Terugblik Algemene beschouwingen Zomernota 2024

Afgelopen donderdag 4 juli 2024 waren de algemene beschouwingen over de zomernota 2024. In dit nieuwsbericht een terugblik op een aantal onderwerpen. De algemene beschouwingen van D66 Halderberge zijn hier te vinden.

Kansen voor iedereen
Gezonde leefomgeving voor iedereen:
Halderberge ondertekent het Schone Lucht Akkoord!
Een jaar geleden dienden we samen met PvdA/GroenLinks een motie in om als gemeente mee te doen aan het Schone Lucht Akkoord en kregen we de toezegging van wethouder Malfait dat dit verder onderzocht zou worden. Inmiddels heeft het college besloten om deel te nemen aan dit Schone Lucht Akkoord. Hierdoor kunnen we als gemeente plannen maken, projecten uitvoeren en subsidies verstrekken om te zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit in Halderberge en ervoor te zorgen dat onze inwoners, langer gezonder en met meer kwaliteit leven.

Goed onderwijs in goede gebouwen
D66 Halderberge blijft zich inzetten voor modern onderwijs en gezonde leeromgevingen. We vragen om oplossingen voor basisscholen de Regenboog en De Bukehof, en houden nauwlettend toezicht op de ontwikkelingen. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder de toezegging gedaan om in de P&C-cyclus de raad op de hoogte te houden omtrent deze ontwikkelingen, zodat er uiteindelijk hiervoor een budget opgenomen kan worden in de begroting van 2028. Samenbouwen we aan een sterke toekomst!

Wonen voor iedereen
D66 Halderberge zet zich in voor betaalbare en duurzame woningen voor iedereen en we willen er dan ook voor zorgen dat iedereen een passende en betaalbare woning kan vinden in onze gemeente. We blijven streven naar een meer divers en duurzaam woningaanbod in elke wijk in elk dorp dat in balans is. Uit het schaarsteonderzoek dat gehouden is blijkt dat er juist schaarste is in het betaalbare huur- en koopsegment (huur tot 1.015 euro en koop tot 210.000 euro). De motie Woningaanbod in balans is na uitleg van de wethouder, die de motie overbodig vond, ingetrokken. We blijven aandacht voor deze groep inwoners houden en zullen nauwlettend blijven volgen welke typen woningen er gebouwd gaan worden.

Sterk bestuur voor iedereen
D66 Halderberge ziet burgerberaden als de weg naar inclusievere en snellere besluitvorming. We geven de stem van de inwoners kracht en bouwen aan meer vertrouwen tussen samenleving en politiek. Na een kleine aanpassing van de motie door dit onderwerp bij werkgroep bestuurlijke vernieuwing neer te leggen in plaats van het college is de motie Burgerberaad door een meerderheid van de raad aangenomen (alleen VVD Halderberge was tegen). Samen maken we democratie sterker!

Amendement Cameratoezicht milieuparkjes (VVD)
Dit amendement is ingetrokken na toezegging van de burgemeester dat hij in Q4 met een voorstel zal komen voor pilot. Wij als D66 Halderberge zijn hier tegen:

1.
Wij storen ons ook aan de rotzooi bij de milieuparkjes, maar de eerste stap is het goede voorbeeld geven. Het negatieve straatbeeld wordt mede veroorzaakt door uitpuilende afvalbakken. Saver boodt al eerder excuses aan omdat ze niet op tijd leeggehaald werden. Alles moet er gewoon netjes uitzien, dan nodigt het uit om het netjes te houden. Als het er slecht onderhouden of vervuild uitziet, dan wordt het sneller een rotzooi.

2.
Er heeft in het verleden al op verschillende plekken cameratoezicht plaatsgevonden. Over de effectiviteit willen we eerst een grondige evaluatie zien, voordat op andere plekken camera’s opgehangen worden en we mogelijk onnodig inbreuk op de privacy van onze inwoners en gasten maken.

Overige moties
De volgende moties zijn door het college overgenomen en steunden wij ook: ‘aanpak vervallen en verpauperde panden en terreinen’ (Lokaal Halderberge), ‘evenementenbeleid in Halderberge’ (Lokaal Halderberge) en ‘onderzoek naar realisatie dierenvoedselbank Halderberge’ (WOS).

De motie ‘drugsgebruik is geen grap’ van Lokaal Halderberge is unaniem door de raad aangenomen.

De motie ‘pilot community builder in de wijk’ (WOS) is ingetrokken na een toelichting door de wethouder.