Kunst en cultuur voor iedereen.

Waardeer de positieve effecten van kunst & cultuur 

Aangezien kunst & cultuur aan de basis staan van onze samenleving is het de taak van de gemeente culturele voorzieningen op orde houden. Deze voorzieningen dragen daarnaast bij aan beter onderwijs en hebben aantoonbaar positieve effecten op onze gezondheid van oud en jong.

Verder stimuleert een bloeiend cultureel klimaat mensen om actief mee te doen in de samenleving en draagt kunstparticipatie bij aan onze economie en een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners, bedrijfsleven en bezoekers. Laagdrempelige, goed bereikbare activiteiten en voorzieningen op wijk- en dorpsniveau zijn onmisbaar. 

Investeer in het culturele leven

D66 is al jarenlang aanjager, trekker en pleitbezorger van investeringen in de cultuursector. Wij willen dat het culturele aanbod zodanig divers is dat al onze inwoners, oud en jong, iets van hun gading kunnen vinden. De gemeente heeft vastgelegd hoe zij tot 2028 wil omgaan met het culturele leven. Cultuur voor iedereen houdt in dat de gemeente investeert in culturele voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.

Zo is Vrijdag aangewezen als steunpilaar voor de amateurkunst en investeert de gemeente in cultuureducatie op scholen en wijken. De nadruk van het cultuurbeleid ligt op het betrekken van jonge mensen bij het culturele leven en het stimuleren van jong talent en nieuwkomers.

Wij willen ook het aanstormend talent op de kunstacademie en het conservatorium beter ondersteunen, zodat ze de kans krijgen om zich na hun opleiding in Groningen te vestigen en we talent behouden voor onze gemeente. 

Trek samen op waar dat kan

Samenwerking binnen het domein van de kunst en cultuur creatiever leidt tot mooie initiatieven, zoals ‘We the North’: een succesvol vierjarig cultuurprogramma in Noord-Nederland. Als culturele instellingen vaker samenwerken, versterken ze elkaar en het imago van Groningen als cultuurgemeente. Wij zien ook veel in het verbinden van culturele initiatieven met het sociale domein en de sport, zoals spoken word-festivals, breakdance en urban graffiti.

Door voorwaarden te scheppen en kwalitatieve huisvesting ter beschikking te stellen, kan de gemeente deze vormen van samenwerking faciliteren en stimuleren. Verder zien wij veel in samenwerking van culturele instellingen om hun huisvesting en fysieke infrastructuur te verbeteren. Mooie voorbeelden zijn de plannen van diverse instellingen die zich in het Ebbingekwartier willen vestigen.

Bied een veelzijdig cultureel aanbod

Het culturele klimaat in de gemeente is veelzijdig en aantrekkelijk, maar sluit het aanbod wel voldoende aan bij de wensen van alle inwoners? Wij staan voor een veelzijdig cultureel leven dat aantrekkelijk is voor al onze inwoners: zowel voor mensen die theaters, musea en bioscoop bezoeken als voor fans van festivals, evenementen en concerten.

Voor ons staan diversiteit en ontmoeting centraal en we zijn daarom heel trots op het Groninger Forum, waar inwoners en bezoekers elkaar graag ontmoeten, met hun kinderen een doe-plein verkennen, naar de film gaan of rondstruinen in een van de mooiste bibliotheken van Nederland. Het is een prachtig voorbeeld van hoe openbare voorzieningen en stedelijke ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Wel blijft het nodig om te evalueren in hoeverre het Forum er is voor iedereen: zo vinden we dat er meer balans moet komen tussen het aantal studieplekken en andere activiteiten in het Forum.

Stimuleer creatieve broedplaatsen

Voor mensen met een creatief beroep is Groningen een aantrekkelijke gemeente om zich te vestigen. Voor al die kunstenaars, creatieve ondernemers en innovatieve bedrijven is behoefte aan voldoende creatieve broedplaatsen. Maar regel niet alles dicht: er moeten wel rafelranden overblijven in en rond de stad, zoals de Big Building vroeger was.

Plekken waar kleinschalige culturele activiteiten kunnen ontstaan en kunstenaars en creatieve ondernemers in alle vrijheid samen experimenteren, spannende dingen laten gebeuren en elkaar versterken. Wellicht kan de Niemeijerfabriek na de sluiting de komende jaren een dergelijke functie vervullen. Ook de Biotoop in Haren kan hier een nog grotere rol in gaan spelen. Overigens is het nomadische bestaan in rafelranden niet voor iedereen een uitkomst: er is ook grote behoefte aan creatieve broedplaatsen met een permanent karakter.

