Vrijheid begint bij je goed voelen

Iedereen wordt in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie, inclusief het aanzetten tot haat of discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Jezelf kunnen zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Het recht om jezelf te zijn

D66 wil de komende jaren extra aandacht hebben voor het recht om jezelf te zijn. Dit doen we bijvoorbeeld op scholen en bij evenementen. Op dit moment besteden we als gemeente veel van ons werk uit op het gebied van inclusiviteit aan provinciale organisaties. In de komende bestuursperiode willen we een nieuw plan opstellen voor diversiteits- en inclusiviteitsbeleid waarbij we als gemeente meer zelf gaan doen. Op die manier kunnen we als gemeente beter reageren op actuele ontwikkelingen.

Een gezond bestaan

We willen dat elke inwoner een gezond leven kan leiden. En gezond leven is meer dan alleen maar niet ziek zijn. D66 wil daarom breed kijken naar gezondheid in onze gemeente. Daarbij kijken we naar veerkracht en naar alles wat het leven betekenisvol maakt. Voor een gezond bestaan is het belangrijk dat je kunt bewegen in je omgeving, dat je kunt sporten, cultuur kunt beoefenen, gezonde voeding kunt betalen en dat je gezonde keuzes kunt maken. Wij willen hierbij helpen waar we kunnen en daarom werken we hard aan een leefomgeving die mensen aanmoedigt om te gaan bewegen. Denk aan een netwerk van wandelroutes en voldoende sportfaciliteiten in de hele gemeente. En denk ook aan autoluwe centra die uitnodigen tot wandelen en fietsen, ook voor jongere kinderen (zonder gevaar voor eigen leven). We willen de scholen financieel ondersteunen zodat zij kinderen voldoende beweging kunnen bieden en kinderen kennis kunnen laten maken met verschillende sporten en met cultuur. Ook willen we aandacht voor een gezonde leefstijl op school: door kinderen te leren hoe ze uit het enorme aanbod kunnen kiezen voor gezonde producten. Welk eten is gezond en welk eten ondermijnt je gezonde bestaan juist?

Ondersteuning op maat

Soms kunnen we het even niet meer alleen en is er zorg of ondersteuning nodig. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, moeten snel en eenvoudig geholpen kunnen worden. Geen onnodige bureaucratie of lange wachttijden. Daar zet D66 Súdwest Fryslân zich voor in. We vinden het belangrijk dat beslissingen niet voor óf over mensen worden genomen, maar dat mensen zo veel mogelijk zelf kunnen (mee)beslissen over zorg of ondersteuning. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarom introduceren we “Meitinkers” of deskundige meedenkers. Zij kunnen de inwoners terzijde staan, helpen bij het nemen van beslissingen en het stellen van vragen. Zij signaleren dan ook wanneer het niet goed gaat.

Jongeren

Wij willen dat jongeren de ruimte hebben in onze gemeente, zodat zij stappen kunnen zetten in hun leven. Stappen als het vinden van woonruimte en het volgen van een opleiding. Jongeren moeten hier alle kans voor krijgen. De coronatijd is zwaar geweest voor veel jongeren en de komende jaren moet er aandacht zijn voor herstel. We willen dat er genoeg plekken en activiteiten zijn voor jongeren om naartoe te gaan. Jongeren die even niet zo lekker in hun vel zitten, moeten daar gemakkelijk en snel hulp bij kunnen krijgen. Zodat je bijvoorbeeld op school of in je omgeving met iemand kunt praten. We willen ervoor zorgen dat jongeren goed weten waar ze hulp of een luisterend oor kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. We gaan door met Cool Súdwest: Met deze aanpak zorgen we ervoor dat steeds minder jongeren schadelijke middelen (gaan) gebruiken.

Ouderen

De meeste ouderen zijn vitaal en kunnen en willen tot op hoge leeftijd meedoen in de samenleving. We willen dat de gemeente initiatieven ondersteunt waardoor ouderen gemakkelijk kunnen meedoen met sport, kunst, cultuur en educatie. De vitale oudere wil soms ook langer een rol in de samenleving blijven vervullen. Wij vinden dat hier volop mogelijkheden voor moeten zijn en willen dit actief aanmoedigen. De kans op de behoefte aan zorg groeit echter wel als mensen ouder worden. Ouderen krijgen meer moeite met dingen als traplopen, naar buiten gaan en voor zichzelf zorgen. Tegelijkertijd blijven mensen langer zelfstandig wonen. Om ervoor te zorgen dat mensen langdurig, veilig en prettig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, moeten we ervoor zorgen dat die omgeving daar ook geschikt voor is. En er moet goede zorg beschikbaar zijn. Wij willen hiervoor een duidelijke en samenhangende woonzorgvisie ontwikkelen samen met onze oudere inwoners. Ook mantelzorgers kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Dit doen we vooral door het mantelzorgers zo gemakkelijk mogelijk te maken. We maken informatie toegankelijk en zorgen dat mantelzorgers een direct aanspreekpunt hebben.

