Wonen voor iedereen

Betaalbare duurzame woningen voor iedereen

D66 Halderberge wil in de komende jaren minimaal 1.000 woningen realiseren. Dit kan door het bouwen van nieuwe wijken waarin ruimte is voor tiny houses, cohousing en kangoeroe-woningen. Wij kijken ook naar andere oplossingen zoals de herontwikkeling van leegstaand vastgoed. In de komende periode is het topprioriteit om een gezonde mix in de woon/prijscategorieën te realiseren. De leidraad is te bouwen naar behoefte en niet vast te houden aan harde percentages. Per kern wordt gekeken wat gewenst is en waar
gebouwd kan worden, met voldoende ruimte voor een passend aanbod van sociale huur, koop, middensegment huur en goedkopere koopwoningen. Hierbij dient vooral aandacht te zijn voor starters en
jongeren, maar ook de doorstroom van ouderen naar een andere woonvorm of woning. Wij willen onder andere de starterslening verhogen en de duurzaamheidslening weer beschikbaar stellen.

Door de ingang van de nieuwe “Omgevingswet” in 2022 gaat de gemeente een nieuwe omgevingsvisie ontwikkelen met omgevingsplannen. Een zestal plannen voor de vijf woonkernen en buitengebied met bedrijventerreinen worden gevolgd door deelplannen met aandacht voor de eigenheid en leefbaarheid van
de kernen. Voor het buitengebied wordt een evenwichtig beleid opgesteld. Voor agrariërs en andere bewoners van het buitengebied worden mogelijkheden aangedragen rekening houdend met de natuur. Daarnaast willen wij goede woonvormen voor (tijdelijke) arbeidsmigranten verder ontwikkelen, zodat een groter beslag op de bestaande woningmarkt niet nodig is. Kortom, D66 Halderberge vindt dat de gemeente de komende jaren lef moet tonen als het gaat om de ontwikkeling van de woningmarkt binnen onze kernen.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • bouwen naar behoefte is het uitgangspunt voor het bouwen van minimaal 1.000 nieuwe woningen t/m 2028;
 • extra inzet op betaalbare en duurzame woningen (kopen/huur) voor starters/jongeren en voor jongeren die weer terug willen komen naar Halderberge;
 • de woningmarkt in Halderberge aantrekkelijker maken en doorstroom bevorderen door voorrang te geven aan onze inwoners voor een huis (30 %) door de wijzigingen in de Volkshuisvestingwet;
 • zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten;
 • onderzoek doen naar invoeren opkoopbescherming;
 • starterslening verhogen en duurzaamheidslening weer invoeren;
 • stimuleren van CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), zodat toekomstige bewoners meer invloed hebben op hun eigen woning;
 • stimuleren van alternatieve woonvormen zoals tiny houses, co-housing en kangoeroe-woningen.

Halderberge klimaatbestendig

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De temperatuur loopt op en tegelijkertijd zien we steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en de natuur steeds kwetsbaarder. Luchtverontreiniging geeft aanleiding tot vroegtijdige sterfgevallen. Het is onze plicht naar jongeren toe om hier zo snel mogelijk, zo veel mogelijk aan te doen.

De landelijke overheid heeft zich in het Klimaatakkoord als doel gesteld dat uiterlijk in 2050 de energievoorziening duurzaam en klimaatneutraal en de economie circulair moet zijn. D66 Halderberge doet hier graag een schepje bovenop en wil al voor 2045 een volledig klimaat neutrale en circulaire gemeente zijn. Dit is de komende periode een topprioriteit. Wij vinden dat de gemeente hier een voortrekkersrol in moet nemen. Door als Halderberge voorop te lopen, creëren we nieuwe kansen voor iedereen. Dit doen we door de ‘groene keuze’ voor iedereen de logische keuze te maken die haalbaar en betaalbaar zijn, draagvlak hebben en door deze initiatieven te ondersteunen en subsidiëren. Het “gasvrij” realiseren van nieuwe woningen blijft gehandhaafd en het bouwen van woningen die geheel zelfvoorzienend zijn wordt gestimuleerd. In dit kader wil D66 Halderberge nauw samenwerken met Energiek Halderberge.

