Betrouwbare overheid en een sterke democratie

Beeld: Fotobank D66

In Tynaarlo ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Tynaarlo een gemeente is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Wij doen er alles aan om de Gemeente Tynaarlo een inclusieve gemeente te laten zijn.
Ook in de gemeentepolitiek streven we inclusie na. Wij werken eraan dat politici zich hiervan meer bewust worden.

Wij willen een vorm van permanente participatie om zo goed op de hoogte te zijn hoe inwoners/ondernemers denken over bepaalde plannen. Hierin moet een representatieve groep mensen vertegenwoordigd zijn.
 
Het belang van digitale dienstverlening is enorm toegenomen. De gemeente verwerkt en beschikt over steeds meer gegevens van haar inwoners, bedrijven en omgeving. Digitalisering is onontbeerlijk voor het functioneren van de gemeente en het haperen ervan wordt ervaren als een ontwrichting van de gemeentelijke samenleving en levert een forse deuk in het imago van de gemeente op.

Daarom willen we:

Digitalisering

 • Meer aandacht voor digitale geletterdheid bij bibliotheek en taalhuizen ook op gebied van digitale fraude. De gemeente werkt, samen met o.a. bibliotheken, aan de digitale weerbaarheid van haar inwoners.
 • Werken aan digitale geletterdheid van medewerkers gemeente Tynaarlo: meer budget voor training over fraude, digitale veiligheid en gebruik algoritmen.
 • Minstens 1x per jaar een cyber oefening gericht op “ontwrichting van het openbare leven”. Bij voorkeur samen met andere gemeenten /provincie(s) en andere partners (politie, brandweer, ICT-bedrijven).
 • Transparantie naar inwoners en gebruikers over de gebruikte algoritmen, data-analyse en dataverzameling. Een openbaar register dat door inwoners is in te zien werkt hieraan mee.
 • Een onafhankelijke ethische commissie digitalisering op gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau.

Sterke lokale democratie

 • Wij willen een vorm van permanente participatie om zo goed op de hoogte te zijn wat inwoners/ondernemers willen met bepaalde plannen. Hierin moet een representatieve groep mensen vertegenwoordigd zijn. Dit kan via loting of via burgerpanels.
 • Het inhoudelijke debat terugbrengen in de gemeenteraad door het instellen van commissievergaderingen of meer raadsbijeenkomsten.
 • Mogelijkheden voor raadsakkoord en zakencollege onderzoeken.
 • Wij zetten ons actief in voor begrijpelijke communicatie door de gemeente met al haar inwoners.
 • Raad en gemeente geven trainingen politiek bewustzijn op basisscholen, middelbare scholen en in de kernen. Voor jong en oud.
 • Wij willen een kindervragenuur met de gemeenteraad op de Internationale Dag van de Kinderrechten (20 november).
 • Wij doen er alles aan om de Gemeente Tynaarlo een inclusieve gemeente te laten zijn. Discriminatie en achterstelling op welke gronden dan ook veroordelen wij direct.
 • Ook in de gemeentepolitiek streven we inclusie na. Wij werken eraan, dat politici zich hiervan meer bewust worden.

Je hoort er bij, vanaf dag één!

 • Vanaf het moment dat iemand in onze gemeente woont, is hij of zij Tynaarloër, met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Dat geldt ook voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht. In Tynaarlo moeten zij zich veilig voelen, zich thuis voelen. Dat kan onder meer door ze meteen perspectief te bieden. Vanaf de dag dat deze nieuwkomers de gemeente Tynaarlo als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, moet de gemeente werk maken van hun integratie in onze gemeente.
 • Kansrijke asielzoekers leren vanaf dag één Nederlands en kunnen werken. Kijk zo snel mogelijk of diploma’s geldig zijn in Nederland.
 • We willen kleinschalige opvang voor mensen die hun land ontvlucht zijn. Spoedopvang, opvang voor (kansrijke) asielzoekers en statushouders voor wie nog geen huis beschikbaar is. De gemeente moet vanaf de eerste dag werk maken van een goede integratie. Natuurlijk samen met de mensen die het betreft. Belemmer ze niet: laat ze doen wat ze kunnen.