Nieuwsbrief 2 oktober

Op 9 oktober is er weer een steunfractie van 19:30 tot 21:00 in Het Kompas in Hoeven. Dit ter voorbereiding van de commissievergadering op 11 oktober. Op de agenda staan onder andere de volgende ondewerpen: burgerinitiatiefvoorstel ‘dubbelbestemming voor villapark Panjevaart’, verwervering gronden villapark Panjevaart, krediet voor aanvullende werkzaamheden woonwijk Oud Gastel Noord en de bestemmingsplannen ‘De Potterstraat Oud Gastel’ en ‘Dorpshuis de Steiger Stampersgat’.
 
Hieronder vind je een kort verslag van wat er besproken is op de steunfractie van 11 september en is er een overzicht per vergadering. Daarna staat een overzicht van de gemeenteraad en andere onderwerpen.
 
Vergadering Commissie Beheer en Ontwikkeling 13-09-2023  (luister de commissie vergadering terug)
  Bestemmingsplan Bovenstraat 70 Hoeven.
–        Geen specifieke opmerkingen, het is positief dat er woningen gebouwd worden
Gemeentelijk Water Programma 2024-2027 & Hemelwaterverordening gemeente Halderberge.
–        Goed dat er verdere stappen worden gezet naar een klimaatrobuuste leefomgeving in 2050 als onderdeel van de klimaatadaptiestrategie. Over de financiële consequenties bereiden we een aantal vragen voor.
Rondvraag/nabranders tijdens steunfractie:
–        Zorgen over het zebrapad naar het Jan Gielen plein: is dit vooruitlopend op het dichtmaken van de autodoorgan? Reactie wethouder – dit hangt allemaal nog af van het verkeersplan wat opgesteld wordt, en het zebrapad ligt daar op verzoek van de omwonende (incl horeca).
–        De net aangeplante bomen tussen Oudenbosch en Hoeven lijken het niet te redden, en wat is er gebeurd met de boom op het Jan Gielen plein in Oudenbosch – deze zou verplaatst worden. Reactie wethouder – heel ergelijk en bekend dat de bomen het niet redden, het heeft alle aandacht, en dit wordt laat in het najaar opgepakt.
–        Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente (en dus voor haar inwoners) van vertragingen door vleermuizen bij bouwtrajecten.(hier maken we een schriftelijke vraag van)
–        Lantaarnpaal die niet gerepareerd wordt. Hier zijn meerdere vragen over gesteld en trage afhandeling heeft met vertraging in aanleveren goederen te maken.
 
Vergadering Commissie Samenleving, Middelen en Veiligheid 14-09-2023 (luister de commissie vergadering terug)
 Najaarsnota 2023
–        We hebben een aantal specifieke vragen voorbereid, maar onze focus zal liggen op de algemene beschouwing volgende maand.
Eerste begrotingswijziging 2023 Belastingsamenwerking West-Brabant
–        Deze voorgestelde reactie naar de Belastingsamenwerking over de hogere kosten is het resultaat van (en in lijn met) eerdere besprekingen in de raad. We blijven bezorgd over de hoge kosten door het aantal WOZ bezwaarschriften via commerciële bureaus, en kijken uit naar verbeterde communicatie naar de burgers over de mogelijkheden om zelf contact op te nemen met de gemeente over de WOZ waarderingen.
Rondvraag/nabranders:
–        Stand van zaken van onderzoek bij tennis/padel in Oudenbosch en tennis/padel in Hoeven over de gevolgen van de overlast van padel voor de omliggende woningen en volgen van juiste inspraak procedures. Uitkomst; we gaan eerst onderzoeken welke informatie en onderzoeken al voorhanden zijn in samenwerking met andere fracties.
 