Een schone en veilige omgeving is belangrijk voor onze gezondheid en welvaart. Zwerfafval in Halderberge, “giftreinen” door Oudenbosch en Bosschenhoofd, een vliegveld in Bosschenhoofd met overlast van de toename van het aantal vliegbewegingen voor de omgeving horen daar niet bij. D66 Halderberge strijdt daarom onder andere voor een dedicated spoortracé in West-Brabant. Verder ziet D66 Halderberge kansen in nascheiding van de grijze bak waardoor recycling nog beter mogelijk is. Wij zien tevens een ondersteunende rol voor de gemeente in het verwijderen van asbestdaken in het buitengebied.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • Halderberge is vóór 2045 ‘klimaatklaar’ met als uitgangspunten: haalbaar, betaalbaar en draagvlak;
 • iedereen betrekken bij het tot stand brengen van lokale duurzame initiatieven;
 • organiseren van de Week van de Duurzaamheid;
 • plaatsen van openbare elektrische laadpalen in samenwerking met Energiek Halderberge en ‘laadlantaarnpalen’ plaatsen op parkeerplaatsen in nieuwe woonwijken;
 • aanbieden van gratis advies door duurzaamheidscoaches op het gebied van energie besparen,
 • opwekken van energie en afval verminderen en scheiden;
 • her-eiken van het afvalsysteem en onderzoek doen naar mogelijkheden van nascheiding;
 • starten van proef met gratis ophalen aan huis van boeken, elektrische apparaten, speelgoed en
 • textiel (BEST-spullen);
 • stimuleren van circulaire Halderbergse gemeente;
 • tegengaan van zwerfafval;
 • géén vervoer van gevaarlijke stoffen door Oudenbosch en Bosschenhoofd of overlast van de
 • toename van het aantal vliegbewegingen van vliegveld Seppe.

Groen maakt gelukkig

Halderberge is een prachtige groene gemeente in de dorpskernen en in de buitengebieden. Dat moet behouden worden en is belangrijk voor de leefbaarheid. Wij willen een zo groot mogelijke inzet plegen voor de bescherming van onze landelijke buitengebieden. Wij zijn trots op ons buitengebied en dat mag niet verpauperen. Wij zijn voor een ruimhartig beleid voor “hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing”. Daarbij kunnen de belangen van bedrijven die blijven gerespecteerd worden. De gemeente is faciliterend hierin. Bij het opzetten van plannen wil D66 Halderberge gebruik maken van de deskundigheid van onze groene ondernemers.

D66 Halderberge is voorstander van medegebruik van de ecologische verbindingszones voor toerisme en recreatie. D66 Halderberge wil dat er fiets- en wandelpaden voor de recreatie komen als verbindende schakels tussen onze natuurparels.

Door de ruilverkaveling zijn veel veldpaden, de zogenaamde kerkpaden verdwenen. D66 Halderberge wil dat opnieuw een netwerk van deze paden komt door weilanden, akkerranden en natuurgebieden. Dat dit in goed overleg moet met boeren en beheerders van deze gebieden spreekt vanzelf.

Andere activiteiten en andersoortige bedrijvigheid zoals toerisme, kinderopvang, zorgboerderijen, boerengolf of verkoop van streekproducten worden gestimuleerd en ondersteund. Dat geeft een nieuw elan en meer vitaliteit aan het buitengebied. Het bestemmingsplan dient ruimte hiervoor te geven. Daarnaast ondersteunen we boeren die willen experimenteren en innoveren met veelbelovende ontwikkelingen, maar zijn we tegen de komst van nieuwe megastallen in Halderberge. We hebben zorg en
aandacht voor de agrarische ondernemers binnen onze gemeente. Fricties die ontstaan door stikstof- en gasproblemen lossen we fatsoenlijk op door samen te werken en duurzame oplossingen te zoeken en te faciliteren.

De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren tien miljoen bomen planten. Wij willen dat 10.000 van deze bomen in Halderberge komen. Bomen helpen bij het vasthouden van water en het afvangen van CO2. Ook willen wij dat soorten groen en bomen worden toegevoegd ter versterking van de biodiversiteit. De gemeente gaat hier het goede voorbeeld geven door het aanplanten van bomen, het investeren in groene daken en door andere initiatieven die de biodiversiteit zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan
versterken.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • versterken van onze groene gemeente en haar leefbaarheid;
 • ondersteunen van agrariërs bij verbetering en vergroening van de bedrijfsvoering en hergebruik van de gebouwen;
 • voorkomen uitbreiding megastallen en steun bieden bij zoeken naar duurzame oplossingen;
 • meer gronden, perkjes beplanten met bij-vriendelijke bloemen om biodiversiteit te bevorderen;
 • meer bomen en mini-bosjes planten.

