Kies voor jongeren met toekomst

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar om de jeugd voor onze gemeente te behouden moet de jeugd zelf ook een toekomst in onze gemeente zien. D66 wil dat de jeugd in onze gemeente opgroeit tot verstandige wereldburgers, die beter in staat zijn om verantwoorde, duurzame keuzes te maken dan de generaties die hen voorgingen.

Beeld: Adobe

Onderwijs

Wij willen dat er in alle grote kernen IKCs (Integrale Kind Centra) komen waarin scholen, kinderopvang, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen op één locatie samenwerken. Die centra moeten gehuisvest worden in moderne, duurzame gebouwen die minimaal voldoen aan eisen Frisse School klasse B, en ENG (Energie Neutraal Gebouw). Een IKC is voor ons meer dan de verzameling van deelnemende partijen. In bestaande IKCs komt wat D66 betreft een doorontwikkeling naar een model met een gezamenlijke leiding, en een gedeelde, doorlopende pedagogische lijn.

Ook het verenigingsleven krijgt wat ons betreft een plaats binnen de IKCs, en in de kleinere kernen in de scholen. Voor kinderen is het ideaal als bijvoorbeeld muziekles in de vertrouwde schoolomgeving aangeboden wordt. Omgekeerd kan het een verrijking van de schooldag zijn als de school gebruik kan maken van de kennis van verenigingen, bijvoorbeeld voor het aanbieden van sportactiviteiten, muziek- en theaterlessen onder schooltijd.

We willen schoolpleinen zo veel mogelijk een groen karakter geven. Een groen en bebost schoolplein is voor een kind uitdagender dan een grijze betonnen binnenplaats. Met een moestuin kunnen kinderen bijvoorbeeld leren hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen. En bij een groen schoolplein kiest de leerkracht sneller om lessen als biologie en aardrijkskunde buiten te geven, met het schoolplein als lesmateriaal. Zo wordt school nog leuker en stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen.

De Plattelandsraad heeft een project opgezet om schoolklassen op boerenbedrijven te laten kijken om erachter te komen waar ons voedsel vandaan komt. Wij willen dat de gemeente dit project blijft ondersteunen en verder helpt uitbreiden.

D66 wil de verbindingen tussen het onderwijs en de jeugdzorg versterken. Regelmatige gesprekken tussen leerkrachten en jeugdconsulenten moeten gemeengoed worden, om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Onze gemeente doet het afgezet tegen het landelijk beeld goed als het gaat om verzuim en het behalen van een startkwalificatie. D66 vindt echter elke leerling die het onderwijs zonder startkwalificatie verlaat er één te veel, en gezien de samenhang met verzuim vinden wij het dan ook belangrijk dat de leerplichtambtenaar met scholen en ouders meedenkt in het opzetten van trajecten op maat om de leerling op de juiste plek te krijgen, en zo verzuim te voorkomen.

Jeugdzorg

De jeugdzorg moet, onder andere zoals eerder genoemd in samenwerking met het onderwijs, volop inzetten op vroegsignalering. Daar waar mogelijk sprake is van sociale problematiek, moet gebruik gemaakt worden van vroege, en effectieve gezinshulp om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen.

De jeugdzorg heeft een imagoprobleem. Voor ouders moet duidelijk te zien zijn dat jeugdzorg een partner is die naast hen staat, in plaats van een bureaucratische instelling die tegenover hen staat.

Wij zien voor de jeugdzorg ook een grote rol weggelegd waar het gaat om voorlichting over seksualiteit (seksuele gezondheid, verschillen in seksuele geaardheid), en omgaan met drugs, alcohol en sociale druk. Die voorlichting wordt bij voorkeur ook op de scholen aangeboden. 

Voorzieningen

Wij willen dat de gemeente aan alle verenigingen die subsidie ontvangen vraagt om een actief jeugdbeleid op te stellen om jongeren te betrekken bij activiteiten. De verenigingen zullen hierover ook verantwoording af moeten leggen.

D66 juicht van harte toe dat jongeren ook zelf activiteiten organiseren. De gemeente moet wat ons betreft een zeer laagdrempelige mogelijkheid aanbieden om hiervoor subsidie aan te vragen. Hiervoor komt een vast aanspreekpunt bij de gemeente.

Wij willen dat de gemeente zich blijft inspannen voor het project “Samen op weg naar een Rookvrije Generatie”. Bij vergunning- en subsidieaanvragen voor activiteiten waar jongeren aan deelnemen moet de gemeente kritisch naar het gevoerde drank- en rookbeleid kijken.

Kinderraad

Wij willen dat de kinderen op de basisscholen elk jaar een kinderburgemeester en een kinderraad kunnen kiezen. Zij worden vanuit de gemeente ondersteund (bijvoorbeeld door de griffie van de gemeenteraad), mogen de gemeenteraad adviseren, en krijgen een (klein) budget vanuit de gemeente om één of meer zaken die zij belangrijk vinden mee te realiseren.