Sterk bestuur voor iedereen

Bouwen aan een sterk bestuur

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners en komt naar inwoners, ondernemers en verenigingen toe! D66 Halderberge wil dat de inwoners zich meer betrokken voelen bij de besluiten van het
gemeentebestuur en ons doel is deze band versterken. Dit leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Informatie en communicatie vanuit de gemeente moet vindbaar en duidelijker zijn, gewekte verwachtingen moeten waargemaakt worden, vragen zo snel mogelijk beantwoord en besluiten van Raad en College moeten worden gedeeld. Vaak horen we dat de communicatie vanuit het gemeentehuis niet altijd duidelijk is en er vaak vakjargon wordt gebruikt.

De menselijke maat moet terug in het contact tussen de gemeente en haar inwoners en in het beleid van de gemeente. D66 Halderberge is van mening dat we als gemeente meer aanspreekbaar moeten zijn en ons meer moeten laten zien. Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op een gemeente die er voor hen is. D66 Halderberge wil daarom meer ruimte bieden aan initiatieven van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Deze verdienen steun en ondersteuning. De betrokkenheid en participatie van inwoners
moet een belangrijker onderdeel van het beleid worden. We willen werken aan minder regels, meer maatwerk en actiever naar de inwoners toe. Daarnaast betere persoonlijke begeleiding langs de
verschillende loketten en betere communicatie afgestemd op de wens van de klant en de inwoners, door te vragen op welke wijze en hoe de communicatie dient te verlopen: per e-mail, telefoon, afspraak, keukentafelgesprek of…op een andere manier.

D66 Halderberge wil de inspraak en participatie van inwoners vernieuwen. Wij willen dat de gemeente op verschillende manieren inwoners betrekt bij een project of plan en dat met hen afstemt. Het verouderde inspraakbeleid moet worden vervangen door participatiebeleid. D66 Halderberge wil inwoners, ondernemers, scholen, vrijwilligers en organisaties al bij het ontwikkelen van plannen vooraf actief betrekken.

Wij willen een open en transparant bestuur. D66 Halderberge wil dat de gemeente besluiten publiceert, samen met de overwegingen, en dat commissie- en gemeenteraadsvergaderingen door middel van videobeeld te volgen zijn. Wij willen de inspraak en participatie van inwoners vernieuwen door commissieleden aan te stellen, die namens een politieke partij in de commissievergaderingen het woord
kunnen voeren. Meer tijdelijke of permanente inwonersplatforms of adviesorganen (zoals de Adviesraad Sociaal Domein), op het gebied van dienstverlening van de gemeente, duurzaamheid, bouwen, wonen en verkeer zijn gewenst. Alleen samen met onze inwoners kunnen we deze uitdagingen aan en kansen benutten. D66 Halderberge wil iedereen hierbij betrekken uit de dorpskernen en daarbij wordt het buitengebied niet vergeten. Alle kernen verdienen en krijgen daarin dezelfde aandacht.

Wij zijn voorstander van een goede samenwerking op uitvoeringsniveau met de D6 gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Deze samenwerking draagt bij aan de samenleving. Wij zijn wel kritisch op deze gemeenschappelijke regelingen, waarbij niet het geld maar de
opbrengst voor de samenleving bepalend moet zijn. Democratische legitimering van deze verbanden en de rol van iedere gemeenteraad worden versterkt. Dit passen wij ook toe bij vraagstukken als gemeentelijke jeugd- en ouderenzorg, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, eenzaamheid, onderwijs en recreatie.

In Halderberge doet iedereen mee. Het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid is voor D66 Halderberge van grote waarde: het leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid.
We willen meer aandacht voor het perspectief van jongeren door naar hen toe te gaan en te vragen op welke wijze en hoe ze betrokken willen worden: digitaal, per thema, op het gemeentehuis of…wie weet op een andere manier.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • contact met inwoners wordt topprioriteit; het gemeentebestuur gaat naar de inwoners toe om informatie op te halen en te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen;
 • de gemeente denkt mee en is begripvol in het contact met inwoners met het motto: ja, tenzij?…;
 • meedoen met de ‘Direct Duidelijk Deal’ om de communicatie naar en met onze inwoners te verbeteren;
 • contact en communicatie is op maat afgestemd met de wens van de inwoners;
 • communicatie ook afstemmen op de jongeren, want die kijken niet vaak in de Halderbergse Bode;
 • initiatieven van inwoners ondersteunen en versterken door het beschikbaar stellen van
 • wijkbudgetten, het adopteren van groen door de inwoners uit te dagen om taken van de gemeente
 • over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen;
 • inspraak en participatie inwoners verbeteren en afstemmen per project of plan;
 • extra aandacht voor het betrekken van jongeren bij de voorbereiding van de plannen door de gemeente.

