Erfgoed

Het is goed dat het Wassenaarse erfgoed wordt beschermd. Het beleid zoals vastgelegd in de Erfgoednota, is vooral gericht op behoud en conserveren. De toegankelijkheid en het gebruik worden daardoor soms te veel beperkt. D66 zoekt naar een betere balans tussen behoud en benutten.

  • Verruiming functies: D66 willen graag toekomstbestendige erfgoed gebouwen, waarbij gezocht moet worden naar een nieuwe rol, een nieuwe functie binnen Wassenaar. De Erfgoednota moet daarom verruimd en meer gebruiksmogelijkheden toestaan, zoals bijvoorbeeld horeca of bedrijfsruimte.
  • Landgoederenroute aantrekkelijk maken: Wassenaar kent een landgoederenroute, die aantrekkelijk gemaakt kan worden door deze een sociaal educatieve, historische en recreatieve rol te laten vervullen, conform de National Trust in Engeland. D66 wil hierin investeren, samen met de eigenaren van de landgoederen.
  • Behoud van het dorpsgezicht: Het dorpsgezicht rondom de kerk is uniek en historisch. D66 wil dit behouden en beschermen en tegelijkertijd beter benutten om het dorp te positioneren als attractieve bestemming in de regio.