Kansen voor iedereen

Goed onderwijs is essentieel voor een levenslange ontwikkeling

Goed onderwijs legt de basis voor een vrije en gelukkig samenleving waarin ieder, jong en oud, zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen. Als je ‘onderwijs’ gelijkstelt aan ‘ontwikkeling’ en bedenkt wat in 2022 en verdere jaren nodig is voor de ontwikkeling van alle inwoners van Halderberge, dan vraagt dat wat ons betreft om: bevlogen en enthousiaste docenten, betrokken schoolbesturen, doordachte onderwijsvisies, gezonde en duurzame en veilige scholen. Daarnaast zijn ook toegang tot sport, kunst, muziek en aandacht voor gezonde voeding en duurzame keuzes belangrijk. Een persoonlijke ontwikkeling stopt echter niet na een specifieke leeftijd maar kan voor iedereen, in elke fase van het leven, doorgaan. Naast
onderwijsinstellingen speelt ook het lokale bedrijfsleven hierbij een belangrijke rol.

Naast het reguliere onderwijs hebben we ook oog voor iedereen die gebruik moet maken van andere vormen van onderwijs zoals speciaal onderwijs, iedereen die de aansluiting om welke reden dan ook
(tijdelijk) niet weet te maken, of jongeren die buiten de boot (dreigen te) vallen. Dit betekent een goede samenwerking tussen scholen, betrokken instellingen en de gemeente, maar ook passende communicatie richting jongeren, jongvolwassenen en ouders. D66 Halderberge wil daarom graag met de scholen in gesprek welke ondersteuning zij hiervoor kunnen gebruiken. Belangrijk is dat iedereen de weg weer terug moet kunnen vinden naar het onderwijssysteem om zich verder te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld is de Stichting Vakopleiding en Metaal, die in Oudenbosch is neergestreken.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • goed toekomstgericht onderwijs in goede gebouwen;
 • voldoende aanbod van onderwijs en goede aansluiting basisonderwijs naar middelbaar onderwijs;
 • voldoende aanbod aan om-, bij- en nascholing;
 • toekomstgericht onderwijs, doorlopende leerlijnen en digitalisering in het onderwijs;
 • goed ingerichte trajecten voor (vroeg) schoolverlaters.

We laten iedereen vrij, maar niemand vallen

In artikel 1 van de Grondwet staat: discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. D66 Halderberge vindt dat iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen. Iedereen mag zijn leven leiden op zijn manier, binnen de grenzen van onze democratie. Hiervoor is voor iedereen goed en veelzijdig onderwijs noodzakelijk. Daar willen we graag in investeren.

Kinderen die met een achterstand beginnen krijgen extra ondersteuning. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kinderen van nieuwkomers en kinderen uit probleemgezinnen waar financiële, sociale, psychische problemen, werkloosheid of ziekte aanwezig zijn
waardoor extra steun noodzakelijk is. De begeleiding van kinderen en gezinnen heeft een integrale aanpak nodig. Dit betekent samenwerking tussen alle helpende instanties voor armoedebestrijding, psychiatrische hulp en jeugdhulpverlening.

Nieuwkomers in onze gemeente moeten passende hulp krijgen om op een goede manier in onze samenleving in te burgeren. D66 Halderberge volgt zeer nauwlettend hoe dit opgepakt wordt, nu middels de nieuwe Inburgeringswet de verantwoordelijkheid weer meer bij de gemeente is komen te liggen. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen geaccepteerd worden door hun mede-inwoners, het Nederlands snel eigen maken en via passend werk in de samenleving meedoen. Het is belangrijk om goed uit te zoeken
welk werk bij iemand past en op welk niveau iemand functioneert. Daarnaast is het ook heel zinvol te kijken welke werknemers er nodig zijn in deze maatschappij met gebrek aan arbeidskrachten. Wij zien dat hierdoor veel wordt gevraagd van de inburgercoaches en dat deze waar nodig hierin ondersteund moeten worden.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • preventie door middel van jongerenwerk en vroeg signalering;
 • gebouwen, straten en evenementen zijn voor iedereen toegankelijk;
 • nieuwkomers voldoende en adequate ondersteuning geven;
 • ondersteuning van laaggeletterden en analfabeten.

