Kies voor mooi wonen

Zoals iedereen weet is de nood op de woningmarkt groot. In heel Nederland zijn er meer dan 300.000 woningen te weinig, en dat aantal dreigt alleen maar op te lopen. Ook in onze gemeente is een tekort aan woningen. Naast een tekort aan woningen in absolute aantallen, hebben we ook het probleem dat de beschikbare woningen niet goed matchen met het soort woningen waar vraag naar is. D66 wil woningbouw de komende jaren stimuleren, maar dan wel op basis van een degelijke analyse van de knelpunten op de woningmarkt, en met voldoende aandacht voor het behouden van het landelijke karakter van onze gemeente.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Woningbouw

Waar ruimte is voor inbreiding binnen de bebouwde kom, heeft dat voor ons de voorkeur boven uitbreiding. Hierbij mag echter het groene karakter van de kernen niet verloren gaan. Bij uitbreiding mag geen kostbare natuur verloren gaan. Waar dit toch gebeurt, zal ergens anders in de gemeente een stuk grond aan de natuur moeten worden teruggegeven.

We willen het landelijke karakter van het buitengebied graag behouden. Daarom mag er in het buitengebied rond de kleine kernen alleen gebouwd worden op basis van behoefte aan woonruimte uit de kern en omliggend buitengebied zelf.

De gemeente zal flexibel om moeten gaan met de herbestemming van gebouwen die hun functie verloren hebben en nu leegstaan. Waar mogelijkheden zijn om aan leegstaand vastgoed een woonbestemming te geven, werkt de gemeente hieraan mee. Hierbij wordt uiteraard veel rekening gehouden met duurzaamheid, en denkt de gemeente actief mee over mogelijke aanpassingen om het vastgoed zo energieneutraal mogelijk te maken.

We hebben in onze gemeente relatief veel grote huizen en woonboerderijen. Het splitsen van deze woningen wordt gemakkelijker gemaakt om zo passende, beter betaalbare woonruimte te creëren.

Wij willen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zo veel mogelijk stimuleren. Nieuwbouwprojecten die door de beoogde bewoners zelf gezamenlijk ter hand worden genomen vallen vaak beter bij de omwonenden en leiden daardoor tot minder procedures. De gemeente gaat inwoners actief over deze manier van bouwen voorlichten. Ook willen wij kijken of Woningcorporatie Wonion bij dergelijke projecten betrokken kan worden als deelnemer, om zo in een CPO-project ook sociale huurwoningen te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe wijken een gezonde mix van huur- en koopwoningen worden.

Bij de klassieke projecten die door een projectontwikkelaar ontwikkeld worden, willen we dat er betere afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt worden om een redelijk gedeelte van de op te leveren woningen financieel bereikbaar te maken voor starters.
Naast het bouwen van voldoende starterswoningen is het belangrijk om ook bestaande starterswoningen beschikbaar te maken voor nieuwe starters. Door gericht te bouwen waar behoefte aan is, kunnen we het doorstromen op de woningmarkt bevorderen. Door bijvoorbeeld ook seniorenwoningen te bouwen, komen grotere huizen beschikbaar voor gezinnen die nu in hun starterswoningen te klein behuisd zijn, en komen die starterswoningen opnieuw beschikbaar voor starters. Een grondige analyse van de woningmarkt is een vereiste voor een juiste sturing op de woningmarkt.

Op termijn moeten we ook kijken naar gerichte herontwikkeling en herbestemming van bepaalde gebieden. Waar vroeger voor veel industrie de noodzaak bestond om bedrijven langs het water van de Oude IJssel te vestigen, is die noodzaak tegenwoordig veel minder aanwezig, terwijl dergelijke locaties juist uitermate gewild zijn voor woningbouw. In overleg met langs het water gevestigde bedrijven kan gezocht worden naar mogelijkheden om bedrijvigheid naar andere bedrijfsterreinen te verhuizen en de locaties langs het water te her ontwikkelen naar een woonbestemming. 

Groen in de wijk

We zien nu nog steeds veel gemeentelijke groenstroken in de kernen waar een traditioneel perkje wordt onderhouden, waarin weinig aandacht is voor biodiversiteit. Inwoners en bedrijven krijgen de mogelijkheid deze groenstroken onder voorwaarden te adopteren, en krijgen daarvoor een bijdrage in de kosten van het beheer.