Duurzaam groen

Beeld: Els Kardol

 • Behoud verscheidenheid aan natuur-en cultuurlandschap: Het coulisselandschap koesteren en in ere herstellen.
 • Strenger toezien op het opnieuw aanplanten en herstellen van houtwallen.
 • Grotere verscheidenheid aan bomen aanplanten (niet meer alleen eiken) om het oprukken van de eikenprocessierups te stoppen.
 • Verbindingen tussen natuur gebieden aanleggen door op strategische locaties landbouwgronden om te zetten in natuur en daar boeren ruimschoots voor te compenseren en door het creëren van wildtunnels/viaducten.
 • Stiltegebieden creëren waar (in bepaalde periodes) niemand mag komen om de natuur niet te verstoren.
 • Goede balans tussen natuur en landbouw. Wij willen dat de gemeente Tynaarlo hierbij meer samenwerkt met Drents Landschap, de Provincie Drenthe en de waterschappen aan o.a. het verhogen van het waterpeil, het beperken van maaien, het stimuleren van braak liggen van landbouwgronden en wisselteelt.
 • In 2023 een verbod op Glyfosaat en andere gewasbeschermingsmiddelen nabij water, natuur en woningen.
 • Wij zijn een voorstander van verplicht dubbel ruimtegebruik bij duurzaamheidsinitiatieven: zoals zonnepanelen én veeteelt.
 • Meer kleine windmolens op bedrijventerreinen en bij dorpen.
 • De omgeving profiteert mee bij windparken/zonneparken (lokaal eigenaarschap).
 • Tynaarlo doet het heel goed in vergelijking met andere gemeenten bij het scheiden van afval. Daar moet wel aandacht voor blijven. Nu is het tijd om echt werk te maken van de gesloten productieketen: afval als grondstof.
 • De openingstijden van de gemeentewerf moeten meer passen bij de behoefte van inwoners Tynaarlo. Wij willen graag een behoefteonderzoek en eventueel aanpassing van de huidige openingstijden.
 • Agrarische ondernemers behoren met hun gronden tot de grootste grondbezitters in onze gemeente en daardoor verdienen zij onze aandacht. We willen hun ambities op het gebied van kringlooplandbouw ondersteunen en bevorderen, zodat we grote stappen kunnen zetten in het verduurzamen van de landbouw. De komende jaren willen we het gesprek hierover met kringloopboeren in onze gemeente of boeren die hierop over willen stappen.
 • Er moeten meer bomen geplant worden. De herplantplicht moet strenger (meer bomen terug planten bij het kappen van één boom) worden en er moet plekken komen waar extra bomen aangeplant gaan worden (zoals in bossen).