Terugblik Algemene Beschouwingen 2024

Afgelopen donderdag 9 november 2023 waren de algemene beschouwingen over de begroting 2024. In dit nieuwsbericht een terugblik op een aantal onderwerpen. De algemene beschouwingen van D66 Halderberge zijn hier te vinden.

Verzoek voor onderzoek naar meer jongerenparticipatie (D66 Halderberge) wordt door college overgenomen
Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren vinden, dat de politiek veel te weinig oog heeft voor jongeren. Uit dit onderzoek blijkt ook dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in een (jongeren)adviesraad, maar op zoek zijn naar snelle vormen van participatie. Dit past meer bij jongeren, waarbij ze door ‘korte projecten’ en ‘challenges’ in wedstrijdvorm in een paar weken door gemeenten worden betrokken bij het oplossen van maatschappelijke problemen. We hebben het college gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden van deze snelle vormen van participatie zijn. Ons verzoek (motie) om meer jongeren te betrekken bij de politiek en de besluiten van onze gemeente is door wethouder Sharona Malfait overgenomen. Dit betekent dat het college ons voorstel gaat onderzoeken, bespreken met een werkgroep vanuit de gemeenteraad met uiteindelijk als doel om meer jongeren bij de politiek en de besluiten van onze gemeente te betrekken.

Voorstel uitvoering IHP (D66 Halderberge) ingetrokken
We hebben een motie ingediend om in 2025 een concreet plan uit te werken voor nieuwbouw/vernieuwbouw van kindcentrum de Regenboog en basisschool de Bukehof met als ddoel start uitvoering 2027. Volgens het huidige IHP was de planning om in 2024 een uitvoeringsbesluit voor te leggen aan de raad. Echter op 16 februari 2023 is door de raad besloten om dit uit te stellen, omdat deze investering tot 2027 financieel niet verantwoord is. Men is vooruitlopend op 2027 bezig om kaders op te stellen voor de herhuisvesting en mede daarom werd de motie ontraden. Na steun van zowel de WOS als de VVD gekregen te hebben dat ook zij graag zien dat in 2027 gestart wordt met de daadwerkelijke herhuisvesting hebben we de motie ingetrokken. Het is duidelijk dat het de aandacht heeft en we zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. We gaan nog steeds voor goed onderwijs in goede gebouwen.
 
Voorstel divers woningaanbod (D66 Halderberge) ingetrokken
We zijn van mening dat er in elke wijk in elk dorp zo veel als mogelijk een duurzaam en divers woningaanbod moet zijn. Daarom hebben we een motie ingediend om in elk nieuw project met minimaal 20 woningen te streven naar een divers woningaanbod, waarbij voldoende sociale huurwoningen (tenminste 30%) en middenhuur tot 1.015 euro en woningen tot 245.000 euro (tenminste 30%) gerealiseerd worden. Hierbij lopen we vooruit op het gesprek dat nog met de raad moet plaatsvinden naar aanleiding van het recent uitgevoerde schaarsteonderzoek. Dat is de reden dat we de motie hebben ingetrokken. Ons uitgangspunt is in ieder geval duidelijk kenbaar gemaakt. En zoals we in BN DeStem geciteerd werden: ‘We hebben zo onze bedenkingen of je woningen tot 335.000 euro als betaalbaar kunt aanmerken.’
 
Verzoek om Schone Lucht Akkoord te ondertekenen (D66 Halderberge samen met PvdA-GroenLinks) na toezegging door wethouder ingetrokken
Samen met de fractie van PvdA-GroenLinks hebben we een verzoek (motie) ingediend om het Schone Lucht Akkoord als gemeente te ondertekenen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 79 dagen per jaar de lucht in onze gemeente niet schoon genoeg is om veilig in te ademen. Wij vinden dat onze gemeente een gezonde leefomgeving verdient. Hierbij hoort ook gezonde lucht. Door het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, net zoals onze buurgemeente Etten-Leur, kunnen we als gemeente plannen maken en projecten uitvoeren om te zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en ervoor zorgt dat onze inwoners, langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. Daarbij komt dat de provincie Noord-Brabant gemeenten stimuleert ook het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, want lucht stopt niet bij gemeentegrenzen en daarom heeft bijvoorbeeld ook de gemeente Rotterdam dit akkoord ondertekend. We hebben ons verzoek ingetrokken omdat wethouder Sharona Malfait heeft toegezegd om te onderzoeken wat de gevolgen van het ondertekenen van het akkoord betekent voor onze inwoners, ook in financiële zin. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en hopen dat we als gemeente het Schone Lucht Akkoord gaan ondertekenen. We blijven dit op de voet volgen.
 
