Een inclusieve en diverse gemeente.

Sluit niemand uit

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid is het ten eerste van belang om van tevoren uit te zoeken of de plannen voor iedereen werken. Ga niet automatisch uit van specifieke groepen, maar stel wel altijd de vraag: sluiten we niemand uit? Als dan blijkt dat bepaalde groepen buiten de boot dreigen te vallen, spits het beleid dan toe op die specifieke groepen, zodat iedereen mee kan doen. Blijf niet hangen in algemeenheden, maar maak concrete, praktische plannen die uitvoerbaar zijn en voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Kijk bijvoorbeeld naar de fysieke en digitale toegankelijkheid van nieuwe plannen. Raadpleeg hiervoor ervaringsdeskundigen voor de concrete aanscherping van plannen. Zo is het bij bouwprojecten essentieel om altijd eerst te toetsen of de ruimte toegankelijk is voor iedereen: dus ook voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn of zich verplaatsen in een rolstoel of een scootmobiel, slechtzienden en blinden. 

Werk aan een inclusieve arbeidsmarkt

Meedoen aan de samenleving hangt samen met een inclusieve arbeidsmarkt. Voor grote groepen werkzoekenden is het nog altijd lastig om een duurzame baan te vinden. Vele mensen blijven onnodig lang hangen in flexwerk en tijdelijke contracten of zijn afhankelijk van schijnconstructies. Hoewel er veranderingen aankomen vanuit de landelijke overheid wat betreft flexibel en tijdelijk werk, zijn werkenden met een flexibel of tijdelijk contract niet meteen uit de problemen.

Daarom vinden we dat de gemeente oog moet blijven houden voor mensen die nog geen duurzame plek op de arbeidsmarkt hebben gevonden. Er zijn ook mensen die behoefte hebben aan een beschutte werkplek en niet in staat zijn om een plek vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ook die mensen horen erbij en daarom vindt D66 dat die beschutte werkplaatsen moeten blijven bestaan.

Ga aan de slag met werkgevers en ondernemers

In een inclusieve arbeidsmarkt krijgen alle mensen de kans krijgen om passend werk te vinden en zich te ontwikkelen. In Groningen hebben we een aantal werkgevers die zich al sterk maken voor dit doel en is de afgelopen jaren het 1000-banenplan uitgevoerd. Maar dat is niet genoeg. Om werkelijk inclusief te zijn moet er meer gebeuren op de arbeidsmarkt, maar ook binnen de gemeente.

Hiertoe hebben gemeente en werkgevers inmiddels de Charter Diversiteit ondertekend. Zorg er samen met de werkgevers en ondernemers in de hele regio voor dat de Groninger arbeidsmarkt inclusief wordt, zodat ook deze inwoners werk vinden, niet tijdelijk of semi-vrijwillig, maar echt. Stimuleer werkzoekenden om zich verder te ontwikkelen en faciliteer de toegang tot passende opleidingen. Haal drempels weg als mensen vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen of een opleiding willen doen. Geef de arbeidsmarkt de ruimte om te groeien en geef mensen de kans om de weg naar de toekomst te vinden zonder bureaucratische regels op te werpen.

Zet in op leven lang leren

Voor een inclusieve arbeidsmarkt is het onderwijs onmisbaar: een leven lang leren zorgt ervoor dat inwoners zich blijven ontwikkelen. Tijdig om en bijscholen kan nodig zijn om toekomstige kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt te voorkomen. Ervaringen leren ons dat volgen van training, cursus of opleiding leiden tot persoonlijke verrijking, versterking van het zelfbewustzijn en grotere participatie.

Wij roepen de gemeente om samen met het onderwijs en het bedrijfsleven leven lang leren te stimuleren en faciliteren. Analfabetisme, laaggeletterdheid en digibetisme zetten mensen op een enorme achterstand. Die achterstanden moeten we wegnemen door mensen laagdrempelige hulp te bieden in hun eigen buurt, wijk of dorp.

Geef bibliotheken, buurt- en dorpsverenigingen en vrijwilligers de kans om mensen hierbij te ondersteunen. Ook werkgevers willen we ondersteuning om analfabetisme, laaggeletterdheid en digibetisme bespreekbaar te maken en te verminderen met doelgericht advies en trajecten. Maak hiervoor structureel budget vrij, zodat hiervoor bevoegde docenten kunnen worden ingezet en betaald.

Stimuleer ondernemers om inclusief te handelen

Op een inclusieve arbeidsmarkt kunnen ondernemers en werkgevers het verschil maken door mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en in hun bedrijf kansen te bieden. We verwachten dat de gemeente, als een van de grote werkgevers in Groningen, het goede voorbeeld geeft via het eigen personeelsbeleid en door bij inkoop van goederen en diensten eisen te stellen wat betreft de sociale doelstellingen van leveranciers en dienstverleners.

Groningen telt een verschillende wijkbedrijven, sociale coöperaties en sociale ondernemingen die zich al jaren inzetten voor mensen die lastig werk kunnen vinden. D66 wil dat de gemeente deze wegbereiders blijft stimuleren en faciliteren

Verwelkom nieuwkomers

Een inclusieve samenleving verwelkomt nieuwkomers met open armen en helpt hen om een nieuwe toekomst op te bouwen. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met de nieuwkomers doorgaat met de ondersteuning op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal en het vinden van vrijwilligerswerk, scholing en werk

Neem belemmeringen weg

In een inclusieve en diverse samenleving nemen we drempels weg die het mensen lastig maken om mee te doen.  Nog altijd is het voor jongeren met een migratieachtergrond lastig om aan een stageplaats te komen. Dat vinden wij een onacceptabele situatie, waarover we het gesprek aan willen gaan met scholen en werkgevers. De gemeente heeft wat ons betreft een voorbeeldfunctie als werkgever en stagebedrijf. 

Verder willen we dat de gemeente meer doet aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen door kinderopvang gratis te maken en zelf het goede voorbeeld te geven als werkgever. Ook zou de gemeente werk moeten maken van het weghalen van fysieke drempels in winkelcentra en de openbare ruimte, waar met name ouderen, mensen die slecht ter been zijn of andere fysieke beperkingen hebben last van ondervinden.

De gemeente heeft de plicht de openbare ruimte te onderhouden met oog op deze groepen. Ook is het essentieel om steeds na te gaan of bestaande openbare gebouwen en centra toegankelijk zijn voor iedereen. Voor nieuwe gebouwen moet dit bij de bouw een harde eis zijn.