Voor iedereen een fijne plek om te wonen

Er zijn op dit moment te weinig huizen in Súdwest-Fryslân. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn hierdoor lang en de huizen die te koop staan zijn duur. Wij willen daarom snel meer woningen in Súdwest-Fryslân.

Woningen

Het is logisch om te bouwen bij de steden en grotere dorpen, maar ook in de kleine dorpen moet gebouwd kunnen worden. We willen snel meer woningen in onze gemeente, voor veel verschillende doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Bij het bouwen willen we zorgvuldig omgaan met ruimte. Hiermee bedoelen we dat we goed willen kijken welke ruimte al wordt gebruikt voordat we landbouwgrond of natuur opofferen voor woningbouw. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor (beperkte) hoogbouw of voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot woonruimte? Daarbij luisteren we goed naar de behoeften van onze inwoners. Als inwoners van een dorp of wijk een serieus plan hebben, vindt D66 SWF dat we als gemeente mee moeten denken en moeten helpen.

Huren of kopen?

Het hebben van een eigen woning moet haalbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen. Om te beginnen moeten er meer betaalbare koopwoningen worden gebouwd. D66 wil dat de gemeente starters op de woningmarkt gaat helpen met het krijgen van een lening. Bijvoorbeeld door het bieden van garantie bij een starterslening. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die niet kunnen of willen kopen. Daarom moeten er ook genoeg betaalbare huurwoningen zijn. Eén van de ideeën is om een vorm van hybride huren/kopen te introduceren; dit betekent dat we huizen bouwen die gekocht kunnen worden, maar waar mensen ook voor huren kunnen kiezen waarbij ze de woning pas kopen als ze daarvoor de mogelijkheden hebben.

Tweede woningen

Súdwest-Fryslân is een prachtige gemeente. We snappen dan ook goed dat mensen hier een tweede huis willen. Onze gemeente is echter geen vakantiepark. Tweede woningen die een groot deel van de tijd leegstaan, zijn niet goed voor de samenleving, vooral niet als die woningen in het centrum van onze steden en dorpen staan. D66 wil goede afspraken maken met eigenaren van bestaande tweede woningen en wil dat woningen in onze stads- en dorpskernen niet meer als permanente vakantiewoning gebruikt kunnen worden.

Samen leven en elkaar ontmoeten

De samenleving maken we samen. We willen dat mensen in dorpen en wijken elkaar gemakkelijk weten te vinden en elkaar tot steun kunnen zijn. Hiervoor is het belangrijk dat er in elk dorp en in elke wijk een ontmoetingsplek is. Bijvoorbeeld een dorpshuis of een wijkgebouw. Ook moeten er genoeg middelen zijn om op die ontmoetingsplekken leuke dingen te organiseren. We zorgen dat de gemeente hier meer geld voor gaat vrijmaken. Ook een goede toegang tot voorzieningen is van belang. In onze uitgestrekte gemeente is dat soms een uitdaging. We willen dat op verschillende slimme manieren samen met inwoners voor elkaar krijgen. Soms kan dit ook mobiel, zoals met een bibliotheekbus, of digitaal of door een voorziening onder te brengen bij een ontmoetingsplek.

Een tweede kans op vrijheid

We willen verder kijken dan de grenzen van Nederland. Ieder mens verdient volgens ons eenzelfde kans, vrijheid en een veilig thuis, Nederlander of niet. Als gemeente zijn we ervoor verantwoordelijk om de mensen die hier naartoe komen mee te laten doen in de maatschappij. De nieuwe Inburgeringswet geeft ons hier nieuwe kansen voor. We zetten ook voor hen in op het beste onderwijs, vanaf de dag dat ze hier komen. Zo kunnen nieuwe inwoners leren wat we in SúdwestFryslân belangrijk vinden en kunnen zij zich de taal machtig maken. Om voorbereid te zijn op nieuwe vluchtelingen die hier naartoe komen, moet de gemeente zorgen voor goede en veilige opvang.