Gemeenteraadsvergadering 28-09-2023 (luister de raadsvergadering terug)
Benoeming en beëdiging raadslid Mark Buijs
–        Doordat Ghasem Nosrati heeft aangegeven tijdelijk te stoppen als raadslid omdat hij voor de tweede keer vader wordt en meer tijd met zijn familie wil doorbrengen is Mark Buijs benoemd en beëdigd als raadslid namens D66 Halderberge.
Burgerinitiatiefvoorstel ‘dubbelbestemming voor villapark Panjevaart
–        Wij hebben, net als de rest van de gemeenteraad, ingestemd om het burgerinitiatief tijdens een volgende commissievergadering inhoudelijk te gaan bespreken, want dit burgerinitiatief voldoet aan alle geldigheidsvereisten.
Najaarsnota 2023
–        Tijdens de commissievergadering hadden we al aangegeven akkoord te zijn met deze najaarsnota. Ook de overige partijen in de raad hebben ingestemd met deze nota.
Eerste begrotingswijziging 2023 Belastingsamenwerking West-Brabant
–        We hebben gezamenlijk als gemeenteraad een amendement ingediend, waarin we het college oproepen om de Belastingsamenwerking te vragen welke acties worden ondernomen om bezwaarschriften te voorkomen, door actief met onze inwoners en bedrijven vooraf te communiceren, om zonder tussenkomst van een no cure no pay bedrijf een eventueel bezwaarschrift in te dienen.
Motie steun aan Marokko
–        De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een oproep gedaan aan alle gemeenteraden en colleges in ons land om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het CDA heeft het initiatief genomen om in dit kader een motie op te stellen, die wordt voorgesteld door de VNG, waarbij we als gemeente een bedrag van een euro per inwoner overmaken aan het VNG-hulpfonds. Wij hebben deze motie van harte gesteund, net als de overige fracties in onze gemeenteraad. Onze fractie is ook geschrokken van de verwoestende aardbeving in Marokko op 8 september jl. met de vele, vele slachtoffers. Totaal onverwachts zijn de levens van heel veel mensen, gezinnen en kinderen verwoest. Een humanitaire ramp. Wij leven als raad mee met onze inwoners, die van Marokkaanse afkomst zijn met familie, vrienden en bekenden in dit rampgebied. Wel hebben we een oproep gedaan, net als de fracties van WOS, VVD en PvdA/GroenLinks, om als raad een keer met elkaar van gedachten te wisselen hoe we omgaan met steun aan soortgelijke rampen. We hebben aangegeven dat er ook wat voor valt te zeggen om de slachtoffers als gevolg van de overstromingen in Libië te steunen en nom geen geld over te maken aan het VNG-hulpfonds, maar bijvoorbeeld aan het Rode Kruis. Afgesproken is dat we als raad hierover binnenkort gaan praten en kaders gaan vaststellen hoe we in de toekomst omgaan met steun aan soortgelijke rampen.
 
Afvalbeleidsplan (5 oktober)
–        Inwoners is gevraagd om een enquête in te vullen over de afvalinzameling.
 
Visie op cultuur (15 november)
–        Om de visie op cultuur verder vorm te geven is een enquête uitgezet. Goed als D66’ers hun mening geven.
 
Algemene beschouwingen gemeente Halderberge (25 oktober en 9 november)
–        Vooraankondiging, aangezien dit veel voorbereidingstijd zal kosten om de voortgang van onze speerpunten te controleren.
 
Tweede Kamer Verkiezingen:
Hier zijneen aantal data om in de gaten te houden. Het zou fijn zijn wanneer we elkaar in de Whatsapp* groep laten weten als we ergens naar toe gaan.
–      vr 22 september is het concept verkiezingsprogramma Landelijk D66 gepresenteerd.
–      Tot en met 2 oktober kunnen leden amendementen indienen op het verkiezingsprogramma.
–      za 30 september 2023, 10:00-12:00, Algemene Regio Vergadering D66 Brabant, Belcumhuis, Breda.
–      za 21 oktober 2023, D66 Congres, Omnisport Apeldoorn.
–      wo 22 november 2023, Tweede Kamer Verkiezingen – Uitslagen
Een overzicht van alle landelijke D66 activiteiten is te vinden op Evenementen – D66
 
Anders:
Gabriël informeerde ons dat hij vanuit de VAG zal deelnemen aan de “participatiesessie toekomstbeeld spoorgoederenvervoer” op 14 september in Utrecht, waarbij naast vervoerders en overheden nu ook inwoners gehoord worden.
 
Volgende steunfracties:
De volgende steunfracties staan gepland op 9 oktober en 27 november van 19:30 tot 21:00 in het Kompas in Hoeven. Iedereen is hier van harte welkom om te praten met de fractie (ook niet-leden). Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel je inbreng met ons willen delen, dan kun je altijd contact opnemen, zowel telefonisch als per email.

Halderberge, 2 oktober 2023, 
 
fractie D66 Halderberge, 
 
Frits Harteveld, Mark Buijs en Geertien Stuit