Een transparante gemeente

D66 wil dat inwoners weten wat de gemeente doet en waar het geld heen gaat. Ook voor iedere wijk en dorp moet duidelijk zijn hoeveel geld er uitgegeven wordt. Als er iets verandert bij mensen in de buurt laat de gemeente dat vooraf weten.

We willen dat er een proef komt waarbij inwoners meedenken over waar de gemeente geld aan uit gaat geven. Brieven, regels en plannen van de gemeente moeten altijd begrijpelijk zijn. Als er wel moeilijke woorden moeten worden gebruikt, kan dat als bijlage worden toegevoegd. Iedereen kan in het echt, via de telefoon en via de computer terecht bij de gemeente. Bestuurders, ambtenaren en raadsleden komen in de hele gemeente bij de inwoners langs.

Dat iedereen niet alleen genoeg geld heeft, maar zich ook goed voelt, wordt ook wel ‘brede welvaart’ genoemd. Het gaat dus ook om gezond zijn, veilig zijn, jezelf kunnen ontwikkelen en naar school
kunnen. Een gemeente waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn en om te worden wie ze willen worden, dat is waar we het voor doen. Dat betekent dat de gemeente je zoveel mogelijk je eigen ding laat doen,
maar je helpt als je het nodig hebt. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente daar mensen bij kan helpen, betalen de inwoners belasting. We doen dat weloverwogen, zodat het geld naar de goede dingen gaat en er geen geld wordt verspild. De gemeente moet meer geld krijgen van de landelijke overheid, vinden wij. We krijgen nu te weinig geld om ons
werk goed te doen. We willen dat de gemeente niet alleen kijkt naar wat iets kost om te kopen, maar ook welke kosten er nog bovernop komen, zoals kosten voor het onderhoud. Het geld dat we nu uitgeven moet ons klaarmaken voor de toekomst; kinderen en mensen die nog geboren worden mogen niet het slachtoffer worden van de keuzes die nu worden gemaakt. Alle inwoners moeten kunnen meedenken over beslissingen. Je wil juist ook inwoners betrekken die
je niet vanzelfsprekend hoort. We zijn blij met initiatieven zoals de Kinderconferentie en de kinderburgemeester omdat op deze wijze jongeren betrokken raken bij de politiek.

Gezonde financiën

De gemeente moet financieel gezond zijn. Dat betekent dat we soms scherpe keuzes moeten maken in wat we wel en niet kunnen doen als gemeente. Soms moeten we langer de tijd nemen om plannen te
realiseren zodat we de uitgaven wat meer kunnen spreiden.
Uitgangspunt bij onze uitgaven is dat het welzijn van onze inwoners altijd voorop staat. Door slim samen te werken met andere gemeenten en organisaties en scherp te zijn op andere
financiële bronnen zoals Europese subsidies, kunnen we het maximale uit ons geld halen. Hier is expertise voor nodig. We willen dat de gemeente zelf experts op het gebied van Europese en
landelijke subsidies in huis heeft.
D66 vindt dat gemeenten structureel meer moeten geld krijgen van het Rijk via het gemeentefonds. Nu zijn we als gemeente veel te afhankelijk van incidentele extra’s van het Rijk om al onze
gemeentelijke plannen te financieren. We willen de stem van Súdwest hier stevig in laten horen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Als het Rijk nieuwe of meer uitgebreide taken bij de gemeente
wil neerleggen, dan hoort daar geld bij. We willen geen extra belastingverhogingen voor inwoners.

