Groningen is financieel gezond

Een stevig financieel fundament

Al in de vorige periode is de reserve van de gemeente op ons aandringen teruggebracht naar een veilig niveau en dat is nog steeds het geval. D66 vindt het essentieel om dit stevige financiële fundament goed te onderhouden, zodat toekomstige generaties niet de wrange vruchten plukken van ons gedrag.

Daarom kijkt D66 altijd goed naar wat de gemeente zelf moet doen en op welk moment private partijen mee laten investeren. Besparen op ambtelijke uitgaven is niet nodig. Wel willen we dat de gemeente consequent oog blijft houden voor mogelijkheden om efficiënter te werken.

Zet gemeenschapsgeld effectiever in

De experimenten die de gemeente op aandringen van D66 heeft uitgevoerd met nieuwe werkwijzen hebben waardevolle inzichten opgeleverd. D66 wil dat de gemeente de komende jaren meer investeert in het vergroten van de effectiviteit van gemeentelijk beleid.

Wisselende inkomsten en kosten beter opvangen

De afgelopen jaren is de gemeente afhankelijker geworden van wisselende bijdragen van het Rijk. Dit leidt tot onnodige zekerheid bij inwoners en instellingen die afhankelijk zijn van de gemeente. Wij vinden dat een ongewenste situatie en daarom zet D66 zich al meerdere raadsperiodes succesvol in voor stabiele gemeentefinanciën.

Omdat we nog langer te maken hebben met de gevolgen van corona, is het van groot belang dat de gemeente ervoor zorgt dat de financiële buffers voldoende hoog blijven om onverwachte klappen te kunnen opvangen. De coronapandemie heeft ons geleerd hoe snel de wereld kan veranderen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daarom willen we blijven inzetten op effectief financieel meerjarenbeleid

Redelijke belastingtarieven voor inwoners en ondernemers

De afgelopen periode heeft de gemeente, mede als gevolg van tekortschietende middelen vanuit de rijksoverheid voor met name de zorgtaken, de onroerendezaakbelasting in balans gebracht met de stijgende woningwaarde. D66 wil dat bij toekomstige financiële tegenvallers eerst gekeken wordt naar de uitgaven en dat er bij structurele meevallers wordt gekeken naar lastenverlichting.

Meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld

Dankzij D66 is transparanter geworden waar gemeenschapsgeld naartoe gaat. Zo kunnen inwoners tegenwoordig het volledige subsidieregister van de gemeente online raadplegen en hebben alle wijken eigen wijkbudgetten gekregen om zelf uit te geven. Inwoners lopen er nog wél tegenaan, dat zij geen helder overzicht hebben van gemeente-uitgaven in hun wijk. D66 wil dit transparant maken.

Dit stelt buurtbewoners in staat om veel meer samen te bepalen of er een nieuwe speeltuin komt, wie het groen onderhoudt en hoe overlast wordt aangepakt. De begroting van de toekomst wordt wat D66 betreft niet gemaakt door ambtenaren op het stadhuis, maar samen met en door inwoners. Wij willen ’the right to challenge’ uitbreiden.