Cultuur en cultureel erfgoed

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen “hobby” of luxe voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed verbinden; dat hebben we kunnen zien in de afgelopen coronaperiode. Ze helpen daarnaast een samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en is op die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.
Súdwest-Fryslân heeft een rijke en diverse professionele en amateur kunstcultuur; in elk dorp en elke stad is wel een fanfare, toneel- of zangvereniging. D66 is daar enorm trots op en beschouwt dit al het cement van onze samenleving. D66 zet in op het behouden en op alle mogelijke manieren versterken van deze kunstcultuur. Daar hebben we ook het nodige geld voor over. Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. Dat begint al op jonge leeftijd. In de klas moet ieder kind kennismaken met kunst en cultuur door bijvoorbeeld muzieklessen, theaterlessen en kunstlessen te volgen. Om iedereen in contact te laten komen, vinden wij dat de gemeente SWF door moeten gaan met het aanbieden van cultuureducatie. Ook zijn we blij met onze schoolorkesten: we blijven deze financieel ondersteunen en willen muziek op school bij succes uitbreiden. Het Cultuur Kwartier Sneek is een belangrijke spin in het web binnen ons cultureel veld. Naast het theater en het poppodium: “het Bolwerk”, verzorgt ze de muziekeducatie in onze gemeente. Door deze muziekeducatie is het CKS bijna overal te vinden in onze gemeente. Het CKS is een visitekaartje voor onze gemeente en kan wat ons betreft op de steun van de gemeente blijven rekenen. We vinden dat in Bolsward de muziekeducatie in “’Ons Gebouw” een upgrade moet krijgen zodat ze een volwaardig onderdeel kan worden van de culturele driehoek (De Tiid, De Broerekerk en Ons Gebouw).

Bibliotheek

De bibliotheek is een onmisbare voorziening in onze gemeente. Iedereen die dat wil, moet toegang hebben tot de bibliotheek. Naast de vaste bibliotheken willen we daarom dat er zo veel mogelijk schoolbibliotheken zijn waar ook volwassenen gebruik van kunnen maken. Ook moeten zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van boekbezorging aan huis. Maar de bibliotheek is meer dan alleen een uitleenpunt van boeken. Het is een prachtige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich verder kunnen ontwikkelen. De bibliotheek moet een breed aanbod van diensten en activiteiten kunnen bieden, ook op locatie zoals bijvoorbeeld in dorpshuizen. Dit is belangrijk vanwege het “Informatiepunt Digitale Overheid” en de papierwinkel, waar inwoners hulp kunnen krijgen bij het vinden en invullen van (digitale) formulieren. De bibliotheek helpt op deze manier inwoners om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar de bibliotheek is ook een plek waar mensen van alle leeftijden komen om workshops en trainingen te volgen. Van een workshop robot bouwen tot een computercursus of een training solliciteren. Zo draagt de bibliotheek bij aan een leven lang ontwikkelen.

Musea

De musea in onze gemeente vertellen ons verhaal en zijn belangrijk voor het toerisme en natuurlijk ook voor onze eigen inwoners die nieuwsgierig zijn naar hun eigen geschiedenis, omgeving of interesse. Musea zijn niet alleen belangrijk voor het aantal bezoekers maar hebben daarnaast als taak om de collecties te bewaren en te behouden. We moeten de musea daarom waar nodig financieel ondersteunen. D66 is groot voorstander van de samenwerking tussen onze verschillende musea zodat het gezamenlijke verhaal beter verteld kan worden en er efficiënter gewerkt kan worden door de musea.

Toerisme en recreatie


We willen graag toeristen blijven begroeten in onze prachtige gemeente. Veel van onze inwoners werken in de toeristische sector. De afgelopen jaren hebben we gezien dat steeds meer mensen ons gebied ontdekken als een prachtige plek om te bezoeken en op vakantie te gaan. Dit schept mogelijkheden. We willen dat de toeristische sector de komende jaren kan blijven groeien. Hiervoor moeten we onder andere inzetten op meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Zoals bijvoorbeeld ruimte voor camperaars en verblijven op en om het water. We geven bestaande bedrijven de mogelijkheid om te vernieuwen en uit te breiden en geven ruimte aan nieuwe ondernemers. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de plannen van ondernemers in balans zijn met de omgeving. Omwonenden en de natuur mogen er geen schade van ondervinden. We zullen plannen van ondernemers daarom ook altijd samen met experts en omwonenden beoordelen. We willen ook een aantrekkelijke gemeente zijn voor een dagje uit. Zowel voor gasten als voor onze eigen inwoners. We zorgen er daarom voor dat onze recreatiegebieden goede voorzieningen hebben en er netjes bij liggen. Ook hier willen we ruimte bieden aan nieuwe plannen. Dit geldt bijvoorbeeld voor recreatiegebied de Potten want hier zijn nog veel meer mogelijkheden. Deze plannen ontwikkelen we samen met alle gebruikers van een gebied.

