Reactie D66 Halderberge concept-bestuursakkoord 2022-2026
·         Algemene reactie
D66 Halderberge is voorstander van een bestuursakkoord voor de raadsperiode 2022-2026 waarbij de inbreng van alle politieke partijen zichtbaar is en hierdoor er minder sprake is van ‘coalitie/oppositie’ maar meer van ‘raad/college’. De vertegenwoordigers van D66 Halderberge hebben dit ook tijdens het gesprek met de informateur toegelicht en benadrukt.
 
D66 Halderberge staat positief tegenover het concept-bestuursakkoord 2022-2026. In dit concept is te lezen dat ook rekening is gehouden met de wensenlijsten van de zes politieke partijen, maar graag hadden we gezien dat we als raad in gezamenlijkheid (tijdens een openbare bijeenkomst) dit bestuursakkoord hadden opgesteld.
 
De fractie van D66 Halderberge is blij verrast want wij herkennen veel uit ons verkiezingsprogramma van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in het concept-bestuursakkoord 2022-2026 (op hoofdlijnen). D66 Halderberge wil hieraan meewerken en in principe akkoord geven, maar heeft wel de volgende opmerkingen en verbetervoorstellen.
 
·         Voorwoord
Eerste alinea, derde zin
Er wordt aangegeven dat er aan de slag wordt gegaan met het afronden van projecten uit de raadsperiode 2018-2022. Dit betekent dat er géén tijd en middelen zijn om nieuwe projecten voor te bereiden en uit te voeren, zoals ook tijdens de persconferentie van het concept-bestuursakkoord is toegelicht. Klopt dat? Zo ja, dan stellen we voor dit ook zo te benoemen in het voorwoord.
 
Tweede alinea, laatste zin
Waarom worden bepaalde zaken uit het bestuursakkoord uitgewerkt in een collegewerkprogramma? En om welke bepaalde zaken gaat het dan? Graag een toelichting hierover in het voorwoord.
 
Derde alinea, eerste zin
Ter wille van de transparantie voor iedereen in onze gemeente, wordt voorgesteld om in een bijlage het bestaande beleid (op hoofdlijnen) te benoemen en toe te voegen aan het bestuursakkoord.
 
Vierde alinea
Wat is de grondslag van de redenering in deze alinea? Dat de VVD, Lokaal Halderberge en de WOS hebben gewonnen bij de laatste gemeenteraadverkiezing of …? Hierbij merken we op dat D66 Halderberge als enige oppositiepartij een zetel winst heeft geboekt bij de laatste gemeenteraadsverkiezing.
 
De redenering in deze alinea staat naar onze mening haaks op de toezegging van de grootste drie politieke partijen om een bestuursakkoord op te stellen waar rekening wordt gehouden met de belangrijkste speerpunten van de overige drie politieke partijen. Graag toelichting.
 
Vijfde alinea
Wordt in deze alinea bedoeld dat er naast ruimte ook middelen beschikbaar zijn voor de gemeenteraad om zelf met voorstellen te komen? Zo ja, dan stellen we voor dit ook zo te benoemen.
 
·         Woningbouw
Voorgesteld wordt toe te voegen om onderzoek te doen of het aantal van de bestaande sociale huurwoningen, toekomstbestendig is.
 
Graag het bedrag toevoegen voor de verhoging van de starterslening.
 
·         Verkeersveiligheid
Voorgesteld wordt:
–          de continuring van de adviescommissie basisnet spoor op te nemen in het bestuursakkoord;
–          de aanpak van het vervoer van gevaarlijke stoffen terug te dringen en op te nemen in het bestuursakkoord.
 
Graag toelichten (tweede aandachtsstreepje, verdere afspraken):
–          voor wie is de ‘tolheffing’ bedoeld?: alleen vrachtwagens of..?
–          wat wordt bedoeld met ‘zelf investeren in extra handhaving’: camera’s? boa’s? of…?
 
·         Burger- en overheidsparticipatie
Wat wordt met aanbod van scholen bedoeld: bo of vo of vakopleidingen? Of breed aanbod? Graag benoemen wat er wordt bedoeld.
 
Voorgesteld wordt de leeftijd(sgrens) van de jongeren toe te voegen die zitting nemen in de Stichting Adviesraad Sociaal Domein. Mocht dit nog niet bekend zijn, dan aangeven dat dit nog nader wordt bepaald.
 
Voorgesteld wordt ook voor bestuurlijke vernieuwing een adviesraad in te stellen met onder andere externe leden waaronder inwoners en in het bijzonder jongeren.
 
·         Duurzaamheid, energie & klimaat
Voorgesteld wordt onderzoek te doen naar mogelijkheden om een versnelling aan te brengen in het halen van de landelijke doelstellingen over het Klimaatakkoord.
 
Voorgesteld wordt te omschrijven wat bedoeld wordt met ‘menselijke maat’ (vierde en laatste aandachtstreepje, verdere afspraken).
 
·         Groene en schone leefomgeving
Voorgesteld wordt de ambitie voor groene plekken met bomen en planten in de wijken, smart te formuleren en op te nemen in het bestuursakkoord.
 
·         Veiligheid en handhaving
Voorgesteld wordt bij de verdere afspraken over (flexibel) cameratoezicht toe te voegen: alleen op die plekken waar het gewenst is en er geen alternatieven zijn.
 
·         Dienstverlening
Tweede verdere afspraak: geldt dit ook voor bv. Wmo in verband met een huidige te lange wachttijd? Zo ja, dan toevoegen.
 
·         Overige afspraken
Voorgesteld wordt te omschrijven wat bedoeld wordt met gebruikelijke P&C-rapportages, want niet iedereen weet wat hiermee wordt bedoeld (vijfde aandachtsstreepje).
 
·         Financiën en ambtelijke capaciteit
Voorgesteld wordt toe te lichten wat bedoeld wordt om de ambtelijke capaciteit op orde te hebben: meer ambtenaren, minder ambtenaren, flexibele schil of…?
 
Tot slot geeft D66 Halderberge aan dat wij gedurende de komende bestuursperiode van plan zijn om aanvullende voorstellen te doen in samenwerking met alle politieke partijen.
 
Wij zijn altijd bereid om een toelichting te geven over onze inbreng voor het concept-bestuursakkoord 2022-2026.
 
Groet!
 
Fractie van D66 Halderberge,
Ghasem Nosrati en Frits Harteveld