Snel een duurzame en groene gemeente

De schoonste energie is de energie die we niet gebruiken. Daarom moeten we de komende jaren hard aan de slag met het verduurzamen en isoleren van woningen en andere gebouwen.

We willen zo snel mogelijk van het gas af. Daarnaast moeten we natuurlijk schone energie opwekken. Dat doen we bijvoorbeeld met zonne-energie. Er zijn in onze gemeente nog veel lege daken waar heel goed zonnepanelen op kunnen. Bedrijven die zonnepanelen op hun dak leggen, kunnen op die manier energie opwekken voor de hele buurt. Daarbij kunnen ze op steun rekenen van de gemeente.
Bedrijven waar geen zonnepanelen op het dak passen, hebben wellicht ruimte voor een groen dak.

Ook particuliere inwoners willen we ondersteunen bij het leggen van zonnepanelen of het nemen van andere besparende en energieopwekkende maatregelen. Lokale energiecoöperaties willen we onder andere ondersteunen door belemmerende regels weg te nemen.

We willen geen nieuwe grote windmolenparken meer in onze gemeente. Wel willen we het makkelijker maken voor ondernemers en particulieren om kleine windmolens te plaatsen. Ook blijven we we nieuwe vormen van energie opwekken, onderzoeken en aanmoedigen.

Duurzaam wonen

Iedereen zal de komende jaren aan de slag moeten met het verduurzamen van zijn of haar woning. We willen het mensen daarbij zo gemakkelijk mogelijk maken en vinden dat de gemeente daar een
belangrijke rol in heeft. Als gemeente kunnen we mensen helpen stappen te zetten en hun weg te vinden in het doolhof van bestaande subsidieregelingen. Een energiecoach kan mensen helpen bepalen wat er nodig is. We willen dat inwoners gratis gebruik kunnen maken van een energiecoach.

Omgaan met klimaatverandering

Heftige regenbuien, hete zomers. Klimaatverandering raakt ons
allemaal. De gevolgen van klimaatverandering kunnen heel
ernstig zijn, ook bij ons in de gemeente. We moeten daarom
doen wat we kunnen om de gevolgen op te vangen. Dit kunnen
we doen door onze eigen omgeving zo groen mogelijk te maken. De gemeente zorgt voor openbaar groen en we moedigen inwoners aan om zelf hun tuinen en platte daken te vergroenen. We zorgen ervoor dat er meer regenwater kan worden opgevangen zodat straten niet overstromen en er bij droogte genoeg water is.

Ruimte voor natuur

Gezonde natuur is ontzettend belangrijk. Onze gemeente staat
bekend om haar prachtige natuur en landschap. We delen dit
landschap met talloze diersoorten en plantensoorten. Daar moeten we erg zuinig op zijn. Veel dier- en plantensoorten zijn bedreigd. We willen er dan ook streng op letten dat onze natuur goed wordt beschermd. Waar mogelijk breiden we natuur uit. Bijvoorbeeld met bloeiende bermen en akkerranden en zo veel mogelijk groen in onze steden en dorpen. We maken ons landschap toegankelijk zodat mensen op en top kunnen genieten van al dat moois dat onze gemeente te bieden heeft.