Halderberge bruist

Halderberge heeft veel te bieden! Vanuit Halderberge ligt de rest van West-Brabant, Antwerpen en Rotterdam binnen handbereik. Het heeft vele monumentale en religieuze gebouwen zoals centrum
Bovendonk in Hoeven en de Basiliek in Oudenbosch. Rust is te vinden in het Arboretum en het buitengebied. Halderberge is omringd door water, groene ruimte en bossen. Dit alles biedt talloze kansen
voor toerisme en recreatie. Bij ontsluiting van het buitengebied voor recreatie en toerisme hoort ook horeca. Zonder afbreuk te doen aan eisen van veiligheid, gezondheid en concurrentieverhoudingen kan
daar een ruimhartig beleid in gevoerd worden. De toeristenbelasting dient daarvoor zo veel mogelijk als doelbelasting te worden ingezet.

Met ongeveer 250 evenementen per jaar is de cultuur en evenementenkalender in Halderberge goed gevuld. Een gemeente om trots op te zijn! Musea en andere (recreatieve)voorzieningen zijn erg in trek en ook voor de lokale ondernemers vinden wij het van belang toerisme en recreatie te versterken. De organisatie Visit Halderberge kan uitbreiden om samen met de gemeente en alle belanghebbenden op te trekken in de regio. Ook het aantrekkelijker maken van de groene recreatiemogelijkheden in het buitengebied sluiten hier naadloos op aan, zoals ook de verkoop van de streek- en biologische producten.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • versterken van samenwerking voor toerisme en recreatie door samen te werken met omliggende
 • gemeenten in de regio;
 • behouden en uitbreiden aantrekkingskracht natuurwaarden in het buitengebied;
 • middelen beschikbaar stellen voor versterking en uitbreiding toerisme en recreatie;
 • opbrengst toeristenbelasting zo veel mogelijk besteden voor toerisme.

Halderberge is bereikbaar voor iedereen

Goede wegen en paden met degelijke verlichting zijn belangrijk voor de leefbaarheid. De veiligheid van alle verkeersdeelnemers, voetgangers, fietsers, scootmobielen en automobilisten in de vijf kernen en het mooie buitengebied behoeft permanente aandacht. Zo moet er groot onderhoud uitgevoerd worden aan wegen en ook moetende kolken en riolering onderhouden worden. D66 Halderberge wil hierin flink investeren. Wij zijn voorstander van een herbezinning op het parkeerbeleid in overleg met de inwoners. Daarnaast wil
D66 Halderberge het gebruik van (elektrische) fietsen, scooters en auto’s stimuleren door het aanbieden van goede stallingsmogelijkheden en het versimpelen van de regelgeving rondom laadpalen.

Het is van belang doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom te leiden zodat de gemeente gezond en leefbaar blijft. Daarbij wordt in de kernen zoveel mogelijk ingezet op 30 km zones. Gezamenlijk optrekken met buurgemeenten wordt voorgesteld zodat het doorgaand (vracht) verkeer via de juiste weg geleid wordt. Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte binnen en tussen de kernen. Zij krijgen voorrang op de belangrijke overstekenplaatsen. Goed onderhouden fiets- en voetpaden blijven belangrijk
en daarom wordt ingezet op snelfietspaden zodat de fiets een goed alternatief wordt voor de auto. Ook het (fiets) toerisme wordt hiermee gestimuleerd.

D66 Halderberge kijkt naar innovatieve mobiliteitsoplossingen, en een regionaal dekkend OV-netwerk binnen de kernen zoals buslijnen, buurtbuslijnen, treintaxi’s en Kleinschalig Collectief Vervoer. Die
voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. D66 Halderberge draagt de (schone)buurtbus een warm hart toe, en ook bezorghubs aan de rand van de gemeente van waaruit met kleinere en schonere transportmiddelen goederen tot de winkel, woning of
bedrijf gebracht kunnen worden krijgen wat D66 Halderberge betreft ruimte en worden gestimuleerd. Wij verzetten ons tegen het snel toenemend goederenvervoer over de lijn Lage Zwaluwe-Roosendaal en het toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen waardoor de kernen nog onveiliger worden. Samenwerking in de regio en in het bijzonder met Roosendaal en Moerdijk is hier van groot belang.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • veilige paden voor voetgangers en fietsers met gebruik van duurzame materialen door reflecterend asfalt en gerecycled asfalt;
 • veilige oversteekplaatsen met voorrang voor voetgangers en fietsers;
 • 30 km zones in alle kernen en wijken;
 • doorgaand (vracht)verkeer voorkomen en omleidingen realiseren;
 • stimuleren van verkeer met zo min mogelijk uitstoot;
 • plaatsen van openbare elektrische laadpalen in samenwerking met Energiek Halderberge;
 • openbaar vervoer beter regelen voor alle kernen;
 • minimaliseren van het vervoer van gevaarlijke stoffen door woonkernen.