Kies voor betrokken noaberschap

Voor D66 betekent noaberschap dat we zaken samen aanpakken, op het niveau dat daarbij hoort. Niet alles hoeft door de gemeente gedaan te worden, sommige zaken kunnen beter door de buurt worden geregeld, en andere zaken vragen juist om een regionale aanpak.

Kivada

Beeld: Camiel Vanderhoeven

Ruimte voor initiatieven van inwoners

Weinig mensen voelen zich Oude IJsselstrekenaar. Men voelt zich wel Achterhoeker, en daarnaast Terborgenaar of Varssevelder. D66 vindt die betrokkenheid bij de eigen buurt of het eigen dorp belangrijk voor de lokale cohesie. Wij willen daarom dat buurten van de gemeente een budget krijgen om de leefbaarheid mee te bevorderen.

Inwoners krijgen agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Elk voorstel waarvoor voldoende handtekeningen worden opgehaald moet door de gemeenteraad behandeld worden.

Inclusieve samenleving

Inclusie moet echt onderdeel worden van alles wat de gemeente doet. Of je nu slechthorend bent of in een rolstoel zit; of je roots nu in de Achterhoek liggen of je vorig jaar een verblijfsstatus hebt gekregen, je moet volop mee kunnen doen. Wat ons betreft is inclusie straks niet langer een apart onderwerp op de agenda, maar als vanzelfsprekend meegenomen bij elk raadsvoorstel. Om ervoor te zorgen dat er altijd aan gedacht wordt, wordt een inclusietoets een voorwaarde om een raadsvoorstel in behandeling te nemen.

D66 wil dat de gemeente samen met Vluchtelingenwerk goed in de gaten houdt wat de gevolgen zijn van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De bedoeling van de nieuwe wet is om knelpunten weg te nemen, maar veel staat of valt met de invulling van de regierol door de gemeente. D66 vindt het ook belangrijk dat inburgeraars naast het volgen van taallessen ook individueel begeleid kunnen worden door een “taalmaatje”.

Ruimte voor zorg dichtbij mensen

D66 wil dat de gemeente samen met haar partners meer gaat doen om mantelzorgers te ondersteunen. Zo moet de gemeente actief ondersteunen en financieel bijdragen bij het tijdelijk vervangen van mantelzorgers. De gemeente moet ook inzetten op ondersteuning van mantelzorgers voor wie de zorg te zwaar dreigt te worden.

Wij willen dat er in de aanbestedingen in de WMO en de Jeugdzorg meer ruimte gecreëerd wordt voor kleine lokale zorgaanbieders. Nu zien we dat in aanbestedingen de grote organisaties met een gelikte marketing eerder geselecteerd worden. Een idee dat het onderzoeken waard is, is om niet alle inspanningen in de WMO en Jeugdzorg onder de aanbesteding te laten vallen, maar bijvoorbeeld 20% van het budget buiten de aanbesteding te laten en te reserveren voor maatwerk door andere aanbieders. 

Verenigingsleven

Wij willen dat verenigingen die een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebben voor vrijwilligers die kosteloos krijgen. Ook wil D66 dat de gemeente een subsidie geeft voor scholing van vrijwilligers als daarmee een maatschappelijk belang gediend is.

Vergunningen worden goedkoper voor evenementen zonder winstoogmerk die de lokale cohesie versterken. De vergunningaanvraag voor regelmatig terugkerende evenementen (bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis) wordt gebruiksvriendelijker gemaakt.

D66 wil dat verenigingen een vast aanspreekpunt bij de gemeente krijgen, waar zij met al hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.
Samenwerking en het delen van accommodaties tussen sportverenigingen wordt door de gemeente gestimuleerd door bij toekenning van subsidies hier gewicht aan toe te kennen.

Wij willen de meedoenregeling en het kindpakket verruimen. Deze regelingen stellen gezinnen met een smalle beurs in staat om lid te worden van een vereniging. Waar nu een harde inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm geldt, moet in de toekomst gekeken worden naar draagkracht, om te voorkomen dat huishoudens die net boven de 110%-norm uitkomen zich de contributie niet kunnen veroorloven. Bovendien verhogen we de maximumbedragen, en worden die voortaan jaarlijks geïndexeerd. Verenigingen en organisaties moeten goede voorlichting krijgen over de mogelijkheden die deze regelingen bieden.

Verbondenheid met de regio

Een hoop zaken die nu op het bordje van de gemeente liggen spelen in de hele regio. D66 werkt zoveel mogelijk samen met de provincie, het waterschap en andere gemeentes in de regio om de grote thema’s gezamenlijk aan te pakken. Dat doen we bijvoorbeeld in de Achterhoekraad en in de Euregioraad Rijn-Waal.

Opdrachten in gemeentelijke aanbestedingen gaan nu te weinig naar bedrijven binnen de regio, terwijl er vaak wel lokale aanbieders van de gevraagde diensten of goederen zijn. D66 wil dat de gemeente waar wettelijk mogelijk de voorkeur geeft aan lokaal inkopen. Zo stimuleren we de lokale economie, en bovendien leveren de kortere reistijden milieuwinst op.