Einde aan armoede

Er zullen altijd verschillen in inkomen blijven. Maar in onze gemeente is het niet te accepteren dat mensen lang in armoede leven. Langdurig aan armoede blootstaan, heeft grote gevolgen voor mensen. We willen daarom inzetten op het zo kort mogelijk maken van een periode van armoede. D66 Súdwest Fryslân wil graag dat we in onze gemeente jaarlijks extra aandacht hebben voor tenminste 100 huishoudens die zeer weinig te besteden hebben, vooral gefocust op huishoudens met kinderen. Het doel is elke keer: binnen maximaal 3 jaar uit de armoede. We hebben als gemeente veel regelingen die bedoeld zijn om mensen in armoede te helpen. Soms is het onduidelijk welke hulp je kunt krijgen en hoe je die aan kunt vragen. We willen dat inwoners met financiële problemen snel en gemakkelijk kunnen vinden waar ze recht op hebben en hulp bij het aanvragen kunnen krijgen als dat nodig is. Wat we vooral willen, is dat mensen hulp krijgen die past bij hun persoonlijke situatie. Wij willen 1 loket waar mensen met financiële problemen hulp kunnen vragen. Voor elke vraag en elk probleem zoeken we een passend antwoord en oplossing. Hiervoor werken we niet met allemaal aparte regelingen en “potjes” met geld maar zoveel mogelijk met 1 overzichtelijke regeling.

Sociaal domein

De taken van de gemeente zijn de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Dit vraagt veel kennis en expertise van de gemeente en de gemeenteraad. We willen onze kennis op dit terrein vergroten en meer samen doen met inwoners en professionals. Samen zoeken naar oplossingen op het gebied van gezond leven en goede ondersteuning bij problemen en scholing. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat we elkaar regelmatig ontmoeten. D66 wil dat er elk jaar meerdere ontmoetingen worden georganiseerd waar raadsleden kunnen worden bijgepraat door inwoners en professionals. Dit hoeft niet in het gemeentehuis; het is juist belangrijk dat raadsleden ter plekke komen kijken. Bij het nemen van beslissingen in het Sociaal Domein betrekken we altijd professionals en ervaringsdeskundigen.

Vrij zijn om je te uiten in je eigen taal


Fryslân is uniek in Nederland met haar eigen officiële landstaal. Ook het Stadsfries en het Hylpers horen thuis in onze gemeente en dragen bij aan onze rijke cultuur. D66 staat positief tegenover het stimuleren en behouden van deze belangrijke cultuuruitingen in onze gemeente. Recente ontwikkelingen laten zien dat meertaligheid en het gebruik hiervan in de opvoeding ook veel kansen biedt en D66 juicht de meertalige opvang en de meertalige scholen in onze gemeente dan ook toe. D66 wil meertaligheid, waaronder het Fries, blijven stimuleren en bevorderen. Dat kan door de zichtbaarheid van meertaligheid op straat voor inwoners en ook voor toeristen. Het Fries is als communicatiemogelijkheid tussen de gemeente en inwoners steeds vanzelfsprekender. Dit is een positieve ontwikkeling die D66 van harte ondersteunt. D66 is wel van mening dat de mededelingen vanuit de gemeente (waaronder vacatures) niet uitsluitend in het Fries gepubliceerd zouden moeten worden. D66 wil streven naar tweetalige publicaties van dergelijke berichten, waarmee Nederlandstalige en Friestalige burgers bediend worden.

 • We zijn een Regenbooggemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn. Om hier nog beter invulling aan te geven, gaan we een nieuw plan opstellen om onze gemeente nog inclusiever te maken.

 • We zorgen ervoor dat elke inwoner een zo gezond mogelijk leven kan leiden. We zetten daarvoor in op preventie van gezondheidsproblemen en voorlichting over gezonde keuzes.

 • We zorgen voor een netwerk van wandelroutes zodat elke inwoner dicht bij huis aan beweging kan doen.

 • Kinderen moeten voldoende bewegen en moeten aan cultuur kunnen doen. Ook bewustwording over een gezonde leefstijl is belangrijk. Wij willen scholen (financieel) ondersteunen om hier actief mee aan de slag te gaan.

 • We stellen “Meitinkers” of deskundige meedenkers aan, die inwoners kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en het stellen van vragen wanneer zij hulp van de gemeente nodig hebben.

 • We zorgen voor voldoende plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

 • Wij willen een duidelijke en samenhangende woonzorgvisie voor én met onze ouderen ontwikkelen.

 • Voor mantelzorgers maken we informatie gemakkelijk te vinden en we zorgen ervoor dat ze een direct aanspreekpunt hebben.

 • Mensen met financiële problemen kunnen gemakkelijk hulp krijgen die bij hun persoonlijke situatie past.

 • Bij het nemen van beslissingen in het Sociaal Domein betrekken we altijd professionals en ervaringsdeskundigen.

 • Raadsleden gaan de komende jaren minstens twee keer per jaar op werkbezoek binnen het Sociaal Domein.

 • Het Frysk, Stadsfries en Hylpers zijn zichtbaar aanwezig in onze hele gemeente.