Goede zorg (en gezondheid) voor iedereen

Gezondheid heeft een grote invloed op kansen in het leven. Daarom streeft D66 Halderberge naar een goede gezondheid voor iedereen. Dit begint wat ons betreft bij een schone lucht, veel groen en weinig
vervuilende bedrijven in de omgeving. Dit betekent ook dat er op termijn géén treinen met gevaarlijke stoffen dwars door onze woonkernen rijden. Daarnaast helpt het om preventieve acties te bevorderen voor een gezonde leefstijl. Denk aan gezond eten, geen (overmatig) alcoholgebruik, roken of drugsgebruik, voldoende bewegen, maar denk bijvoorbeeld ook aan zwangerschapsbegeleiding en begeleiding via consultatiebureaus voor jonge kinderen. De wijkteams in onze kernen vervullen hierin een belangrijke rol
gezien zij dicht bij onze inwoners staan en korte lijnen hebben met de andere professionals.

Jeugdhulpverlening moet snel en goed kunnen worden ingezet. Het jongerenwerk ondersteunt daarbij. Dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die in Halderberge op flexibel samenwerkende en voortvarende wijze is opgepakt. Goede samenwerking tussen alle partijen is essentieel om zoveel mogelijk preventief te werken en te zorgen dat er integraal beleid is. Zorg moet daarnaast ook zo “integraal mogelijk” verlopen. Er zijn psychosociale problemen in een heel gezin als een van de ouders een gezondheids-, verslavings- of
werkprobleem heeft. Voor mensen met een beperking is het van belang dat ze, al of niet in begeleid woonvormen, in de samenleving kunnen meedoen.

Om de zorg voor onze ouderen beter te maken, moeten we nieuwe manieren vinden die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Steeds meer ouderen kunnen overweg met een tablet of een computer. Er moet voldoende budget zijn voor vormen van innovatie en arbeidsbesparende technologie, zoals robotica en domotica.

Eén van de grootste knelpunten op dit moment binnen de toegang tot zorg in Halderberge zijn de wachttijden. D66 Halderberge staat op het standpunt dat we moeten blijven investeren in preventie en
korte lijnen in de samenwerking tussen gemeente (wijkteams en jongerenwerk) en professionals.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • een gezonde en schone leefomgeving;
 • wijkteams en jongerenwerkers blijven ondersteunen;
 • investeren en bevorderen van preventie door onder andere de jongerenwerkers bij
 • gezondheidsvraagstukken te betrekken;
 • jeugdhulpverlening en gezinsondersteuning blijft een speerpunt;
 • ouderenzorg binnen de vaste kaders van verhoogd kwaliteit van leven.

Iedereen heeft werk dat echt zinvol is

Wie werkt voelt zich beter en ook meer betrokken bij de samenleving. Werk biedt bestaanszekerheid en is een belangrijke basis voor sociale contacten en individuele ontwikkeling. D66 Halderberge wil dat iedereen perspectief heeft op werk, dat dit werk ook echt zinvol is waarbij er mogelijkheden zijn voor een verdere ontwikkeling.

