Kies voor gezondheid, welzijn en weerbaarheid

Laat alle kinderen gezond en veilig opgroeien

Ieder kind heeft het basisrecht om gezond, kansrijk en veilig op te groeien, in een omgeving waar ze gezien en gewaardeerd worden en niet worden geconfronteerd met vormen van geweld (fysiek of mentaal). Om hieraan bij te dragen willen we dat de gemeente de opvoedondersteuning voor alle nieuwe ouders verder uitbreidt. Ook willen we dat de huisartsen kunnen beschikken over vaste praktijkondersteuners voor kinderen en jongeren, zodat ouders en kinderen minder vaak doorverwezen hoeven te worden naar specialistische en duurdere vormen van jeugdzorg.

Verder willen we dat de gemeente actief bevordert dat kinderen en jongeren opgroeien in een rookvrije omgeving die uitnodigt tot gezond eten en bewegen. Wij hebben ons volop ingezet om zoveel mogelijk openbare plekken in de gemeente rookvrij te maken en daarmee gaan we op volle kracht door.

Zo willen we het aantal verkooppunten van tabak verminderen, de voorlichting op scholen intensiveren en verbeteren en investeren in bewezen effectieve vormen van ondersteuning om duurzaam te stoppen met roken. Tot slot willen we kinderen en jongeren een grotere stem geven als het gaat om de manier waarop ze opgroeien. 

Creëer gelijke kansen op een goede gezondheid

Dat de levensverwachting in bepaalde wijken en dorpen lager ligt dan elders is voor ons onacceptabel: het verschil in levensjaren kan wel tot zeven jaar oplopen tussen Haren en Selwerd. En het aantal gezonde levensjaren tussen de wijken is nog veel groter. Dit mogen we niet accepteren: al onze inwoners hebben recht op gelijk kansen op een goede gezondheid. De gemeente moet wat ons betreft dit grote onrecht nog steviger aanpakken dan voorheen, met name door een gecombineerde aanpak van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs. 

Ook is er in sommige wijken en dorpen, zoals Ten Boer, sprake van langdurige stress als gevolg van de zich almaar voortslepende aardbevingsproblematiek, waar mensen letterlijk ziek van worden. Wij zijn ons er bewust van dat de gemeente niet alle problemen kan oplossen in dit dossier, maar zien graag dat er nog meer wordt gedaan om de inwoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld door tijdens wijkvernieuwingsprojecten in te zetten op een beweegvriendelijke omgeving en meer ruimte voor laagdrempelige ontmoetingen in de openbare ruimte. 

Kies voor eigen regie voor zorg

Zorgverleners komen vaak in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Daarom willen we dat mensen zelf keuzes kunnen maken en de regie behouden over hun eigen gezondheid en zorg. Wij willen dat er meer ruimte komt voor eigen initiatief in de zorg en voor nauwe samenwerking tussen formele en informele zorg.

Laat inwoners zien wat anderen al doen op het gebied van zorg en ondersteuning, zodat ze goede voorbeelden kunnen volgen of dit zelf nog beter of anders kunnen doen. D66 wil doorgaan met het ophalen of versterken van deze innovatieve ideeën. Wij zijn voorstander van publieke gezondheidszorg, maar dan wel met keuzevrijheid voor onze inwoners. 

Bevorder gezond ouder worden

Inwoners op leeftijd willen vaak graag in hun eigen wijk of dorp blijven wonen. Daarvoor is niet alleen een fijnmazig netwerk van thuiszorg nodig, maar moeten mensen ook de kans krijgen om een actief, sociaal en gezond leven te leiden. D66 wil dat de gemeente meer werk maakt van de bouw van kleinschalige, levensloopbestendig woonoplossingen en meergeneratiewoningen. Daarnaast zien wij graag gelegenheid voor woonstudenten in verzorgingstehuizen.

Door ruimte te bieden voor laagdrempelige ontmoetingen van mensen van verschillende generaties kunnen we vereenzaming tegengaan en een actief, sociaal leven bevorderen en tevens een oplossing bieden voor de te krappe kamermarkt. In een inclusieve gemeente is er ook ruimte voor ouderen met (beginnende) dementie. Wij willen dat Groningen ernaar streeft om een dementievriendelijke gemeente te worden.