Verzoek Geen megastallen in Halderberge (PvdA-GroenLinks)
We hebben dit verzoek (motie) van de fractie van PvdA-GroenLinks gesteund, omdat we van mening zijn dat er geen nieuwe megastallen in onze gemeente mogen komen of uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij tot megastallen mag plaatsvinden. We zeggen dit in het belang van de gezondheid van onze inwoners (verhoogde risico’s op ziekten), dierenwelzijn (leefomgeving van de dieren) en het milieu (uitstoot van ammoniak en fijnstof). We zijn daarom tegen de uitbreiding van de varkensstallen aan de Slikstraat 13A in Hoeven, die ook nog eens aan een bosgebied grenst. We hebben benadrukt dat we graag willen dat de intensieve veehouderij nadenkt om over te gaan op natuurinclusieve landbouw. Helaas was er in de raad geen meerderheid voor deze motie.
 
Voorstellen Verdubbeling nieuwe bomen binnen de bebouwde kom in 2024 en 2025 en Versnelling van het vergroenen en klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte in 2024 (VVD) gesteund
We hebben beide voorstellen (amendementen van de begroting 2024) van harte gesteund, want vergroening bijdraagt aan biodiversiteit, een groen leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van mensen en bijdraagt aan een prettiger woon- en leefklimaat van onze inwoners. Deze voorstellen sluiten ook goed aan bij ons voorstel (motie) ‘Groen maakt gelukkig’ van een aantal jaren geleden, waarin we ook hebben gevraagd voor meer bomen en meer groen in onze gemeente.
 
Zorgen om bijplaatsingen bij milieuparkjes door D66 Halderberge
Wij maken ons, net als bijvoorbeeld de fractie van de WOS, zorgen over de bijplaatsingen rond onze milieuparkjes en deze zullen niet verdwijnen als we straks op verschillende plaatsen in onze gemeente ondergrondse containers hebben. Wij hebben voorgesteld om het onderwijs in te schakelen en aan studenten te vragen welke oplossingen er mogelijk zijn. Recent hebben namelijk studenten van de Associate degrees Academie meegedacht met de gemeenten Roosendaal en Steenbergen over andere maatschappelijke opgaven en kwamen zij met creatieve en innovatieve ideeën en oplossingen. Ook de WOS vond dit een goed idee en heeft dit voorstel overgenomen in hun motie Onderzoek naar bijplaats en dumpen van afval. Naar aanleiding van een voorstel van wethouder Sharona Malfait, hebben we besloten, net als de WOS, om onze ideeën te bewaren en opnieuw voor te stellen, wanneer we het Afvalbeleidsplan in de gemeenteraad gaan bespreken.
 
Voorstel Onderzoek naar plaatsen Struikelstenen in de kernen van Halderberge (WOS) gesteund
De WOS diende een voorstel (motie) in om struikelstenen te plaatsen als eerbetoon aan de slachtoffers en de nabestaanden, die in onze gemeente zijn gevallen van het nationaalsocialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Slachtoffers van oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. Wij vonden dit een goed voorstel en hebben dit ook gesteund. De WOS gaf aan dat de struikelstenen aanzet tot denken over de huidige gebeurtenissen in de wereld. In reactie hierop hebben we ook aandacht gevraagd voor de slachtoffers van oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen sinds de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie denken we daarbij aan de slachtoffers van beide kanten in het conflict tussen Israël en Gaza, maar ook van de op dit moment bijna 110 miljoen vluchtelingen in de wereld van oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen.

De bijdrage van D66 Halderberge is na te lezen in onderstaand document.

2023-11-09-Algemene-beschouwingen-D66-Halderberge.pdf

De uitgesproken tekst tijdens de raadsvergadering wijkt enigszins af, omdat we slechts 10 minuten spreektijd hadden.