Groene ruimte en klimaatadaptatie

Gezond groen

Inzetten op duurzaamheid en groen helpt om onze gemeente mooier, prettiger en schoner te maken. Dat is fijn voor inwoners en bezoekers en maakt onze gemeente aantrekkelijk voor nieuwkomers en bedrijven. Groen is ook gezond: meer groen in de omgeving zorgt ervoor dat we sneller een ommetje maken of een stukje gaan fietsen. Wij willen daarom het groene ommetje bevorderen.

Zorg ervoor dat alle inwoners van de gemeente binnen vijf tot tien minuten een groenstrook kunnen vinden voor een groene wandeling. Plant bomen langs fiets- en wandelpaden en zorg voor levendige bermen en insectenrijke gewassen. Zorg in de binnenstad voor prettige wandelroutes, onder andere door meer plekken in te richten naar voorbeeld van de Diepenring. Bied ruimte op gemeentegrond voor pluktuinen en -parken, die door buurten ingericht en beheerd worden, samen met de scholen in de wijk.

Demp klimaateffecten

De klimaatveranderingen kunnen wij als gemeente niet tegenhouden, maar we kunnen de effecten ervan lokaal wel dempen. Meer groen vangt hitte en water op, zorgt voor betere CO2-opvang en draagt bij aan schonere lucht in de hele omgeving. Groene tunnels – wandelpaden overdekt door groen – koelen de binnenstad in de zomer af en groene tuinen in dorpen en buitenwijken zorgen ervoor dat het overvloedige regenwater weg kan stromen.

En zijn ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Groene gevels en daken houden de lucht schoon en het vergroenen van kale terreinen bevordert het waterbeheer. Dit zijn allemaal maatregelen die de gemeente kan nemen om stad, wijken en dorpen groen en leefbaar te houden. Ook wil D66 dat de gemeente actief inwoners in alle wijken uitnodigt om met ideeën te komen om hun wijk of straat leefbaar te houden bij grote hitte en veel neerslag. Uiteraard moet de gemeente zelf doorgaan met het planten van extra bomen en struiken.

Bouw en woon duurzaam 

Tal van woningen in onze gemeente zijn onvoldoende geïsoleerd en voldoen nog lang niet aan de eisen van een groen energielabel. Daarom is het van groot belang dat de gemeente het verduurzamen van de bestaande woningen verder aanjaagt en duurzaamheidseisen stelt voor nieuwbouw. Verduurzaming vereist dat de gemeente nauw gaat samenwerken met woningbouwcorporaties, huiseigenaren, vakmensen en energiecoöperaties.

Moedig bewoners van buurten en straten aan om samen een plan te maken voor het isoleren van huizen en het aanschaffen van zonnepanelen. We vinden dan ook dat financiële prikkels om actie te ondernemen onderzocht moeten worden, zoals bijvoorbeeld een differentiatie in OZB voor eigenaren van energetisch goed presterende woningen. Ga in gesprek met woningbouwverenigingen om sociale huurwoningen te verduurzamen. Als de gemeente in 2050 energieneutraal wil zijn, is het hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en werk te maken van de verduurzaming van het huidige en nieuwe woningbestand.

Borg landschapskwaliteit

Groningen heeft houtwallen in de gemeente, moerasgebieden, oude zandwegen, waterlopen, prachtige bossen maar ook veenontginningen. Landschappen die bepalend zijn voor onze identiteit en die onze geschiedenis vertellen. Wij willen hier goed voor zorgen en vinden dat deze elementen de kaders vormen voor stedelijke groei.

Bij ruimtelijke discussies over wonen, werken, mobiliteit of energie moet deze door D66 per motie gevraagde landschapsvisie het vertrekpunt zijn. De karakteristieke houtwallen in de voormalige gemeente Haren, de slootjespatronen in Ten Boer maar ook de omgeving van Leegkerk zijn parels waar trots op mogen zijn en die we moeten koesteren.

Maak werk van de landschapsvisie

De landschapsvisie die in de zomer van 2021 is aangenomen door de gemeenteraad geldt nu als uitgangspunt voor alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Deze visie, die er dankzij een motie van D66 is gekomen, moet ervoor zorgen dat er in het groen meer ruimte komt voor recreatie, met bankjes, afvalbakken en groene ruimte waar dieren met rust worden gelaten.

Verbeter het beheer van lokaal groen in dorpen en aan de randen van wijken, bijvoorbeeld door deze groene randen beter toegankelijk te maken en door ze te voorzien van goede paden, afvalbakken en bankjes. Verder willen we dat de gemeente bestaande landschappen beter borgt en gebieden met veel dieren beter beschermd. Het kapbeleid moet veel strenger worden, zodat we monumentale bomen kunnen behouden.

Verder willen we dat we onze parken en natuurgebieden beter benutten: nu is het vooral druk in het Noorderplantsoen. Wij willen dat de gemeente de aantrekkelijkheid van andere parken verder vergroot, zoals nu al gebeurt in het Stadspark.

Koester ons cultureel erfgoed in stad en ommeland

Groningen is een stad met een rijke geschiedenis én tegelijkertijd innovatief met de blik vooruit. De zichtbare lagen van verschillende tijden maakt de stad aantrekkelijk. In de grote bouwopgave moet meer aandacht zijn voor behoud van cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden, onze omgeving en is een inspiratiebron voor het heden.

Om onze geschiedenis levend en actueel te houden, is het belangrijk dat we ons erfgoed op moderne wijze behouden en onderhouden. Door de aardbevingsproblematiek staat een deel van ons erfgoed onder druk. D66 wil dat er meer maatregelen worden genomen om ons erfgoed, zoals karakteristieke gebouwen, te beschermen. Het duurzaam en bevingsbestendig maken van deze gebouwen is één van onze prioriteiten, zodat deze ook voor toekomstige generaties toegankelijk blijven.