Schep kansen voor iedereen

Schep kansen voor iedereen

Wij vinden dat het mag niet uitmaken waar je wieg stond. Alle kinderen krijgen van ons de kans om het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen qua kennis en vaardigheden, maar ook wat betreft de mogelijkheden om te sporten, muziek te maken en cultuur te beleven. Toch is er ook in Groningen sprake van verschillende uitgangsposities voor kinderen. Ouders die je voorlezen voor het slapen gaan, die je stimuleren om te sporten, je helpen bij het huiswerk, met je naar het theater gaan of je laten kennismaken met andere culturen tijdens buitenlandse vakanties: dat is lang niet voor alle kinderen weggelegd. Ook in onze gemeente groeien kinderen op in armoede en hebben ouders moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Extra uitgaven aan leesboeken, sportkleding of uitjes zitten er voor die gezinnen echt niet in. Laat staan een device voor elk schoolgaand kind of dure huiswerkbegeleiding als het even niet gaat op de middelbare school. Wij zetten daarom in op betere kansen voor alle leerlingen. Het is belangrijk om zodanig kwalitatief onderwijs te bieden dat leerlingen goed kunnen doorstromen, niet uitvallen en van school gaan met een startkwalificatie.

Wij vinden het van belang dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben op school. Gratis huiswerkbegeleiding op school moet voor alle leerlingen beschikbaar zijn, evenals devices om online lessen te kunnen volgen. Dit zijn basisvoorwaarden van het onderwijs en het mag niet zo zijn dat leerlingen vanwege hun achtergrond hiervan geen gebruik kunnen maken. 

Realiseer een Rijke Schooldag voor alle kinderen

Kinderen gaan steeds minder vaak samen naar school, waardoor de segregatie toeneemt. Dat is ook in Groningen het geval. Ook krijgen kinderen met een migratieachtergrond of met lager opgeleide ouders nogal eens een lager schooladvies in groep 8 dan de citoscore. Juist deze ouders maken minder vaak gebruik van de mogelijkheid om hun kind in dat geval toch te laten instromen op een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. Een en ander gebeurt niet altijd bedoeld, maar het komt wel structureel voor. Deze ongewenste ontwikkeling vergroot de tweedeling in de samenleving en benadeelt deze kinderen. 

Om verschillen tussen kinderen als gevolg van achtergrond en inkomen te bestrijden, willen wij dat kinderen op jonge leeftijd al naar school kunnen gaan, bij voorkeur al vanaf zes maanden. Daarom hebben wij landelijk niveau de Rijke Schooldag geïntroduceerd: verschillende scholen in Groningen hebben dit concept al ingevoerd. De Rijke Schooldag ligt in het verlengde van de oude Vensterschool en biedt kinderen een dagvullend programma aan, inclusief een gezonde, warme lunch en culturele en sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding na schooltijd.

Dit concept is zowel een uitkomst voor kinderen uit kansarme gezinnen als voor werkende ouders. D66 wil de Rijke Schooldag op alle scholen invoeren, te beginnen waar dit het meest noodzakelijk is. Zo geven we kinderen en ouders de kans om kennis te maken met muziek, kunst en cultuur en willen we de ongelijkheid helpen verkleinen.

Besteed meer aandacht voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden

Wat betreft de inhoud van het onderwijs heeft de gemeente geen zeggenschap over de scholen. Toch willen wij graag benadrukken dat we het belangrijk vinden dat kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen. Dit geldt zowel voor de basisschool als het voortgezet onderwijs. Het niveau van de Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Wij willen daar iets aan doen door de openbare bibliotheken actief te ondersteunen en stimuleren om een cruciale rol te blijven spelen bij taalontwikkeling, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.

Ga naar school op de fiets of lopend

De stimulans om meer te bewegen past ook in onze visie op het onderwijs. Zo willen wij kinderen en ouder stimuleren om lopend of op de fiets naar de basisschool te gaan. We willen hiermee ook bereiken dat ouders sneller kiezen voor een school in hun eigen wijk. Zo gaan we de trend van de segregatie ook tegen.

We willen ouders hier niet toe verplichten, maar verleiden om te kiezen voor de school in hun eigen buurt. Dat is goed voor de gezondheid, omdat het niet nodig is om de auto te pakken, maar vooral voor de ontwikkeling van kinderen in een multiculturele samenleving. Over onze visie om veilig naar school te lopen en te fietsen kunt u meer lezen in het hoofdstuk Mobiliteit. 

Zet in op ondernemerschap en praktijkonderwijs

Groningen heeft een uitstekende reputatie op het gebied van kennis, innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor startups, kennisintensieve bedrijven en organisaties. D66 wil deze kracht verder versterken, samen met de onderwijspartners, het bedrijfsleven en publieke organisaties.

Wij willen inzetten op het bevorderen van ondernemerschap in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo en we willen samen met mbo-instellingen het praktijkonderwijs versterken. Alleen zo kunnen samen de grote transities op het gebied van energie, duurzaamheid en digitalisering het hoofd bieden.

Houd meer rekening met internationale studenten

De afname van het aantal Nederlandse studenten uit de regio af als gevolg van demografische krimp is de komende jaren van grote invloed op onze hoger onderwijsinstellingen. De instellingen kunnen deze krimp deels opvangen door meer internationale studenten te werven. Zo blijven de werkgelegenheid, de internationale dynamiek en de innovatieve vernieuwingen die deze instellingen ons bieden voor de gemeente behouden.

De gemeente moet hiervoor de juiste randvoorwaarden bieden, te beginnen met de realisatie van voldoende, betaalbare woningen voor studenten en starters. Zo pleiten wij al jaren voor nieuwbouw voor studenten in Zernike. Daarnaast verwachten we dat de instellingen veel meer doen om studenten (Nederlandse en internationale studenten) op tijd voor te lichten over de krappe kamermarkt in Groningen. Ook moet in een vroeger stadium duidelijk zijn hoeveel studenten er naar Groningen komen, zodat gemeente en instellingen tijdig noodvoorzieningen kunnen treffen. Verder vinden wij dat de werving van internationale studenten meer in balans moet worden gebracht met de beschikbare huisvesting.