Sneller en schoner van A naar B

D66 wil dat mensen meer en gemakkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Ons ideaalbeeld is een dekkend netwerk van fietspaden in de hele gemeente.

Om dit te realiseren moeten we nog veel doen. Om te beginnen wordt
de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen. Ook willen we meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bij bedrijven. Het fietsverkeer dient zoveel mogelijk gescheiden te worden van het autoverkeer om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. In het buitengebied van de gemeente moet meer aandacht komen voor fiets- en wandelpaden. Het moet veiliger worden voor gebruikers, vooral schoolkinderen en recreanten. Ook verhoogt het de toeristische aantrekkingskracht van het buitengebied. We willen dat de lijst met aan te pakken fietspaden
versneld wordt opgepakt. D66 wil dat de gemeente een integraal fietspadenplan/fietspadenvisie gaat ontwikkelen waarbij we het netwerk van nu in kaart brengen en de gewenste toevoegingen ook. Eén van de toevoegingen die wij willen doen is het aanleggen van snelfietsroutes tussen de grotere kernen in onze gemeente en tussen Sneek, Leeuwarden en Heerenveen. Op die manier kunnen we op een
doordachte en grondige wijze ons fietspadennetwerk optimaliseren en mensen wellicht enthousiast maken om op hun (elektrische) fiets naar het werk te gaan.

Openbaar vervoer

Onze inwoners moeten kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Veel jongeren en oudere inwoners zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om op hun plek van bestemming te komen. We willen er bij
de provincie op aandringen om een goed en dekkend ov-netwerk in stand te houden. Hiervoor moeten we ook kijken naar nieuwe en innovatieve oplossingen. Zoals het combineren van
verschillende vormen van vervoer (fiets en bus) en het onderzoeken van nieuwe vormen van openbaar vervoer. Denk hierbij aan zelfrijdend vervoer of het aanleggen van lightrailverbindingen
tussen grotere kernen. Zo wordt het openbaar vervoer voor meer mensen een aantrekkelijke optie. In veel delen van het land zien we dat mensen steeds vaker gebruik maken van deelauto’s en deelscooters. Dat kan ook in Súdwest-Fryslân! We willen deze ontwikkeling vanuit de gemeente stimuleren.
Het duurt nu lang om naar de randstad te komen met het openbaar vervoer. Door de Lelylijn, een spoorlijn naar Amsterdam, aan te leggen kan iedereen sneller van het Noorden naar de randstad
komen. Dat is goed voor de economie en voor het klimaat. Als de Lelylijn er komt, dan willen we ook een snelle verbinding met deze treinverbinding vanuit Súdwest-Fryslân.

Goede en veilige wegen

Binnen de bebouwde kom kiezen we voor de voetganger als vertrekpunt voor de keuzes die de gemeente moet maken, gevolgd door de fietser en daarna pas het gemotoriseerd verkeer (van klein
naar groot). Onze keuzes zullen steeds hierdoor ingegeven worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we er naar toewerken dat het gemotoriseerde verkeer vooral als bestemmingsverkeer nog welkom is binnen een bebouwde kom/centrum. Dit verkeer kan er in, maar gaat dan langs dezelfde weg weer terug. Het zonder reden dwars door een centrum of bebouwde kom rijden wordt dan lastiger gemaakt. Behalve natuurlijk voor fietsers en voetgangers. Het gevolg hiervan is dat centra verkeersluw worden en de gezelligheid en veiligheid voor bezoekers toeneemt, terwijl bestemmingsverkeer zoals bevoorrading, niet onnodig gehinderd wordt.
Voor de veiligheid is het ook belangrijk dat wegen, fietspaden en stoepen goed onderhouden zijn. We hebben in Súdwest-Fryslân veel kleine binnenwegen die vooral ‘s avonds en in de winter best
gevaarlijk kunnen zijn. We willen ervoor zorgen dat deze wegen zo veilig mogelijk zijn met bijvoorbeeld wegdekreflectoren en verstevigde wegranden zodat verkeer elkaar ook op smalle
binnenwegen veilig kan passeren.

Veiligheid en handhaving van snelheid

Behalve het bevorderen van veilig fietsverkeer binnen en buiten de bebouwde kom, wil D66 SúdwestFryslân op alle drukke wegen binnen de bebouwde kom die dichtbij een schoolgebouw zijn, een
maximumsnelheid van 30 km per uur invoeren. En natuurlijk willen we ook zorgen dat men zich hieraan kan houden door de mogelijkheden om harder te rijden in te perken. We willen deze wegen zo inrichten dat harder dan 30 km per uur rijden niet meer mogelijk is, waarbij dit in geval van noodverkeer onmiddellijk is aan te passen. Ook in onze dorpen waar sprake is van zwaar verkeer en sluipverkeer gaan we samen met de inwoners kijken naar mogelijke oplossingen.

 • We verbeteren (de inrichting) van fietspaden en verkeersstromen. Er komen meer stallingvoorzieningen voor de fiets in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bij bedrijven.

 • De lijst van fietspaden die aangepakt moet worden, willen we versneld uitvoeren

 • We willen een fietspadenplan en snelfietsroutes aanleggen.

 • We blijven er bij de provincie op aandringen om een goed en dekkend ov-netwerk in stand te houden. Hiervoor moeten we ook kijken naar nieuwe en innovatieve oplossingen.

 • Initiatieven rondom deelauto’s en deelscooters willen we stimuleren.

 • Een Lelylijn zal ook voor onze gemeente een positieve ontwikkeling zijn, we zullen dit idee blijven steunen.

 • We blijven ons inzetten voor een Aquaduct op de A7 bij Bolsward.

 • We zoeken samen met inwoners naar een oplossing voor overlastgevend en onveilig sluip- en zwaar verkeer.

 • We maken de centra van Bolsward en Sneek autoluw.

 • We willen een oplossing voor de verkeersproblematiek van de N7 in Sneek ter hoogte van afslag 22, zowel voor auto’s als voor fietsers.

 • We voorkomen zoveel mogelijk zwaar (landbouw)verkeer door onze historische steden en kernen. Hiervoor gaan we in gesprek met ondernemers en organisaties.