Sport


We kunnen niet zonder sport en bewegen. Door te bewegen en te sporten worden en blijven we een gezonde en vitale gemeente. We hebben door corona gezien dat beweging en een gezonde levensstijl van het grootste belang zijn. Daarnaast zorgt sport ook voor de belangrijke verbinding in onze dorpen en steden. Helaas is het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen sporten minder dan kinderen van rijke ouders en dat vinden wij niet acceptabel. Alle kinderen verdienen gelijke ontwikkelkansen. Wij willen daarom doorgaan met de sportsnuffelweken en buurtsportcoaches. Ook willen we dat sportactiviteiten worden betaald voor gezinnen met een laag inkomen. We willen bewegingsprogramma’s voor mensen met een beperking en voor ouderen. Ook moeten we zorgen voor een goede bekendheid van mogelijkheden op het gebied van sport. We moeten er voor zorgen
dat niet alleen elke inwoner mee kan doen, maar dat ook iedere inwoner weet dat hij mee kan doen.

Voortzetten van corona-noodfonds


Onze maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld dorpshuizen, wijkgebouwen, culturele- en sportinstellingen, hebben door de opgelegde coronamaatregelen (financieel) moeilijke jaren achter de\ rug. De gemeente heeft een financieel coronavangnet in het leven geroepen voor 2020 en 2021. Op dit moment (december 2021) is het onduidelijk hoe het herstel eruit ziet van deze instellingen. Waarschijnlijk zullen we de gevolgen van de coronacrisis nog lang blijven merken. D66 wil deze instellingen net zo lang ondersteunen als nodig is. Dat betekent dat we de mogelijkheid tot financiële ondersteuning meerjarig in de begroting gaan opnemen. Door Corona mogen onze belangrijke maatschappelijke instellingen niet omvallen. Ook moeten we samen met inwoners en instellingen onderzoeken hoe de vrijwilligers en leden na de coronaperiode weer terug te halen of opnieuw te enthousiasmeren zijn.

 • Er worden meer woningen gebouwd. Een deel van die woningen moet sociale huur zijn, met prijzen tussen de 500 en 700 euro. Ook moeten er voldoende betaalbare koopwoningen worden gebouwd.

 • We helpen starters en doorstromers op de woningmarkt.

 • We helpen starters en doorstromers op de woningmarkt.Wanneer een dorp of wijk met een idee komt, denken en werken we daaraan mee.We helpen starters en doorstromers op de woningmarkt.

 • We willen creatieve oplossingen om woonruimte te creëren. Tiny houses, wonen boven winkels, inbreiding en het ombouwen van bedrijfspanden.

 • De woningen die gebouwd worden, houden rekening met klimaatverandering en zijn duurzaam.

 • Woningen in onze stads- en dorpskernen kunnen niet meer als permanente vakantiewoning gebruikt worden.

 • Nieuwkomers krijgen het beste onderwijs vanaf hun eerste dag in onze gemeente.

 • We investeren in de cultuursector in Bolsward door “Ons Gebouw” te renoveren zodat dit samen met de Tiid en de Broerekerk een volwaardige culturele driehoek wordt.

 • De bibliotheek zien wij als een belangrijke, laagdrempelige, toegangspoort tot informatie, kennis en kunst/cultuur. De gemeente kan op steeds meer gebieden met de bibliotheek samenwerken.

 • We gaan zuinig om met onze rijke geschiedenis en beschermen onze monumenten

 • De culturele organisaties, groot en klein, in onze gemeente krijgen de steun die ze verdienen, bezuinigingen zijn uitgesloten.

 • Alle kinderen in onze gemeente krijgen de kans om aan kunst, cultuur en sport te doen.

 • We realiseren voldoende (duurzame) ontmoetingsplekken.

 • We zetten ons in om voor onze inwoners voorzieningen dichtbij huis te houden.

 • We willen recreatiegebied de Potten verder ontwikkelen samen met alle betrokkenen.