Samenwerken

Als gemeente moeten we niet alleen samenwerken met organisaties binnen onze gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten. D66 wil dat onze gemeente hier groot in denkt. De wereld houdt niet op bij onze
gemeentegrenzen. We moeten samenwerken op lokaal, regionaal, landelijk, Europees en zelfs mondiaal niveau. Dit doen we onder andere door de “Sustainable Development Goals” (Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen) een stevige plek te geven in ons gemeentelijk beleid. Deze 17 doelen, die wereldwijd zijn afgesproken, zijn een goede richtlijn om ons beleid mee vorm te geven. We willen dan ook dat deze doelen zichtbaar terugkomen in onze hele gemeente. D66 wil dat Súdwest een actieve partner is in de verschillende samenwerkingsverbanden rondom deze doelstellingen. Een partner die zowel kennis en ervaring komt brengen als komt halen. Een ander belangrijk samenwerkingsverband is het netwerk “Europe Ready Fryslân”. Daarin werken we samen met andere regionale organisaties en zorgen we voor een zo effectief mogelijke Europese strategie.

Een sterke gemeenteraad en betrouwbaar bestuur

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de gemeente. Dat is een taak die wij heel serieus nemen. Raadsleden moeten volop de kans krijgen om zich in onderwerpen te verdiepen en informatie
van zoveel mogelijk kanten te verzamelen, zodat zij goede beslissingen kunnen nemen. Het is daarom belangrijk dat de gemeenteraad goed ondersteund en geïnformeerd wordt en dat er voldoende tijd en ruimte is voor het nemen van beslissingen. D66 wil dat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân meer tijd gaat inruimen voor haar vergaderingen door ook overdag te vergaderen, en niet alleen ’s avonds. Dit gebeurt al in veel grote gemeentes, en Súdwest is een grote gemeente.
Daarnaast moeten we ook de manier waarop de raad beslissingen neemt duidelijker en toegankelijker maken en inwoners meer kansen geven om mee te doen en hun stem te laten horen in het beslisproces. D66 wil dat we als gemeente meer innovatieve manieren van vergaderen en informatie uitwisselen gaan inzetten in de gemeenteraad. We denken bijvoorbeeld aan: vaker vergaderen op
locatie, meer gezamenlijke werkbezoeken en het organiseren van uitwisseling tussen inwoners, raad en ambtelijke organisatie.
Een volwassen democratie kan alleen goed functioneren met een gezonde tegenkracht. D66 constateert dat de lokale journalistiek de afgelopen decennia sterk is verschraald. Burgers hebben recht op goede en onafhankelijke nieuwsvoorziening. De gemeente kan dit (financieel) stimuleren door een lokale omroep die gericht is op nieuws, actualiteiten en achtergronden te ondersteunen. De
lokale omroep zal tevens serieus aandacht moeten besteden aan cultuur en educatie. Daartoe zal het moeten samenwerken met diverse (maatschappelijke) instellingen in de gemeente. Te denken valt aan scholen, bibliotheek, Cultuur Kwartier en bewonersorganisaties. Een volwaardige lokale omroep moet ook tot doel hebben de samenhang en gemeenschapszin in de gemeente te bevorderen. Burgers in alle kernen moeten zich kunnen herkennen in het programma-aanbod. D66 vindt dat de lokale omroep onderdeel moet zijn van een integraal mediabeleid dat de gemeente
moet ontwikkelen.

  • We willen dat inwoners met ons meedenken, dit kan bijvoorbeeld door opnieuw een burgerpanel in het leven te roepen

  • We betrekken kinderen en jongeren bij de politiek. Dit doen we met onder andere de kinderconferentie en speciale activiteiten voor jongeren.

  • We willen geen extra belastingverhogingen voor inwoners.

  • De SDG-doelen moeten duidelijk zichtbaar zijn in onze gemeente.We willen geen extra belastingverhogingen voor inwoners.

  • D66 wil dat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân meer tijd gaat inruimen voor haar vergaderingen door ook overdag activiteiten te plannen, en niet alleen ’s avonds.

  • De commissie’s gaan vaker vergaderen op locatie en er zijn meer gezamenlijke werkbezoeken.

  • De belangrijkste stukken van de gemeente (de jaarstukken, kadernota en begroting) worden elk jaar ook uitgebracht in een publieksversie. Deze versies zijn geschreven in duidelijke en begrijpelijke taal.

  • We ontwikkelen integraal lokaal mediabeleid gericht op het stimuleren van een onafhankelijke lokale omroep gericht op informatie, cultuur en educatie.