Bouwen aan de toekomst

NIeuwbouw in Ter Borch Beeld: Pepijn Vemer

Bouwen doe je niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Bouwen gaat over duurzaam en circulair bouwen. Het is dan ook goed om nieuwe dingen te proberen, juist als deze niet passen in de bestaande denkwijze. Alleen zo kunnen we stappen maken. Met duurzame woningen, het hergebruik van bouwmateriaal, innovatieve vormen van waterberging, en lokale collectieve energieopslag (“buurtbatterij”) en het voorkomen van hittestress.

 • We bouwen wat past in de omgeving. Appartementen in het centrum van de grote kernen en grondgebonden woningen in de wijken.
 • Afwijkende vormen van wonen en meer flexibiliteit vinden we belangrijk. We willen een toekomstbestendig woningbestand (nu voor oudere, straks voor een starter). Niet blind staren op de problemen van nu.
 • De bouw van meer generatiebestendige woningen en kleinschalige woonvormen zijn goede initiatieven mits dat past bij de wensen van ouderen (zie ook ouderen).
 • De centrumfunctie in het centrum van de grote kernen staat voorop. Daarna ‘inbreiden vóór uitbreiden’.
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ondersteunen en stimuleren door bijvoorbeeld het aanwijzen van blokken van kavels waar dit gerealiseerd kan worden. Het ontwikkelen en communiceren van een standaardprocedure voor het behandelen van CPO-aanvragen door de gemeente.
 • In nieuwe wijken rekening houden met oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • We beschermen bijzondere en/of karakteristieke panden of gebieden via  het instellen van gemeentelijk (historisch) erfgoed. De gemeente Tynaarlo heeft 38 provinciale monumenten en 93 Rijksmonumenten maar nog geen enkel gemeentelijk monument. Dit willen we rechttrekken. Je kunt hierbij denken aan Museum De Buitenplaats en het coulisselandschap rond Vries en Eelde.
 • De woonwijken groen houden en zo mogelijk vergroenen; ontmoedigen van stenen (voor)tuinen.
 • Sociale woningbouw de ruimte geven. Goede afspraken hierover maken met woningcorporaties en huurdersverenigingen in prestatieafspraken.
 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een sociale grondprijs. Om te bouwen maar ook om druk uit te oefenen als het bouwen te lang duurt.     
 • Tynaarlo heeft veel relatief grote woningen. Om meer huizen te krijgen zonder bij te bouwen willen we het splitsen van huizen of gronden makkelijker maken. Zo vindt D66 dat de vergunningen hiervoor gratis moeten zijn en dat er gezorgd moet worden voor simpele procedures.
 • De woningcorporaties verduurzamen op korte termijn hun woningvoorraad.     
 • Per 1 juli gaat de Omgevingswet in. Wij zijn er voorstander van dat we beleidsarm overgaan naar de nieuwe Omgevingswet en de huidige werkwijzen voortzetten. Wij willen duidelijk definiëren waar de Raad adviesrecht heeft, zonder voorbij te gaan aan de lokale situatie. D66 onderstreept de noodzaak van een goede participatie in het besluitvormingsproces en ziet dit dan ook als een gedeelde taak van de initiatiefnemer en de gemeente.
 • Er moet ruimte zijn om ook in de kleine kernen te bouwen.