Anders in de landbouw

De landbouw zorgt voor ons eten. En veel boeren hebben al prachtige en innovatieve bedrijven. Maar door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de invoer van diervoeing is de landbouw ook heel schadelijk. Dat is niet een leuk verhaal, maar dat is wel het eerlijke verhaal. Het moet en kan anders. Voor Súdwest-Fryslân is de landbouw zeer belangrijk. Een groot deel van onze oppervlakte is
landbouwgrond. Wij willen dan ook dat onze gemeente koploper wordt in de landbouwtransitie naar circulaire en extensieve landbouw. Dat doen we samen met onze inwoners: onze boeren. SúdwestFryslân mag zich niet verstoppen achter de rug van het Rijk en de Provincie. Door samen te werken, geven we de landbouw in onze gemeente een toekomst die goed is voor mens, natuur én dier. D66 wil dat de gemeente verbindend gaat optreden en er samen met alle betrokkenen voor gaat zorgen dat er breed gekeken wordt naar ons “vitale landschap”. We vinden het een hele goede ontwikkeling dat steeds meer mensen proberen om lokale producten te
gebruiken. Hiermee zorgen we ervoor dat er minder vervoerd hoeft te worden. Ook is het fijn om te weten waar je eten en drinken vandaan komt! Organisaties zoals “de Streekboer” zijn hierbij heel
belangrijk, maar ook de lokale supermarkten kunnen hier een rol in spelen. Wij willen kijken hoe de gemeente kan helpen om lokale producten voor mensen een logische keuze te laten zijn. Hier kunnen
we bijvoorbeeld ons ondernemersnetwerk voor inzetten.

Zuinig omgaan met spullen en grondstoffen

Nu is het vaak nog goedkoper om vervuilende dingen te kopen. Dat moet anders. Uiteindelijk moeten we er voor gaan zorgen dat er geen afval meer bestaat. Alles wat we kopen is dan gemaakt van
materialen die er al zijn, zoals van plastic, papier en stenen die al eens gebruikt zijn. We willen hier de komende jaren grote stappen in zetten. We willen experimenteren met nieuwe vormen van afvalinzameling. Afval scheiden willen we zo gemakkelijk mogelijk maken voor onze inwoners. We willen ondernemers én inwoners betrekken om te experimenteren met verpakkingsvrij kopen en het maken van duurzame keuzes. Dit willen we bijvoorbeeld doen voor jonge ouders: alle jonge ouders die hun kind komen inschrijven in onze gemeente krijgen een pakket met informatie en spullen voor duurzaam ouderschap: Hierin zitten bijvoorbeeld een herbruikbare luier en biologisch afbreekbare billendoekjes.
Dat begint ook bij voorzichtig omgaan met spullen die we gebruiken, zodat het niet kapot gaat. Spullen die we al eens gebruikt hebben, moeten we zoveel mogelijk nog eens gebruiken, zoals plastic
tasjes. Als iets kapot gaat of moet worden vervangen, moeten we de grondstoffen opnieuw gebruiken. Zo ontstaat er een kringloop van materialen, waardoor we geen nieuwe bossen hoeven te kappen,
geen gas, kolen en olie uit de grond hoeven te halen en geen mensen in mijnen hoeven te laten werken.
We willen het gemakkelijker maken voor mensen om afval te scheiden en hergebruik stimuleren. We moedigen initiatieven rond het ophalen van zwerfafval aan en helpen bij het opzetten van repairshops en repaircafés, waar mensen kapotte spullen kunnen laten repareren.

  • We helpen inwoners en ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen en\ het installeren van energieopwekkers.

  • Inwoners kunnen gratis gebruik maken van een energiecoach

  • De gemeente zorgt voor openbaar groen en we moedigen inwoners aan om zelf hun tuinen en platte daken te vergroenen.

  • We beschermen onze natuur en daar waar mogelijk breiden we die uit.

  • We stellen een aanjager “vitaal landschap” aan die de betrokken partijen van de landbouwtransitie bij elkaar brengt.

  • We willen geen uitbreiding van dierplaatsen bij veehouderijen en ook geen nieuwe geitenhouderijen of varkensboerderijen.

  • We willen experimenteren met nieuwe vormen van afvalinzameling.

  • We ondersteunen inwoners bij het maken van duurzame keuzes. Bijvoorbeeld met informatiepakketten en het delen van goede voorbeelden.

  • We moedigen initiatieven rond het ophalen van zwerfafval aan en helpen bij het opzetten van repairshops en repaircafés, waar mensen kapotte spullen kunnen laten repareren.