Op weg naar een klimaat neutrale gemeente

D66 wil dat Wassenaar een klimaatneutraal dorp wordt. De gemeente moet hierin stevig het voortouw nemen. De overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energie vraagt nieuwe keuzes van iedereen. Daarom vindt D66 dat ook iedereen erover mee moet kunnen praten en beslissen. Niet alleen degenen die de weg naar het gemeentehuis al kennen. Dat vraagt om een gemeente die actief informeert, faciliteert en financiert.

  • Route naar 2050: D66 wil een overzichtelijke routekaart met bindende doelen en acties, zodat Wassenaar in 2050 klimaatneutraal is. Inwoners van Wassenaar praten mee.
  • Verwarmen en isoleren: De gemeente moet woningcorporaties, verhuurders en huiseigenaren stimuleren om woningen beter te isoleren, om warmte en energie te besparen en schimmel en tocht te voorkomen. D66 wil dat subsidies en aantrekkelijke leningen ervoor zorgen dat iedereen op termijn op een duurzame en betaalbare manier de woning kan verwarmen. De gemeente wijst de weg naar anderen en maakt zelf ook ruimte in de begroting voor subsidies.
  • Klimaatneutraal bouwen: De gemeente verleent alleen vergunningen om te bouwen of renoveren als energiebesparende maatregelen en/of alternatieve energiebronnen in de plannen zijn opgenomen.
  • Zoveel mogelijk zonnepanelen: De gemeente zet bij de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie wat D66 betreft fors in op zonnepanelen. Zonnepanelen zijn een uitstekende manier om schone energie op te wekken. D66 wil hiervoor zoveel mogelijk ruimte bieden en onnodig belemmerende regelgeving schrappen. De gemeente plaatst zelf zoveel mogelijk zonnepanelen op haar eigen daken en zet een project Duurzame Daken op voor scholen, verzorgingscentra, VVE’s, sporthallen en overkapte parkeerplaatsen. De gemeente ondersteunt en stimuleert koop en huur van zonnepanelen. Samen met burgerinitiatieven gaat de gemeente actief op zoek naar grote daken om zonnepanelen te plaatsen. We stimuleren bewoners van huizen met een beschermd aangezicht om met de postcoderoosregeling gebruik te maken van zonnepanelen op beschikbare daken in de buurt.
  • Klimaatneutrale bedrijventerreinen: De gemeente ondersteunt bedrijven bij energiebesparende maatregelen en energieopwekking. De industrieterreinen Maaldrift, Van Hallstraat en Verlengde Hoge Klei worden groen: warmte wordt hergebruikt, afval wordt gerecycled en bevoorrading vindt plaats met zero emissie vervoer.

  • Uitstootvrij centrum: Winkels en voorzieningen in het centrum worden met zero emissie voertuigen bevoorraad vanuit een hub gelegen buiten het centrum, op een van de industrieterreinen. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd, waar mogelijk komen fietsenstallingen in de plaats van parkeervakken.
  • Slimme laadpalen: D66 wil investeren in meer slimme openbare laadpalen waardoor accu’s van elektrische auto’s reservevermogen opslaan en zo onderdeel van de elektriciteitsvoorziening worden (Vehicle to Grid). We plaatsen op openbare parkeerterreinen, langs wegen en in parkeergarages laadpalen voor zowel auto’s als elektrische fietsen.
  • Minder autoverkeer: De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische deelauto’s (zoals de auto’s van Samen Slim Rijden Wassenaar). D66 wil hiervoor structureel geld opnemen in de begroting. Duurzame mobiliteit initiatieven van burgers worden actief opgepakt door de gemeente die op voorhand hiervoor parkeerplaatsen en deelauto’s beschikbaar stelt.
  • Beperking parkeren: Gezien de inzet op duurzame mobiliteit, is wat D66 betreft de bouw van meer (ondergrondse) parkeerplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen niet nodig. D66 maakt zich sterk voor het verlagen van de parkeernorm, en wil bij nieuwbouwprojecten streven naar maximaal 1 parkeerplaats per woning.
  • Zonnepanelen boven parkeerplaatsen: D66 wil overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen voor auto’s. Hiermee kunnen elektrische auto’s opladen zonder het elektriciteitsnet te belasten. De restenergie wordt verdeeld over omliggende wijken en bedrijven. Geschikte locaties: parkeerterreinen Wassenaarse Slag, sportcomplex De Roggewoning, sportcomplex Dr. Mansveltkade en Kloosterland.