Werk samen aan kunst in wijken en dorpen

Beperk het kunst- en cultuuraanbod niet tot de binnenstad van Groningen. Kunst is van iedereen.  Zo willen wij kunst in de openbare ruimte in wijken en dorpen bevorderen. Geef ruim baan aan initiatieven van inwoners kunst en cultuur in hun eigen omgeving te creëren.

Bijvoorbeeld door bewoners van wijken, buurten en dorpen bijvoorbeeld samen met een kunstenaar nadenken over hoe openbare kunst hun eigen omgeving kan verrijken. Geef inwoners de mogelijkheid om in projectvorm met een of meer kunstenaars hiermee aan de slag te gaan en denk dan ook aan combinaties van sport, spel en kunst in de openbare ruimte.

Laat onze evenementen en festivals bloeien

Wij zijn trots op de diversiteit aan festivals en evenementen in onze gemeente, zoals Noorderzon en de internationale reputatie van Groningen als popstad. Wij willen daarom dat de gemeente onze poppodia en popfestivals nog beter op de kaart zet en ruimte maakt voor bijvoorbeeld dance- en foodfestivals. Ook willen we een impuls geven aan het aanbod van kleinschalige zalen en podia voor bands.

Verder zien we prachtige mogelijkheden voor nieuwe evenementen op andere culturele terreinen, zo mogelijk in combinatie met sport. Wij zijn ook voor meer kunst in de open ruimte, die goed toegankelijk zijn voor iedereen, zoals nu al gebeurt bij Der Aa-kerk. De gemeente is op basis van ideeën van de inwoners bezig met het maken van plannen voor het Stadspark. Wij steunen deze plannen en willen vooral evenementen mogelijk maken op de voormalige Drafbaan.

Maak van Groningen een bruisend centrum van letteren

Groningen is ook een literaire gemeente, met evenementen als Dichters in de Prinsentuin en initiatieven op muren te verrijken met de poëzie van lokale dichters. Groningen heeft alles in zich om net zo’n bruisende letterenstad te worden als Amsterdam.

Meer aandacht voor lezen en literatuur helpt bovendien om laaggeletterdheid, analfabetisme en ontlezing actief aan te pakken. Wij zien graag dat ook spontane, particuliere initiatieven in de wijken en dorpen op het gebied van lezen en schrijven de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Faciliteer daarom literaire broedplaatsen en geef ruim baan aan bibliotheken, boekhandels, schrijvers, dichters en uitgeverijen om eigen evenementen te organiseren. 

Geef ruim baan aan cultuureducatie op school

Het is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen dat ze kennismaken met muziek, kunst en cultuur. Daarom wil D66 dat alle kinderen uit de gemeente hiermee kennis maken, zeker als ze van huis uit hiervan weinig meekrijgen. Kinderen leren zo betekenis te geven aan de wereld om hen heen en ontdekken hun plek in de wereld. Het maakt ze creatiever, slimmer en het heeft positieve effecten op hun leerprestaties. De D66 heeft de afgelopen jaren met succes aandacht gevraagd voor cultuureducatie. Zo kunnen alle kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst en cultuur met de zogenaamde ‘cultuurhopper’. We willen dat de gemeente doorgaat met investeringen in cultuureducatie, zodat nog meer kinderen en jongeren hiervan kunnen profiteren. De Rijke Schooldag (zie ook het hoofdstuk over Onderwijs) kan hierbij een grote rol van betekenis spelen.

Koester en bescherm ons cultureel erfgoed

Na de gemeentelijke indeling ontstond er een unieke situatie op het gebied van immaterieel cultureel erfgoed doordat er in onze gemeente drie verschillende Nedersaksische streektalen worden gesproken: het Stads-Gronings, Het Hogelands en het Gorechts. D66 wil dat gemeentebestuur er bij de regering op aandringt dat de Nedersaksische streektaal de erkenning krijgt onder deel III van het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. In ’t veuren mot ’t gemaintebestuur regels opzetten woardeur projecten dij richt binnen op ’t beschaarmen en ’t beveurderen van d’aigen streektoal meuglek worden mokt, zo gaauw as ’t kloar is mit d’erkennen.