Veiligheid is van ons allemaal

In een veilige omgeving voelen onze inwoners zich op hun gemak en kan iedereen prettig wonen, werken en recreëren. Gemeente, inwoners, politie, horeca en onderwijs werken samen om onveilige situaties en criminaliteit te voorkomen, maar veiligheid is een breed begrip. Regels moeten helder, begrijpelijk en aanvaardbaar zijn voor iedereen. Handhaving is het sluitstuk om dwarsliggers aan te pakken die zich niet houden aan de met elkaar afgesproken regels. Elkaar aanspreken op de met elkaar afgesproken regels is een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden rechtvaardigheid in zowel openbare orde en veiligheid, maar ook in het verlenen van zorg en bij zaken ten aanzien van welzijn en inkomen belangrijk.

Er wordt adequaat gereageerd op signalen uit de wijken en ingezet op preventie door samenwerking met jeugd en jongerenwerkers. Wij willen dat jongeren op een veilige wijze en zonder overlast elkaar kunnen ontmoeten. Wij blijven voorstander van legalisering van softdrugs met een goed preventiebeleid in combinatie met een stevige en duidelijke aanpak tegen harddrugs om drughandels tegen te gaan, die een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. Overlast door lachgas dient snel aangepakt te worden door het te verbieden.

Veiligheid bereiken we echter niet alleen met steeds meer controles, uitdelen van boetes of het inzetten van nog meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Veiligheidsbeleid doen we samen met onze inwoners door bijvoorbeeld buurtpreventie te blijven ondersteunen. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor alle kernen, maar ook bescherming van de privacy van inwoners. Zo zijn wij voor het voorzichtig inzetten van cameratoezicht in de publieke ruimte met het respecteren van privacy. In gezamenlijkheid met inwoners moet een Integraal veiligheidsbeleid worden opgesteld dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Een gezond woonklimaat wordt bereikt door een schone omgeving. Wij stimuleren goed gedrag, goede handhaving en het onaantrekkelijk maken van illegaal droppen van afval. Op meer plaatsen kunnen
afvalbakken worden geplaatst zodat iedereen gestimuleerd wordt hun afval daar weg te gooien. Op plekken kan ook worden geëxperimenteerd met gescheiden afvalbakken voor papier, plastic, glas, en restafval om scheiding meer te stimuleren. Beloon het goede gedrag. Projecten in de kernen van zwerfafvalpakkers waarderen en ondersteunen wij. Nieuwe ideeën om vrijwilligers, maar ook jongeren die onder Halt vallen in te zetten, omarmen wij.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • veiligheidsbeleid evalueren en bijstellen indien noodzakelijk;
 • stimuleren van goed gedrag, inzetten op preventie en meer boetes en handhaving voor de
 • overtreders;
 • wijkagent en Boa is zichtbaar aanwezig;
 • verkeersveiligheid in en door de kernen verbeteren in samenwerking met de inwoners.

Gezonde financiën voor de toekomst

Vanuit een gezonde financiële uitgangspositie kan de gemeenteraad veel voor de inwoners betekenen en besluiten. We blijven binnen de afgesproken begroting, doen niet snel een greep in de algemene reserves en verhogen de belastingen niet met uitzondering van de inflatiecorrectie. Op deze manier willen en kunnen wij de plannen voor de toekomst van Halderberge uitvoeren. We moeten ervoor zorgen dat zo duurzaam mogelijk wordt geïnvesteerd en dat de investeringen ten goede aan de inwoners van Halderberge komen.

De financiën zijn transparant en dus voor alle inwoners in te zien. Dit is onze inzet voor een goed en sterk bestuur. Financiële overzichten zijn leesbaar en begrijpelijk. Toekomstige investering geven praktische en concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de gemeente Halderberge voor staat.

Er zijn twee belangrijke indicatoren voor een financieel gezonde gemeente, de schuldquote en de solvabiliteit. Deze dienen onder controle te zijn om uit de financiële gevarenzone te blijven. Op dit moment heeft Halderberge een gezonde financiële positie, maar het is wel tien voor twaalf. De afgelopen periode is veel geld geïnvesteerd in verschillende projecten voor scholen, dorpshuizen, het religieus erfgoed, groenplan, winkelstraten en onderhoud wegen. Het is van groot belang dat deze investeringen ook in de toekomst zo gedaan kunnen worden. Een gezonde financiële huishouding is van belang om voorzieningen op peil te houden en te kunnen investeren in de toekomst. Bezuinigen willen wij voorkomen en de OZB-belasting willen wij alleen met de inflatiecorrectie verhogen.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • besturen binnen de afgesproken financiële kaders en begroting;
 • duurzaam investeren;
 • financiële informatie is duidelijk voor onze inwoners;
 • op peil houden van de voorzieningen en de leefbaarheid.