D66 en PvdA: Noodzakelijke aanpak van de woningnood

Een van de grootste problemen van deze tijd is de woningnood. Was het vroeger vanzelfsprekend dat je na een voltooide studie of na enkele jaren te zijn begonnen met werken ‘het uit huis kon’. Dat is allang niet meer zo. Wassenaarse jongeren, moeten noodgedwongen bij ouders blijven wonen.

Er moet meer worden gebouwd, ook in het sociale segment. Niet alle Wassenaarse politieke partijen zijn daarvan overtuigd. Politieke partij Hart voor Wassenaar stelde in de Wassenaarse krant van 26 mei dat er voldoende sociale woningen zijn voor Wassenaarders maar dat er een tekort is omdat deze woningen worden gedeeld met regiogemeenten. Een misvatting naar de mening van Rogier Krabbendam (D66) en Henri van Smirren (PvdA) die geheel anders aankijken tegen regionale samenwerking.

Rogier Krabbandam (D66): Om Wassenaarse jongeren een mogelijkheid te bieden en de wachtlijsten niet verder te laten oplopen dient er te worden gebouwd. Wassenaar telt veel eengezinswoningen, ook in de sociale huursector. De vraag is hoe de bestaande huurwoningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen en ook betaalbaar blijven. Dat kan met name door te bouwen voor jongeren (starters) en ouderen. Die laatste categorie laat vaak een grote woning achter, waardoor de doorstroming ook weer wordt bevorderd. Dat betekent dat vooral moet worden ingezet op appartementen voor één of tweepersoonshuishoudens zowel voor lagere als middeninkomens. Daarmee wordt de doorstroming bevorderd en ontstaat er woonruimte voor alle doelgroepen.

Henri van Smirren (l) en Rogier Krabbendam (r) Beeld: D66 Wassenaar

Henri van Smirren vult aan: Ook het belang van regionale samenwerking wordt nogal eens onderschat of verkeerd uitgelegd. Door regionaal samen te werken en afspraken te maken kunnen Wassenaarders ook in buurgemeenten terecht. Daar is vaak ook meer ruimte om te bouwen. Natuurlijk kunnen dan woningzoekenden uit die gemeente ook in Wassenaar terecht. Overigens wordt meer dan 50% van de woningen in ons dorp toegewezen aan Wassenaarders. Uiteindelijk hebben Wassenaarders dus baat bij regionale afspraken. Weinig bouwen en aanscherpen van huisvestingsregels verkleint het aanbod en leidt tot stagnatie.

D66 en de PvdA leveren samen een wethouder in het huidige college van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA. Wethouder Ritske Bloemendaal heeft o.a. wonen in zijn portefeuille. Het huidige college maakt vaart met de vier grote op stapel staande projecten (Den Deijlschool, Kerkehout, de Gemeentewerf en het ANWB-gebouw). Beide fractievoorzitters concluderen dat met het realiseren van genoemde projecten de woningbehoefte in Wassenaar op een voldoende niveau kan komen. Maar er moeten wel verstandige keuzes worden gemaakt!