Groene oase

Wassenaar is een mooi dorp om in te wonen, met heel veel groene woonwijken, landgoederen, duinen, natuur, het strand en de zee naast de deur. We koesteren al dat moois, maar we moeten nu aan de slag om het zo ook in de toekomst te houden.

D66 wil dat de gemeente Wassenaar haar unieke positie van een groene oase midden in stedelijk gebied versterkt. Daarvoor is het belangrijk dat we zuinig zijn op het groen en dat de gemeente zich actief gaat inzetten om de kwetsbare flora en fauna in het gebied Meijendel & Berkheide te beschermen.

 • Verantwoordelijk nemen: D66 wil dat de gemeente als aandeelhouder van Dunea en partner van het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) verantwoordelijkheid neemt voor de belangen van de natuur en dat het college regelmatig rapporteert over de inbreng van Wassenaar in het NPHD.
 • Onafhankelijke onderzoek: D66 pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de draagkracht van het ecosysteem van het Natura2000-gebied Meijendel & Berkheide, op basis waarvan wordt bepaald hoeveel bezoekers het natuurgebied aankan. D66 wil dat het hart van Meijendel wordt ontlast, de parkeerplaatsen bij de boerderij worden gesloten en dat er alternatieven voor recreatie langs de randen van het natuurgebied worden ontwikkeld.
 • Toezicht op naleving: De gemeente ziet ook strikt toe op naleving van de Wet Natuurbescherming als het gaat om verlening van eventuele vergunningen. D66 wil dat de gemeente in haar bestemmingsplan aandacht besteedt aan dierenwelzijn en soortenbescherming en hierop toeziet.
 • Creëren van nieuwe recreatiegroen: Door de bouwopgave van Den Haag (200.000 woningen) en Katwijk (5.600 woningen) zal de recreatiedruk toenemen. D66 wil daarom nieuwe natuur en recreatiegroen creëren, bijvoorbeeld tussen Voorschoten en Wassenaar. D66 wil dat de gemeente actief onderzoek doet naar de mogelijkheid om samen met de provincie Zuid-Holland en natuurbeschermingsorganisaties landbouwgrond in natuur- en recreatiegebied om te zetten.
 • Stilte in natuurgebieden: D66 wil dat de gemeente zich inspant voor stilte in de natuurgebieden. Deze gebieden worden weer – net als voorheen – alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. D66 pleit voor een offensief van de gemeenten Wassenaar, Den Haag en Katwijk om het areaal aan stille natuur te vergroten.
 • Onbebouwd strand: Wassenaar heeft acht kilometer strand en dat is waardevol voor mens en dier, met name vogels. Het huidige beleid ten aanzien van strandtenten in de winter, wordt gehandhaafd. Er komt geen verdere bebouwing langs de kust.
 • Wilde natuur: Verwilderde natuur in de parken en wijken, met wilde bloemen in de bermen en begroeiing langs de wegen, stimuleren en beschermen wij. Er wordt niet gemaaid in het broedseizoen.
 • Meer ruimte voor dieren: We verbinden groene gebieden zoveel mogelijk met elkaar, zodat er meer ruimte ontstaat voor dieren. De N44 en de Landscheidingsweg zijn nu een onneembare barrière voor dieren, dus we gaan met de provincie in overleg over het aanleggen van groene corridors die tevens recreanten ruimte bieden.
 • Natuur in de tuin en de straat: D66 ondersteunt bewoners, organisaties en bedrijven in Wassenaar bij het vergroenen van de omgeving, via initiatieven als ‘tegelwippen’, ‘adopteer een boomspiegel’, of ‘bloemen zaaien voor de bijen’. 
 • Natuur voorop: Bij nieuwe bebouwing en uitbouw wordt een afweging gemaakt of dit in het kader van natuurbehoud wenselijk is. Voor bomen die toch moeten wijken, planten we zoveel mogelijk in de nabijheid een boom terug.
 • Openbaar groen: D66 wil dat de gemeente geen gif gebruikt voor ongewenste kruidengroei en prioriteit geeft aan natuurontwikkeling door bijvoorbeeld de aanleg van bloemrijke bermen en plaatsing van nestkasten. De gemeente legt haar integrale visie op openbaar groen vast in een natuurontwikkelingsplan of groenstructuurplan.