Onze plannen voor Heusden vesting

Beeld: D66

Veel inwoners van de vesting Heusden voelen zich nauw betrokken bij de plaats waar zij wonen. En het is volkomen terecht dat zij zich willen bekommeren om het karakter van dit stadje en de leefbaarheid van deze kleine gemeenschap, die bij tijd en wijle behoorlijk onder druk staat.

De vragen die zijn gesteld door de initiatiefgroep “Beleven in de Vesting” beantwoorden wij dan ook graag. D66 is bij uitstek de partij die deelname van de inwoners aan het politieke proces omarmt en wij dragen dit initiatief dus een goed hart toe. Onderstaand onze beantwoording van de gestelde vragen.

Hoe wilt u de energie-transitie in de Vesting vorm geven?

De belangrijkste vraag over de energietransitie is voor inwoners: ‘Hoe kan ik dat betalen?’
D66 wil dat die vraag als eerste door de gemeente wordt beantwoord.
De gemeente zet zich in om de energietransitie voor iedereen die wil mogelijk te maken, door het actief werven en verlenen van subsidies, financieringsmogelijkheden of buurtinitiatieven.
De transitie naar duurzame energie kan alleen slagen als die voor iedere inwoner haalbaar en betaalbaar is. D66 Heusden wil bovendien dat alle inwoners kunnen profiteren van de energietransitie. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Voor de elektrische auto moeten voldoende openbare oplaadpunten in de wijken aanwezig zijn.

Aan welke oplossingen denkt u aangaande de verkeersoverlast o.a. door het zware verkeer in de kleine straatjes?

Er is meer aandacht nodig voor de veiligheid van wandelaars, fietsers en gebruikers van hulpmiddelen zoals scootmobielen en rollators. Als de overlast van zwaar verkeer niet tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht kan het leiden tot het beperken danwel verbieden van zwaar verkeer in kleine straatjes.

Wat zijn uw ideeën over het creëren van verbinding en het aanpakken van de eenzaamheid?

D66 vindt verbinding tussen mensen belangrijk.
Zowel via sportverenigingen en gezelligheidsverenigingen als de sociaal-culturele instellingen die onze gemeente rijk is, is het mogelijk de eenzaamheid aan te pakken. Cultuur verbindt mensen.

Hoe denkt u over het al dan niet afbreken van ons cultureel centrum, de oude Mavo. En wat ziet u als alternatief?

D66 is al vanaf het begin tegenstander van het afbreken van de oude Mavo, het cultureel centrum van Heusden. Een alternatieve locatie is alleen alternatief wanneer deze door de gebruikers van het cultureel centrum als zodanig kan worden gezien en erkend.

(Hoe) denkt u de Vesting “groener” te maken?

D66 is voorstander van vergroening. Zo vinden wij dat de gemeente voor elke door de gemeente gekapte boom er 2 terug moet planten.
Maar denk vooral ook aan de wijdere omgeving: de landbouwgebieden tussen de Maas en de Drunense duinen. Terugkeer naar meer biodiversiteit via kringlooplandbouw zal het leven voor boeren en burgers gezonder maken en kunnen verrijken. De overgang daar naartoe zal niet kunnen zonder ondersteuning vanuit ‘Den Haag’. D66 Heusden heeft daarmee korte lijnen.

Wat heeft u tot nog toe concreet gedaan voor de Vesting?

D66 is een partij voor alle kernen van de gemeente. Voor de vesting hebben wij ons onder andere ingezet voor het behoud van de oude Mavo als cultureel centrum.

Hoe kijkt u aan tegen het regelmatig houden van een “spreekuur” in het Stadhuis van de Vesting?

Door goed contact met alle inwoners weet de gemeente goed wat er speel en wat de behoeftes zijn. Het is daarom noodzakelijk om actief naar inwoners toe te gaan. Het regelmatig houden van een spreekuur kan daaraan bijdragen. De gemeente Heusden heeft ook al verschillende spreekuren, zie de website van de gemeente.

Heeft uw partij een lid dat in de Vesting woont?

D66 heeft ook leden in de Vesting.

En natuurlijk verder alles dat u nog kwijt wilt.

D66 Heusden is een lokale partij voor de gehele gemeente Heusden. Voor D66 Heusden is het niet in de eerste plaats van belang in welke kern zich iets afspeelt, maar veeleer dat in elke kern de mensen gehoord worden en dat er iets voor hen gedaan wordt dat past in hun omgeving.
Het is voor D66 Heusden belangrijk dat bij kwesties de juiste belanghebbenden worden gekend, dat een zaak goed wordt onderzocht, en dat alternatieve oplossingen die de inwoner tegemoet komen serieus worden genomen. Pas als hieraan wordt voldaan kan een goed besluit worden genomen.
D66 Heusden verbindt radicaal denken aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen. We realiseren ons dat wat voor de een waardevol is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.
Er staat veel op het spel. Wilt u dat Heusden meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u nieuwe politiek, die omziet naar anderen en verder kijkt dan naar morgen? Wilt u gehoord worden, inbreng hebben en meedoen? Dan bent u bij D66 Heusden op de juiste plaats.

22 februari 2022
Eric van de Beek
Lijsttrekker D66 Heusden