengroep.
  • Sociale woningen: D66 wil dat 30% van de nieuw te bouwen woningen in Wassenaar uit sociale woningen bestaat. Minimaal 25% van het sociale woningaanbod, moet beschikbaar gesteld worden aan mensen die uit het dorp komen of hier (willen) werken.
  • Woningaanbod voor zorgverleners, leraren en medewerkers van de veiligheidsdiensten: Wassenaar heeft veel mensen nodig die in de zorg willen werken, in het onderwijs, bij de politie of de brandweer. Voor hen is het van belang dicht bij het werk te wonen. D66 wil onderzoeken of het mogelijk is om voor deze groepen een voorraad woningen te reserveren.
  • Uitbreiding woningbouwlocaties: D66 wil de Hoge Klei in ontwikkeling gaan brengen, expliciet voor de middengroep en jonge families. De wijk moet een voorbeeldwijk worden voor groen en duurzaam bouwen en direct van het gas af gebouwd worden.
  • Inbreiding: In het centrum van Wassenaar zijn veel relatief grote winkelpanden die moeilijk te verhuren zijn. Leegstand is het gevolg. D66 wil onderzoeken of en hoe de panden aan de noordrand van de Langstraat aan voor- en achterzijde gesplitst kunnen worden, om aan de achterzijde woningen te kunnen realiseren. D66 wil expliciet ruimte bieden aan lage appartementencomplexen in het centrum van max. 3 verdiepingen hoog.
  • Woningen voor starters: D66 wil dat Wassenaar woningbouw voor starters stimuleert om jonge mensen in het dorp te kunnen houden.
  • ANWB-terrein: Wassenaar heeft grondgebied dicht tegen Den Haag gelegen, hier staat het voormalige ANWB-gebouw. Dit terrein wordt ontwikkeld met 400-425 woningen, waarvan 25 % sociale woningbouw. D66 wil dat inwoners participatie en inspraak van omwonenden in Den Haag actief wordt vormgegeven en als voorwaarde stellen dat het complex ontwikkeld wordt inclusief ruimte voor faciliteiten als winkels, sport, kinderopvang en praktijkruimte en toegankelijk is voor ouderen en gehandicapten.