Ritske Bloemendaal

Beeld: Studio van der Plas

Wethouder

  • 73 jaar
  • Amsterdam
  • Wassenaar

Mijn politieke loopbaan in Wassenaar heeft mij stap voor stap naar het wethouderschap geleid. Ik heb veel ervaring opgedaan, zowel inhoudelijk als procedureel; in de raad en nu ook in het college. Speciaal noem ik de invoering van de drie nieuwe wetten in een keer op 1 januari 2015 in het sociale domein. Ook op onderwijsgebied zijn op die datum met betrekking tot passend onderwijs belangrijke aanpassingen ingevoerd in het reguliere basisonderwijs. Eveneens werd de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor de schoolgebouwen anders ingevuld. Nu staat de invoering van de Omgevingswet voor de deur. Een belangrijke stap voor het lokaal bestuur waarvoor ik als raadlid en lid van het college kennis en ervaring bij de voorbereiding heb opgedaan.

Mijn portefeuille als wethouder is opgebouwd uit onderdelen die mij zeer aan het hart gaan in het sociale domein. Daarnaast is “Duurzaamheid” mijn andere beleidsverantwoordelijkheid. Vanuit het beleidsplan “Wassenaar 2030” is mijn opdracht om Wassenaar “Duurzaam en Toekomstbestendig” te ontwikkelen. Ik zou graag in de toekomstige fractie daar een bijdrage aan willen leveren door via kaderstelling meer te sturen op concrete plannen en acties.

Naast de door mij genoemde inhoudelijke en procedurele ervaring, voel ik mij thuis op het politiek-bestuurlijke terrein. Ik ga graag verbindend te werk; dat is behulpzaam in de lokale politiek om doelen te bereiken. In een versnipperde raad vaak de enige weg om goede raadsbesluiten te helpen nemen.

Strand en de zee