Mobiliteit

Groningen fietst door!

D66 heeft de fiets op 1 gezet en daar willen we mee doorgaan door het fietsen nog meer te stimuleren. We willen niet alleen dat mensen meer gaan fietsen binnen de gemeente, maar ook erbuiten en streven daarom naar een forse stijging van het fietsgebruik voor woon-werkritten. Binnen vijftien kilometer rondom onze gemeente is nog veel te bereiken qua fietsverkeersbewegingen van en naar Bedum, Hoogezand, Leek, Eelde en Zuidhorn. Zo willen we de snelfietspaden naar de omliggende dorpen verder uitbreiden en verbeteren.

Binnen de stad en de dorpen willen we meer groene golven en vaker voorrang voor fietsers realiseren. Verder willen we meer fietstunnels en fietsstraten laten aanleggen, waar de auto te gast is. Door het toenemende aantal e-bikes staat de veiligheid op de fietspaden echter onder druk. De verschillen in snelheid zijn te groot. Daarom vinden wij dat de huidige fietspaden moeten worden verbreed. Binnen de bebouwde kom en op smalle fietsstraten willen wij de snelheid van e-bikes beperken. Voor de verkeersveiligheid willen we alle scooters naar de rijbaan verplaatsen en voor de gezondheid willen we alleen nog elektrische scooters toestaan in de binnenstad.

Verbeter de bereikbaarheid per spoor

Voor de verdere ontwikkeling van Groningen, inclusief de enorme woningbouwopgave, zijn goede spoorverbindingen onmisbaar. Daarom staat D66 nog steeds achter de uitbreiding van het aantal treinen naar de Randstad, Leeuwarden en Bremen-Hamburg. Ook zijn we voor de aanleg van de Lelylijn, waarmee de reistijd tussen Groningen en de Randstad wordt teruggebracht tot maximaal anderhalf uur.

Verder willen we dat de Wunderlinie en de Nedersaksenlijn er eindelijk komen. Voor deze plannen zijn meer stations nodig: aan de Suikerzijde, zodat inwoners uit Hoogkerk en De Held hier ook van kunnen profiteren en op de drukbezochte Zernike Campus.

Zorg voor veilige verbindingen

Verkeersstromen bepalen in sterke mate de toegankelijkheid van wijken en dorpen voor zowel kinderen als senioren en mensen met een beperking. Wat voor de automobilist een verbinding is, ervaren veel anderen als een barrière. Hetzelfde speelt bij de scheepvaart. De vaarsnelweg het Van Starkenborgh is voor het rijk, is een barrière voor onze inwoners. D66 zet zich in voor een goede inpassing van de nieuwe Gerrit Krol en Paddepoelsterbrug.

Ook willen we blijven inzetten op autoluwe woonstraten en centra in onze wijken en dorpen. Verder is het van belang om te werken aan de verkeersveiligheid, vooral rondom scholen. Zo stimuleren we onze jongste inwoners vanaf dag één om op de fiets of lopend naar school te gaan. Dat is veiliger voor iedereen, ontlast de straten, is gezond, stimuleert bewegen en bevordert de luchtkwaliteit.

Voorkom files en opstoppingen

Wij hebben ook oog voor het belang dat veel van onze inwoners hechten aan hun auto. Ook zien we dat centrumfunctie van de stad veel autoverkeer aantrekt. We willen de toename van autoverkeer beperken door meer duurzaam vervoer in te zetten.

Ook willen we dat de gemeente maatregelen neemt om het autoverkeer te laten afvloeien naar de (nieuwe) ringweg. Sluipwegen via woonwijken en de binnenstad moeten we tegengaan. Door gerichte maatregelen te nemen, straten minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer en betere voorlichting willen we het sluipverkeer op termijn volledig weren uit de wijken en de binnenstad.

Los onveilige verkeerssituaties op

Als gevolg van de vele wegwerkzaamheden in de stad en de dorpen zijn verschillende onveilige verkeerssituaties ontstaan, die vaak te lang aanhouden. Zo is de situatie rondom de nieuwe tunnel aan de Helperbrink voor fietsers al meer dan een jaar zeer onveilig. In Paddepoel zorgt de fietsoversteekplaats aan de Eikenlaan ook voor gevaarlijke situaties. Hoewel de werkzaamheden van tijdelijke aard zijn, vinden we het onacceptabel dat er zoveel gevaarlijke verkeerssituaties in de stad voorkomen.

Wij willen dat de gemeente maatregelen neemt om voetgangers en fietsers te beschermen. Veiligheid en toegankelijkheid moeten wat ons betreft ook tijdens ingrijpende wegwerkzaamheden voorop blijven staan. Een mogelijke oplossing is de inzet van verkeersregelaars op de gevaarlijkste punten tijdens drukke momenten.

Houd de gemeente schoon en leefbaar

Dankzij allerlei maatregelen de afgelopen periode is de luchtkwaliteit van in de stad Groningen aanzienlijk verbeterd. Om de hoeveelheid fijnstof te reduceren willen we het totaal aantal verkeersbewegingen per auto nog verder terugbrengen. Zo realiseren we een fijne, leefbare stad voor iedereen en dragen we bij aan de doelstelling om de binnenstad in 2025 emissievrij te maken.

Wij geven prioriteit aan schoon vervoer die nóg vaker voorrang krijgt boven vervuilende vormen van vervoer. Denk aan elektrische scooters, het gemeentelijk wagenpark op waterstof of elektriciteit en samen met het OV-bureau het verduurzamen van bussen en treinen. Tegelijkertijd is het van belang om beter te meten wat deze inspanningen bijdragen aan onze lucht. Niet alleen met de twee meetpunten van het RIVM, maar ook locatie-specifiek. Tot slot willen we dat er een verbeterplan komt dat ook rekening houdt met (ultra)fijnstof.

Ga voor een autovrije binnenstad

De binnenstad is al autoluw, maar wij streven naar een autovrij centrum. We willen het straatparkeren weren, kades waar mogelijk autovrij maken en buurtstallingen en P+R-terreinen stimuleren. Verder is er een nieuwe fietsparkeergarage nodig in de binnenstad, bij voorkeur aan de westelijke kant.

We willen de binnenstad toegankelijk houden voor iedereen, dus er moeten slimme transportmogelijkheden komen voor mensen die niet in staat zijn om zelf de stad in te lopen of te fietsen. Verder willen wij de binnenstad gezond houden door vervuilende scooters te weren.

Zet in op groener parkeren

Samen met onze inwoners willen we het straatparkeren verder terugbrengen en het aantal laadpalen in de hele gemeente verhogen. Zo stimuleren we het delen van auto’s en het vergroenen van straten en pleinen. We willen inwoners hierbij betrekken door ze te vragen om zelf met slimme oplossingen te komen om hun eigen omgeving leefbaarder te maken.

We willen verder een experiment starten in straten waarbij parkeren alleen in de avond is toegestaan, zodat er overdag meer ruimte is voor spelen en ontmoeting. Ook willen we ondernemers de kans bieden om vrijgekomen parkeerplaatsen te gebruiken als terras. Per locatie bepalen we hoeveel parkeerplaatsen ontwikkelaars mogen bouwen, afhankelijk van de types woningen en de nabijheid van het openbaar vervoer. Parkeernormen kunnen we pas verlagen, als de infrastructuur voor fiets en OV goed op orde is.