Kies voor vanzelfsprekende veiligheid

D66 vindt dat veiligheid een vanzelfsprekendheid moet zijn. Dat begint met preventie, bijvoorbeeld door de politie weer duidelijk zichtbaar te maken op straat en door onveilige verkeerssituaties te verhelpen, maar ook handhaving blijft belangrijk. Daarvoor is meer capaciteit nodig bij de politie.

Beeld: Adobe

Veiligheid in de buurt

D66 wil dat in elke kern regelmatig een vaste wijkagent zichtbaar aanwezig is. Het basisteam politie Achterhoek-West moet voldoende capaciteit krijgen om van de wijkagent weer een laagdrempelig aanspreekpunt in de kernen te maken. De wijkagent zoekt de verbinding met de inwoners door zich op te stellen als vertrouwenspersoon, luisterend oor, en thermometer in de samenleving.

In de grote kernen komt een buurtkamer waar de burger kan binnenlopen voor een gesprek met de wijkagent, jeugdwerker of BOA. Deze buurtkamer heeft ruime openingstijden waarop altijd iemand aanwezig is.

Wij willen inwoners stimuleren om gebruik te maken van Burgernet, omdat het bereik van Burgernet op dit moment volgens ons onvoldoende is, terwijl het de bedoeling van de overheid is om Burgernet breder in te zetten, bijvoorbeeld voor vermist-kind-alarmering (nu nog via Amber Alert). De gemeente zal hier meer bekendheid aan moeten geven.

Veilig Verkeer

We hebben in onze gemeente veel fiets(suggestie)stroken of daarop lijkende stroken, onder andere op 60 kilometer wegen. In combinatie met veel schoolgaande jeugd levert dit soms onveilige situaties op. D66 wil buiten de bebouwde kom meer echte fietspaden die fysiek gescheiden zijn van de rijbaan realiseren.

Er moet ook meer aandacht komen voor het onderhoud aan bestaande fietspaden in de gemeente. Sommige fietspaden beginnen door de opstuwende werking van boomwortels op hindernisbanen te lijken.

De maximumsnelheid op, maar ook de inrichting van wegen binnen en buiten de bebouwde kom moet opnieuw tegen het licht worden gehouden, en getoetst aan de nieuwste inzichten van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).

In veel kernen, maar ook in het buitengebied, wordt op sommige wegen vaak veel te hard gereden. Ook sluiting van wegen voor doorgaand vrachtverkeer worden regelmatig genegeerd. D66 wil inzetten op handhaving door middel van moderne technieken, zoals camera’s met kentekenherkenning, maar vooral ook op regelmatige bemenste handhaving, waarbij bestuurders direct op hun gedrag worden aangesproken, omdat dit veel meer bijdraagt aan bewustwording dan een acceptgiro die drie weken later op de mat valt.

Daar waar onveilige situaties bestaan op en rond provinciale wegen, willen wij dat de gemeente zich assertiever opstelt richting de provincie om de inwoners te beschermen. Op plekken waar de situatie op papier veilig zou moeten zijn, maar waar de ongevallencijfers een ander beeld geven moet samen met de provincie een grondige analyse van de verkeerssituatie gemaakt moeten worden. Hierbij moeten weggebruikers die bekend zijn met de locatie betrokken worden, om zo duidelijk te krijgen waar de praktijk afwijkt van de papieren werkelijkheid. 

Vandalisme

Door zichtbare aanwezigheid en laagdrempelige benaderbaarheid van wijkagenten en jeugdwerkers kan een hoop vandalisme voorkomen worden, dus daar willen wij primair op inzetten. Waar toch vandalisme plaatsvindt, moet de gemeente – bij vandalisme aan gemeentelijke eigendommen – altijd aangifte doen.