D66 Halderberge vindt dat iedereen zelf mag bepalen hoe het werkende leven in te richten : als werknemer, als zelfstandige of als werkgever. Extra aandacht wordt besteed aan mensen met een
beperking, mensen zonder baan boven 45 jaar en jongeren zonder baan en/of opleiding. Initiatieven op dit gebied worden gestimuleerd. De gemeente heeft hiervoor een voorbeeldfunctie te vervullen.
De arbeidsmarkt verandert continu, waarbij nieuwe technologieën en vraagstukken als klimaatverandering, uitputting van de aarde en de transitie naar een circulaire en duurzame economie vragen om flexibiliteit. Robotisering en automatisering zijn niet meer te stoppen. Hierdoor verdwijnen banen, maar er ontstaat ook nieuw werk. Hier moet adequaat op worden ingespeeld, waarbij het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar weten te vinden. De gemeente speelt hierin een stimulerende rol.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • iedereen heeft werk dat echt zinvol is;
 • goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • de gemeente heeft een stimulerende rol en vervult een voorbeeldfunctie.

Kunst en cultuur van en voor iedereen

Kunst en cultuur zijn van én voor iedereen. Het zijn belangrijke fundamenten binnen onze samenleving en daarom zijn ze het ook waard om in te investeren. Kunst en cultuur zijn de aanjagers van individuele en maatschappelijke ontwikkeling en iedereen moet kunnen genieten van een breed aanbod in onze gemeente. Dat begint bij kunst- en cultuuronderwijs op de basisschool. Het actief meedoen aan vormen van (amateur)kunst is goed voor de ontwikkeling van jong tot oud. Het ontwikkelt creativiteit, kan samenwerking bevorderen en eenzaamheid tegengaan. Het werkt verbindend en kan bijdragen aan integratie en inclusiviteit.

Cultuur, waaronder cultureel erfgoed en ook niet te vergeten het carnaval, dient gekoesterd te worden. We moeten er goed voor zorgen. De uitvoerende kunsten in theater Fidei et Arti, filmhuis Fanfare en bij de stichting Cultuur Oudenbosch in het Bovendonk en de koepel van St Louis is van meerwaarde voor de inwoners van Halderberge, maar trekt ook mensen van buiten de gemeente aan. Dit heeft dus ook een belangrijke toeristische en economische waarde. Deze activiteiten dienen te worden gesteund en uitgebouwd.

De uitdaging is ook om kunst en cultuur van én voor alle inwoners zichtbaar te maken, door het tonen van kunst in de openbare gebouwen en buitenruimten, en in de openbare ruimte om de beleving in bijvoorbeeld winkelstraten te bevorderen. De gemeente neemt hierin het initiatief en steunt deze activiteiten.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • kunst en cultuur voor alle inwoners promoten en zichtbaar(der) maken;
 • kunst(werken) in de openbare gebouwen en buitenruimten mogelijk maken in samenwerking met onze culturele ondernemers, de scholen en Cultuureducatie Halderberge;
 • bevorderen van toerisme als speerpunt van de lokale economie met aandacht voor kunst en cultuur.

Sport verbindt en houdt gezond

Halderberge is een gezonde en bruisende gemeente. Een gemeente waar veel activiteiten zijn op gebied van sport, cultuur en recreatie, als grondlegger voor een preventief gezondheidsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan het behouden en verder aanleggen van trapveldjes. Wij staan voor een sterke positie voor onze vrijwilligers en ons verenigingsleven in al zijn vormen. Halderberge zal bruisen van activiteiten waar iedereen kan meedoen, wat ook betekent dat mensen met een beperking zich hier thuis kunnen voelen.

Sport heeft een belangrijke functie voor de gezondheid en het sociaal welbevinden van jong en oud. Het draagt bij aan de gezondheid en de gemeenschapszin tussen en in onze kernen. Hoe meer mensen in
verenigingsverband, groepen of individueel actief zijn en blijven hoe beter. In het verlengde van de schooldag willen wij de samenwerking tussen sport en onderwijs intensiveren. De gemeente heeft hier een
belangrijke faciliterende en ondersteunende rol in middels accommodaties, voorzieningen en subsidies. Zo wil D66 Halderberge een bijdrage leveren aan een positieve omslag in de ledenaantallen en vrijwilligersinzet. Niet in de laatste plaats omdat er in toenemende mate beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de burger en verenigingen.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • ondersteunen van (sport)organisaties en verenigingen;
 • organiseren van de Dag van de Vrijwilliger;
 • zorgen voor voldoende en duurzame accommodaties en (sport)voorzieningen;
 • beschikbaar stellen van voldoende middelen;
 • het ondersteunen van initiatieven voor meer leden en vrijwilligers.