Zet daarvoor in op goede zorg en ondersteuning aan dementerenden en hun mantelzorgers, wees alert op signalen uit de directe omgeving van deze groep en faciliteer gerichte steun aan dementerenden. Ook willen we dat de gemeente logeerzorg mogelijk maakt als tussenstap tussen thuis en woonzorgcentrum om op die manier de mantelzorgers van ouderen tijdelijk te ontzien.   

Ontlast en activeer mantelzorgers 

Zonder de tomeloze en belangeloze inzet van vele mantelzorgers zouden veel zieke en oudere inwoners van de gemeente volledig afhankelijk zijn van professionele zorg. Zorg die lang niet altijd gemakkelijk te verkrijgen is en ook nog eens erg kostbaar is. D66 vindt dat de gemeente meer kan doen om deze groep te ondersteunen. Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven aan werkgevers als mantelzorgvriendelijke organisatie.

Verder is het nodig dat de gemeente meer en structureel budget vrijmaakt voor de lokale mantelzorgondersteuning. We moeten op tijd ingrijpen als mantelzorgers overbelast dreigen te laken, bijvoorbeeld door respijtzorg in te zetten, waarbij de zorg tijdelijk aan professionals wordt overgedragen.

Hiervoor ligt een taak voor de gemeente, zorgprofessionals en mantelzorgpunten gezamenlijk. Toch dreigen mantelzorgers met een migratieachtergrond soms te veel uit beeld te blijven bij de gemeente. Het is essentieel om ook deze groepen actief te betrekken in het beleid rondom mantelzorg en rekening te houden met hun culturele achtergrond. 

Geef hulp als het nodig is

Iedereen kan op een gegeven moment hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege opvoedproblemen, psychische problematiek of chronische ziekte. D66 vindt het essentieel dat al onze inwoners hulp kunnen krijgen als dat nodig is. 

Zo willen we meer aandacht voor suïcidepreventie. Verder is het essentieel om tijdig problemen te signaleren zodat we kunnen voorkomen dat mensen dakloos worden. Wij vinden dat niemand op straat hoeft te slapen. De daklozenopvang zou dan ook alleen een noodoplossing moeten zijn. Opvang is nodig om mensen snel te kunnen helpen en tot rust te laten komen, zodat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en zelf de regie over hun leven kunnen oppakken.

Dit geldt ook voor ongedocumenteerden die niet terug kunnen naar het land van herkomst. 

Geef de WIJ-teams ruim baan

De WIJ-teams zijn ooit in het leven geroepen om samen met de inwoners van een buurt of wijk aan de slag te gaan met onderwerpen die in die wijk leven. Inwoners met collectieve ideeën voor hun eigen omgeving zouden wat ons betreft vaker dan nu een beroep moeten kunnen doen op hun WIJ-team als voordeur van de gemeente om zo de krachten te bundelen en ondersteuning te krijgen.

De afgelopen tijd hebben deze teams zich vooral ontwikkeld tot toegang voor inwoners die bij hulpvragen er zelf niet uitkomen en voor het aanbod van gerichte ondersteuning. Ook helpen deze teams inwoners om buurtinitiatieven verder te helpen. Inwoners moeten ervan uit kunnen gaan dat ze in alle openheid hun verhaal kunnen delen en dat hun privégegevens in goede handen zijn bij de WIJ-teams.

Wat ons betreft zouden de WIJ-teams meer aandacht moeten besteden aan mogelijke psychische gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Verder is het van belang om de huidige wachtlijsten met spoed te beperken.

Ondersteun GGD’en

De belangrijke rol van de GGD’en op het gebied van infectiepreventie, waaronder het bron- en contactonderzoek, is onmisbaar en verdient meer prioriteit. Zij zijn ook van groot belang bij het uitvoeren van gerichte en lokale preventieprogramma’s. D66 pleit voor een steviger positie op het gebied van gezondheidsbevordering.

GGD’en hebben een bestaand netwerk, kennen de regio, de wijken, buurten en de populatie en hebben al veel expertise aan boord. Wij willen dat de gemeente de GGD’en ondersteunt om te kunnen fungeren als kenniscentra in de wijken van waaruit de duurzame preventieprogramma’s worden uitgevoerd. Ook is het nodig om een data-infrastructuur voor preventie op te tuigen.