Vernieuwen, verduurzamen en moderniseren van onze economie

Wij zetten in op optimale regionale werkgelegenheid. De bedrijventerreinen binnen onze vijf kernen bieden werkgelegenheid voor onze inwoners en wij doen een oproep aan deze bedrijven om ook werklozen en mensen met een (bijstand) uitkering aan werk te helpen. D66 Halderberge zet zich in op ondersteuning waar dat nodig en mogelijk is. Ook het bevorderen van (re)-integratie door het aanbieden van scholing en stage is noodzakelijk. Huidige samenwerkingen en nieuwe initiatieven tussen bedrijven en scholen worden ondersteund. Als laatste willen wij waar mogelijk de lokale
economie ondersteunen door alle Halderbergse ondernemingen gemeente-opdrachten te gunnen en dit niet te beperken tot een kleine groep daarbinnen.

D66 Halderberge wil geen nieuwe bedrijfsterreinen aanleggen door bijvoorbeeld agrarische grond op te offeren, maar ondersteunt de samenwerking van de bedrijventerreinen en de gezamenlijke ambitie om de terreinen op te waarderen tot aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor huidige én toekomstige ondernemers.
Dit willen we bevorderen door de financiële ondersteuning van het vergroenen van bedrijventerreinen en het kijken naar burgerinitiatieven en landelijke subsidiemogelijkheden.

Kleine slimme bedrijfjes en startups vormen een bron van groei voor vernieuwing en vooruitgang. Daarnaast stimuleren we starters door met een positieve houding te kijken naar wat er mogelijk is, zoals
het gebruik van leegstand. Ook geven we voorrang aan duurzame initiatieven en bedrijven met oog voor schoon en klein transport binnen de kernen. Hiervoor bieden we ruimte voor pilots door de samenwerking met de provincie en het Rijk te zoeken. D66 Halderberge wil hierin vooroplopen .

De openingstijden van horeca en winkels laten wij, binnen de wettelijke kaders, zo ruim mogelijk. Een aantrekkelijk winkel- en horeca aanbod in de kernen is belangrijk. Winkelcentra van de kernen hebben een levendige uitstraling nodig waarbij kunst in de openbare ruimte mogelijk is. Diversiteit, betaalbare prijzen en een groene uitstraling zijn daarbij uitgangspunt. Daarnaast zien wij een avondmarkt als een goed voorbeeld voor het stimuleren van de lokale economie en de bekendheid voor streekproducten.

Een innovatief en duurzaam beleid ten aanzien van landbouw en veeteelt is noodzakelijk. Zo kan in samenspraak met de sector worden gewerkt aan een gezonde bedrijfsvoering. De gemeente ondersteunt initiatieven en helpt familiebedrijven zich duurzaam te ontwikkelen. Het buitengebied blijft voor de toekomst een sterk gevarieerd landschap, waar agrarische ondernemers en natuur elkaar versterken. Wij stimuleren plannen voor vrijkomende agrarische bestemmingen, waardoor kansen ontstaan voor kleinschalige alternatieve bestemmingen.

D66 Halderberge zet daarom in op:

 • industrieterreinen opwaarderen tot aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor ondernemers: schoon, veilig en duurzaam;
 • werkervarings- en stageplekken stimuleren en als gemeente hierin een voorbeeldfunctie vervullen;
 • initiatieven voor startups ondersteunen;
 • de agrarische sector ondersteunen bij veranderingen, zoals bijvoorbeeld de overgang naar carbon farming met als doel om door natuurlijke, biologische processen zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen en in de bodem vast te leggen als koolstof.